ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

414

Na temelju odredbe članka 22. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94., 68/98. i 61/00.) i članka 28. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 30/94. i 72/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. ožujka 2001., donio je

ODLUKU

O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA »PAKLENICA«

I.

Donosi se Prostorni plan područja Nacionalnog parka »Paklenica« (u daljnjem tekstu: Plan).

II.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela koji se čuvaju u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog uređenja i nadležnom županijskom zavodu.

III.

Odredbe za provođenje Plana sastavni su dio ove Odluke i objavljuju se u »Narodnim novinama«.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica (»Narodne novine«, br. 15/86.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/01-01/01
Zagreb, 8. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

––––––– ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA –––––––

1. OPĆE ODREDBE

1. Prostorni plan Nacionalnog parka Paklenica (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se za područje Nacionalnog parka »Paklenica« (u daljnjem tekstu: Park), sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom (»Narodne novine«, br. 15/97.).

2. Planom se utvrđuju:

- ciljevi prostornog uređenja,

- posebna obilježja područja Parka,

- temeljna organizacija prostora,

- mjere korištenja, uređenja i zaštite Parka,

- uvjeti izgradnje i uređenja prostora,

- mjere provedbe Plana.

3. Planom su utvrđeni dozvoljeni zahvati u prostoru.

4. Plan je sadržan u elaboratu »Prostorni plan Nacionalnog parka Paklenica« što ga je izradio Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar 2000. godine, a sastoji se od:

I. Tekstualnog dijela u jednoj knjizi s nazivom

   Prostorni plan Nacionalnog parka »Paklenica«

II. Grafičkih prikaza u mjerilu 1:25 000 s nazivima:

1. Korištenje i namjena prostora

2. Uvjeti uređenja i zaštite prostora.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

5. Sukladno funkcijama Parka, Planom se određuju ciljevi prostornog uređenja i to osobito:

- usmjeriti valorizaciju prostora Nacionalnog parka glede očuvanja i zaštite izvornosti prirode i razvoja znanstveno-istraživa­čkih, edukacijskih i turističko-rekreacijskih funkcija,

- osigurati specifičan tretman prostora Nacionalnog parka u kontekstu vrednovanja i zaštite cjelokupnog masiva planine Velebit,

- usmjeriti korištenje i oblikovanje prostora Nacionalnog parka suk­ladno potrebama zaštite i razvoja prostora,

- odrediti zoniranje prostora sukladno definiranim namjenama i planiranim korištenjem prostora,

- definirati i locirati moguću i potrebitu izgradnju na prostoru unutar granica Nacionalnog parka,

- usmjeriti etapni razvoj Nacionalnog parka paralelno s izgrad­njom i uređenjem njegovog prostora,

- odrediti potrebitu detaljnu dokumentaciju za daljnje detaljnije uređenje i definitivno oblikovanje kao i moguću izgradnju na prostoru Nacionalnog parka sukladno namjeni i zoniranju prostora,

- definirati urbanističko-tehničke uvjete planirane izgradnje i uređenja prostora unutar granica Nacionalnog parka.

3. POSEBNA OBILJEŽJA PODRUČJA PARKA

6. Planom utvrđene površine šuma čine jedan od temeljnih fenomena Nacionalnog parka, a kao sastavni dio svih zona na pod­ruč­ju Parka postaju osnova za korištenje Parka.

7. Na temelju dosadašnjih istraživanja Planom se utvrđuju ostale prirodne i kulturne vrijednosti Parka i to osobito:

- vrijedne šumske cjeline,

- značajne predplaninske cjeline,

- stalni i povremeni vodotoci,

- izvori-vrela,

- značajne geomorfološke cjeline,

- značajni geomorfološki prijevoj,

- sipari,

- speleološki objekti,

- značajne florističke cjeline,

- geološki rezervat,

- ornitološki rezervat,

- graditeljska baština.

8. Na tememlju dosadašnjih saznanja Planom se utvrđuju pri­rod­ni i kulturni potencijali Parka i to osobito:

- vidikovci,

- postojeće skupine kuća,

- vodenice i mlinovi,

- tunel u živoj stijeni.

4. TEMELJNA ORGANIZACIJA PROSTORA

9. Planom se utvrđuju sljedeće osnovne zone na području Parka:

- zona divljine,

- zona rekreacije.

Pod zonama u smislu stavka 1. ove točke, smatraju se u orijentacijskim granicama prirodne i funkcionalne cjeline s odgovaraju­ćom namjenom i režimom uređenja prostora sukladno osnovnim funk­cijama Nacionalnog parka.

