Prostorni plan

Nacionalnog parka “Brijuni”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donositelj:

 

Republika Hrvatska

Hrvatski sabor

 

Predsjednik Hrvatskog sabora:

Zlatko Tomčić

 

Nositelj izrade:

 

Republika Hrvatska

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

Ministar:

Božo Kovačević

 

Stručni izrađivač:

 

Republika Hrvatska

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Zavod za prostorno planiranje

 

Pomoćnik ministra i ravnatelj Zavoda:

Matija Salaj

 

 

(Narodne novine, br.45 18.svibnja 2001.)

 

Zagreb, svibnja 2001..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI SABOR

757

 

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94., 68/98. i 61/00.) i članka 28. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 30/94. i 72/94.), Hrvatski sabor na sjednici 4. svibnja 2001., donio je donio je

 

ODLUKU O DONOŠENJU

PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA "BRIJUNI"

 

I.

Donosi se Prostorni plan područja Nacionalnog parka "Brijuni" (u daljnjem tekstu: Plan).

 

II..

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela koji se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog uređenja i nadležnom županijskom zavodu.

 

III.

Odredbe za provođenje Plana sastavni su dio ove Odluke i objavljuju se u "Narodnim novinama".

 

IV:

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka

o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Brioni" i pripadajućeg dijela priobalnog pojasa

("Narodne novine", br. 46/87).

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

 

Klasa: 351-01/01-01/03

Zagreb, 4. svibnja 2001.

HRVATSKI SABOR

 

Predsjednik

Hrvatskog sabora

Zlatko Tomčić, v.r.

 

Napomena:

 

Cjelovit elaborat Plana sastoji se od tekstualnog i kartografskog dijela s time da su u "Narodnim novinama", zbog opsežnosti dokumentacije, objavljene samo Odredbe za provođenje Plana, dok se kartografski prikazi: broj 1. (1., 1.1., 1.2., 1.3.) Namjena i korištenje prostora, broj 2. (2., 2-1., 2-2., 2-3., 2-4.) Infrastrukturni sustavi i broj 3 (3., 3.1., 3.1-1, 3.1-2, 3.2., 3.2-1. 3.2-2., 3.3.) Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, koji su sastavni dio Plana, čuvaju u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog uređenja i nadležnom županijskom zavodu.

 

Zainteresirane osobe mogu u navedenim tijelima državne uprave obaviti uvid u kartografske prikaze i dobiti potrebne izvode iz Plana.


Sadržaj

 

Sažetak

 

I.                Obrazloženje plana

 

Uvod ...............................................................................................................14

 

1.        Polazišta .........................................................................................................................................15

 

1.1.               Pristup izradi prostornog plana ................................................................15

1.1.1. Povijesni i zakonski razvoj zaštite nacionalnih parkova

1.1.2. Pravni temelji zaštite

1.1.3. Obveze iz Strategije i Programa prostornog uređenja Države

          i ocjena postojećeg prostornog plana   

 

1.2.            Položaj, posebnost i značaj područja NP Brijuni ......................................................................17

            1.2.1. Položaj i prostorni obuhvat

            1.2.2. Povijesni, gospodarski i prostorni razvitak brijunskog otočja

 

1.3.              Prostorno razvojna obilježja i resursne značajke .....................................23

            1.3.1. Morski dio - akvatorij ................................................................................ 23

                        1.3.1.1. Hidrografske osnove                                                                                                                                      Raščlanjenost otočja

                                                Hidrografska svojstva

                        1.3.1.2. Biocenološke osnove                                                                                                                                      Bentoske zajednice

                                                Morski biljni i životinjski svijet

            1.3.2. Kopneni dio - teritorij ................................................................................ 26

                        1.3.2.1. Biljni i životinjski svijet                                                                                   

                                                Domaće biljne vrste (autohtona flora)                                                            

                                                Domaće životinjske vrste (autohtona fauna)              