10. Zona divljine je prostor Nacionalnog parka u kojem se ne planiraju zahvati u prostoru, već se zatečeno stanje najstrože zašti­ćuje i zadržava u potpunosti.

11. Zona rekreacije je prostor Nacionalnog parka koji je prvenstveno namijenjen posjećivanju širokog kruga posjetitelja. To je pro­stor u kojem je potrebno urediti postojeći splet planinarskih staza i izletničkih trasa i puteva, te sanirati i rekonstruirati postojeće stanove stočara i ratara.

12. Planom se utvrđuju građevine unutar granica Nacionalnog parka i to osobito:

- ulazi,

- recepcije,

- sanitarni čvorovi,

- parkirališta,

- sustav pješačkih staza,

- planinarska skloništa,

- planinarski domovi,

- alpinistički tereni,

- šumarska kuća,

- tunel u živoj stijeni,

- planinski zaselci,

- pristupna dvosmjerna prometnica,

- jednosmjerna prometnica kroz Park,

- vodoopskrbni cjevovod,

- TS 20 kV,

- dalekovod,

- relejna postaja mobilne telefonije,

- protupožarna promatračnica.

5. MJERE KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PARKA

13. Na području Parka zabranjeno je gospodarsko iskor­iš­ta­vanje šuma. Uređivanje šuma izvodit će se sukladno posebno izra­đenom i odobrenom programu gospodarenja i unapređivanja šuma na prostoru Nacionalnog parka »Paklenica«.

Postojeće površine šuma ne mogu mijenjati svoju namjenu i mogu se koristiti samo u skladu s osnovnim funkcijama Parka.

14. Evidentirani posebni geološki rezervat - područje glavne oledbe na Velebitu, koji obuhvaća: Javornik-Oglavinovac-Ribnička vrata-Rujanska kosa-Malo Rujno-Zavrata zaštićuje se u ukupnom prostornom obuhvatu.

15. Hidromorfološki elementi na području Nacionalnog parka, koji uključuju sve stalne i povremene vodotoke, izvore i vrela zaš­tićuju se kao dio prirodnih vrijednosti - krških hidrografskih pojasa, mjerama za njihovo ograničeno korištenje.

16. Speleološki objekti na području Parka zaštićuju se kao dio temeljnoga prirodnog fenomena krških kanjonskih prodora, prila­go­đa­vanjem za organizirani prihvat posjetitelja (Manita peć) i uklju­čivanjem u edukativne programe, kao i provođenjem daljnjih istra­živanja s ciljem proširenja znanstvene i odgojno - obrazovne osnove dokumentacije nacionalnog parka.

17. Na području Nacionalnog parka zaštićuje se samoniklo planinsko bilje, a naročito endemične vrste.

18. Unutar područja Nacionalnog parka zabranjen je lov.

19. Unutar područja Nacionalnog parka dozvoljena je tradicionalna ispaša stoke i tradicionalno poljodjelstvo.

20. Poljoprivredno zemljište u svezi s postojećom poljoprivred­nom djelatnošću stanovnika pakleničkih zaselaka zadržava se u zatečenim granicama i režimu korištenja.

6. UVJETI IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORA PARKA

21. Na prostoru unutar granica Nacionalnog parka Planom se dozvoljava nova izgradnja prometnica, recepcija sa sanitarnim čvorovima i parkirališta na ulazima u prostor Parka.

22. Građevine u funkciji Parka čija je gradnja predviđena ovim Planom trebaju se locirati, projektirati, izvoditi i koristiti sukladno s osnovnim funkcijama Nacionalnog parka na način da ne ugrožavaju temeljne prirodne vrijednosti i oblikovno-fizionomska obilježja kra­joli­ka.

23. Trasu planirane prometnice koja prolazi kroz prostor Parka, od Gornjih Marasovića do planinarskog doma, treba pažljivo ispitati i položiti terenom uz uvjete maksimalnog poštivanja vrijednosti krajolika, preferirajući male zasjeke i podzide, te pažljivo izvoditi usjeke.

24. Planirana prometnica iz prethodnog članka može se izgraditi samo s jednim kolnim trakom širine 4,0 m i ugibalištima za mimoilaženje. Završni sloj prometnice treba izvesti u asfaltu.

25. Jednosmjerna prometnica funkcionirat će kao strogo režimska za prometovanje samo vozila Parka i to isključivo u svrhu obavljanja osnovnih funkcija Nacionalnog parka.