                                                Unešena divljač (sisavci) u prirodu Brijuna                                               

                                                Pejzažni parkovi i travnjaci Velikog Brijuna                                     

                        1.3.2.2. Stanje istraženosti biljnog i životinjskog svijeta  

                                                Flora-vegetacija

                                                Fauna

            1.3.3. Kulturna (graditeljska) osnova .................................................................. 29

                        1.3.3.1. Stanje očuvanosti prostora i povijesnih elemenata

                                                Paleontološki nalazi i arheološke strukture

                                                Građevine (arhitektonski objekti)

                                                Ukupan prostor te ostali elementi i strukture

                        1.3.3.2. Stanje istraženosti i konzervatorski radovi

                        1.3.3.3. Objekti i lokaliteti kulturno-povijesne vrijednosti

 

1.4.             Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja                                     36

            1.4.1. Morski akvatorij ........................................................................................ 36

Izvori onečišćenja s kopna

                                    Sanitarna kakvoća mora

                                    Odvodnja otpadnih voda

            1.4.2. Prirodne vrijednosti flore i faune .............................................................. 37

                                    Ocjena očuvanosti prirodne vegetacije, flore i faune

1.4.3. Kulturno-povijesne vrijednosti ................................................................. 38

                                    Ocjena stanja, valorizacija prostora, povijesnih elemenata i struktura

                                    Lokaliteti izuzetnog, visokog i lokalnog značenja

            1.4.4. Okoliš ...................................................................................................... 40

1.4.5. Posjetiteljski programi ............................................................................. 41

1.4.6. Glavni problemi i ograničenja korištenja prostora ................................... 42

 

1.5.            Ocjena infrastrukturnih sustava ......................................................................42

1.5.1. Prometni sustav (pomorski i cestovni) .................................................... 42

                                    Stanje sustava

Kopneni promet i prometnice

                                    Pomorski promet i pristaništa

            1.5.2. Vodoopskrba ............................................................................................ 43

                                    Stanje sustava

            1.5.3. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda .................................................. 44

                                    Stanje sustava

                                                Planirane potrebe

                                                Tražena obilježja otpadnih voda

            1.5.4. Elektroenergetska mreža .......................................................................... 46

                                    Stanje sustava

                                                Elektroenergetska postrojenja

                                                Javna rasvjeta

                                                Stanje glavnog energetskog napajanja

            1.5.5. Grijanje i hlađenje            ..................................................................................... 47

                                    Stanje sustava

            1.5.6. Telekomunikacije            ...................................................................................... 47

                                    Stanje sustava

                                                Komutacijski PABX sustav

                                                Mogućnosti i smjernice razvoja

            1.5.7. Postupanje s otpadom .............................................................................. 49

                                    Stanje sustava

                                    Djelatnosti u NP Brijuni i vrste otpada koji njima nastaju

 
2.         Ciljevi prostornog razvoja i uređenja .....................................50

 

3.     Plan prostornog uređenja ............................................................52

 

3.1.           Prikaz prostornih struktura NP Brijuni

u odnosu na razvojna opredjeljenja županije i Države ....................................48

 

3.2.            Organizacija i osnovna namjena i korištenje prostora .....................................49

3.2.1.             Temaljna opredjeljenja zaštite i korištenja prostora ................................ 53

3.2.2.             Koncept zaštite i korištenja prostora ....................................................... 53

            3.2.3.             Zoniranje prema osnovnim uvjetima zaštite i korištenja prostora ........... 55

                        3.2.3.1. Biljni i životinjski svijet                        

                                                Plan zaštite i uređenja

                                                Zoniranje područja NP Brijuni i smjernice zaštite

                                                Smjernice i mjere zaštite i programi daljnjih istraživanja

                                                Smjernice i mjere zaštite flore i faune

                                                Programi daljnjih istraživanja

                        3.2.3.2. Graditeljska baština

                                                Način i uvjeti zaštite

                                                Konzervatorske smjernice i uvjeti

                                                Konzervatorske propozicije i preporuke za istraživanja

            3.2.4.             Sustav posjećivanja i prateće funkcije ..................................................... 60

                                    Generalni koncept

                                    Pojedinačne cjeline i programi

                                    Kretanje područjem parka

                                    Zaštita okoliša

                                    Prateći sustav - održavanje, servisiranje, opskrba

            3.2.5.            Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina .................................. 62

 

3.3.            Sustav posjetiteljskih zona ................................................................................... 63

            3.3.1.            Veliki Brijun - središnja zona .................................................................... 63

                                    Programske osnove uređenja, Organizacija prostora,

Koncept uređenja, Prioriteti uređenja

            3.3.2.            Otok Mali Brijun            ....................................................................................... 65

                                    Osnovna obilježja otoka, Organizacija prostora i prostorni

koncept posjećivanja, Smjernice i Prioritetne mjere uređenja

            3.3.3.            Otok Sv. Jerolim ....................................................................................... 68

                                    Osnovna obilježja otoka, Organizacija prostora i koncept

posjećivanja, Smjernice za uređenje, Prioritetne mjere

            3.3.4.             Otok Kozada ............................................................................................. 70

            3.3.5.            Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite morskih prostora ............................... 70

                                    Plaže i kupališta, Lučice i pomorski promet,

Sportovi i rekreacija na moru,

                                    Ronjenje, Rekreacijski ribolov, Marikultura, Posebna zaštita

            3.3.6.            Iskaz prostor za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i cjeline ............ 72

 

3.4.      Razvoj infrastrukturnih sustava .............................................................................. 73

3.4.1.      Prometni sustav – pomorski, cestovni, zračni i željeznički ....................... 73

Planski koncept

            3.4.2.            Vodoopskrbni sustav ................................................................................ 74

                                    Planski koncept, Planirana potrošnja vode,

                                    Proračun i tehnički uvjeti za oblikovanje i gradnju sustava,

                                    Smjernice za prioritetne zahvate i detaljnije projektiranje sustava

            3.4.3.            Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda            ................................................. 76

                                    Obuhvatno područje, Recipijent otpadnih voda,

                                    Potreba kakvoće efluenata, Planski koncept,

Postupnost izgradnje sustava

            3.4.4.            Elektroenergetski sustav .......................................................................... 80

                                    Koncept planiranog sustava,

                                    Elektroenergetske potrebe

3.4.5.            Grijanje i hlađenje .................................................................................... 82

                                    Odabir energenata, Planski koncept, Uređaji i oprema,

Odabir varijanti, Bilanca energije i štednja

            3.4.6.            Telekomunikacije ..................................................................................... 85

                                    Koncept izgradnje posebne korisničke poslovne mreže,

                                    Pristup u javnu mrežu HPT-a, Plan TK sustava

            3.4.7.            Postupanje s otpadom .............................................................................. 87

                                    Polazišta i načela zbrinjavanja otpada, Planski koncept i

smjernice zbrinjavanja otpada, Postupci zbrinjavanja otpada

prema vrsti i mjestu nastanka,Posebna oprema

 

II. Odredbe za provođenje

 

1. Opće odredbe .................................................................................................... 91

 

2. Ciljevi i koncept uređenja prostora ............................................................. 91

 

3. Uvjeti razgraničenja prostor prema obilježju, korištenju i namjeni ...... 93

                3.1. Cjelokupni prostor NP Brijuni

                3.2. Prostor otoka Velikog Brijuna

                3.3. Prostor otoka Malog Brijuna

                3.4. Prostor otoka Sv.Jerolim

                3.5. Prostor otoka Kozada

 

4. Uvjeti utvrđivanja infrastrukturnih sustava u prostoru i postupanje s otpadom .. 101

                4.1. Prometni sustav

                4.2. Vodoopskrbni sustav

                4.3. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

                4.4. Elektroenergetski sustav

                4.5. Grijanje i hlađenje (središnje zone Velikog Brijuna)

                4.6. Telekomunikacije

                4.7. Postupanje (gospodarenje) s otpadom

 

5. Mjere zaštite i očuvanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti ................................... 108

 

6. Mjere zaštite i očuvanja graditeljske baštine (kulturno-povijesnih vrijednosti) .. 109

 

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš ..................................................... 111

 

8. Mjere uređenja šuma i urbanih prostora ....................................................................... 113

 

9. Mjere provedbe plana ......................................................................................................... 115

 

III.        Kartografski prikazi

 

Kartografski dio prostornog plana:

                     mjerilo

0.            Digitalni ortofoto i hrvatska osnovna karta  (cijeli prostor NP Brijuni)1:10.000

 

1.               Korištenje i namjena prostora  (cijeli prostor NP Brijuni)                        1:10.000

1.1            Središnja zona otoka Veliki Brijun                                                              1:2.000

1.2            Korištenje i namjena prostora – Otok Mali Brijun                          1:5.000

1.3            Korištenje i namjena prostora – Otok Sv.Jerolim                                    1:2.000

 

2.              Infrastrukturni sustavi (sinteza: prometni, vodnogospodarski i energetski) 1:10.000

            Kartogrami:

2-1            Kopneni i pomorski promet na otočju                                       1:25.000

2-2            Vodoopskrba i odvodnja te pročišćavanje otpadnih voda                        1:25.000

2-3            Elektroenergetika i grijanje/hlađenje (Središnja zona V.Brijuna)            1:25.000

2-4            Telekomunikacije i postupanje (gospodarenje) s otpadom            1:25.000

 

3.         Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora                       

3.1             Prirodna baština (sinteza)                                                                                    1:10.000

Kartogrami:

3.1-1            Kopno – zoniranje kopnenih prirodnih vrijednosti                                    1:25.000

            More – zoniranje priobalnog podmorja                                               

3.1-2            Šume i travnjaci – vrednovanje po tipovima                                    1:25.000

3.2             Graditeljska baština            (sinteza)                                                                        1:10.000

Kartogrami:

3.2-1            Režim zaštite prostora                                                                        1:25.000

            Konzervatorske propozicije                                                           

3.2-2             Opće konzervatorske smjernice                                                            1:25.000

3.3            Središnja zona otoka Veliki Brijun                                                              1:2.000

 

Prilozi - katrografska, planska, foto i druga dokumentacija

 

Izvorne tematske studije i idejna rješenja

korištena pri izradi Prostornog plana NP "Brijuni" :

 

 

1.   Prostorni plan (područja posebne namjene) Nacionalnog parka Brijuni

      i pripadajućeg dijela priobalnog pojasa – Urbanistički institut SR Hrvatske - Zagreb,

      i suradničke institucije, 1987.

 

2.   Program i Koncept zaštite i korištenja NP Brijuni - stručna skupina ministarstava, 1997.

 

 

3.   Valorizacija i zoniranje podmorja - Institut “Ruđer Bošković” - Centar za istraživanje mora, Rovinj, 1998.

 

4.   Konzervatorska studija - Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, 1998.

 

5.   Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda – Hidroprojekt-Ing,d.o.o., Zagreb, 1999.

 

6.   Idejno rješenje vodoopskrbe – Hidroprojek-Ing, d.o.o., Zagreb, 1999.

 

7.   Idejno rješenje elektroenergetskog sustava – AQUADAC, d.o.o., Pula, 1999.

 

8.   Idejno rješenje grijanje i hlađenje i odabira energenta – H.V.A.C. Projekt, d.o.o., Ližnjan, 1999.

 

9.   Idejno rješenje telekomunikacija - TeleDVIGRAD, d.o.o., Kanfanar, 1999.

 

10. Idejno rješenje gospodarenja otpadom – APO - Agencija za posebni otpad, Zagreb, 1999.

 

 

11. Ocjena (privremena) prirodnih vrijednosti flore i faune - Prirodoslovni muzej, Zagreb, 1999.