26. Planom se utvrđuje koridor širine 100 m unutar kojeg treba smjestiti pristupnu prometnicu do Pakleničkog planinskog sela. Definitivnu trasu prometnice treba utvrditi njenim idejnim projektom.

27. Dio planirane prometnice iz prethodnog članka koji samo tranzitno prolazi prostorom Nacionalnog parka preko Bojinca treba izvesti kao dvosmjernu planinsku prometnicu sa završnim slojem asfalta, uz obvezatno maksimalno prilagođavanje trase reljefnim i pejsažnim osobitostima terena.

28. Svu potrebnu infrastrukturu treba izvesti u koridoru planirane prometnice.

29. Planom se dozvoljava izgradnja objekata recepcije i sanitarnih čvorova isključivo uz ulaze na prostor Nacionalnog parka, kod Gornjih Marasovića, Velikog Rujna i Stražbenice.

30. Planirane građevine mogu biti isključivo prizemnice, maksimalne visine krovnog vijenca 3,50 m.

31. Objekti recepcije i sanitarnih čvorova mogu se projektirati kao pojedinačne građevine ili u sklopu, s tim da ukupna površina tlocrtnog gabarita ne prelazi 30 m2 .

32. Prilikom projektiranja građevine potrebno je voditi računa o uklapanju u prirodnu cjelinu materijalom i oblikom.

33. Za građevinski materijal dozvoljena je upotreba kamena i drveta, dok će beton služiti isključivo kao vezivo.

34. Krovne plohe u pravilu treba rješavati kao kose, minimalnog nagiba 20o, a kao pokrov koristiti kamene ploče ili crijep. Dozvoljena alternativa kosom krovu je tradicionalni bačvasti krov.

35. Postojeći stambeni objekti u sastavu graditeljskih sklopova pakleničkih planinskih zaseoka zadržavaju se brojem, oblikom i gabaritom u cijelosti.

36. Pod postojećim graditeljskim sklopovima pakleničkih planinskih zaseoka iz predhodnog članka, a u smislu odredbi ovoga Plana, podrazumijevaju se sljedeće graditeljske cjeline:

________________________________________   
     ime zaseoka broj postojećih građevina
________________________________________

      Bršljanuša                          2 građevine

      Gornji Marasovići              3 građevine

      Jasenar                              3 građevine

      Jurline                                4 građevine

      Katići                                3 građevine

      Kneževići                          4 građevine

      Parići                                 5 građevina

      Ramići                               4 građevine

      Rimenići                            3 građevine

      Škiljići                               2 građevine
________________________________________

37. Planom se dozvoljava samo rekonstrukcija postojećih građevina unutar navedenih graditeljskih sklopova nekadašnijh planinskih zaseoka.

38. Prilikom rekonstrukcije građevina mora zadržati tlocrtni gabarit i katnost u cijelosti.

39. Zatečeni građevinski materijal (kamen i drvo), konstruktivni oblik i tradicionalni izraz u graditeljstvu treba zadržati u potpunosti kao vrijedan spomen graditeljske baštine. Upotreba betona dozvoljava se samo kao vezivo.

40. Planom je dozvoljena prenamjena postojećih stambenih objekata isključivo radi njihove provedbe u funkciju Nacionalnog parka i to kao muzejski prostori, prodavaonice suvenira i manji ugostiteljski sadržaji (cafe bar ).

41. Rekonstrukcija mora sadržavati snimku postojećeg stanja i opseg rekonstrukcije građevine.

42. Prilikom izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojećih građevina potrebno je zatražiti mišljenje Ministarstva kulture.

43. Za ostale građevine s Planom predviđenim statusom kulturnih vrijednosti i potencijala Parka (vodenice i mlinovi) vrijedi isti režim kao i za postojeće skupine kuća pakleničkih zaselaka.

44. Postojeći tunel u živoj stijeni koji se sastoji od spleta hodnika, podzemnih prostorija i ulaza treba staviti u funkciju Nacionalnog parka.

45. Sukladno postavkama Plana mogući sadržaji u sklopu budućega prezentacijskog centra su muzejsko - izložbeni prostor, press klub, višenamjenska dvorana, prodavaonica suvenira, cafe bar, prodavaonica alpinističke opreme, ambulanta i sanitarije.

46. Postojeći planinarski dom, šumska kuća i planinarska skloništa na prostoru Nacionalnog parka zadržavaju se u zatečenom broju.

47. Građevine iz prethodnog članka zadržavaju se u postoje­ćem gabaritu i definiranoj namjeni.

48. Planom se dozvoljava samo adaptacija postojećih gra­đe­vi­na u funkciji Parka (planinarski dom, skloništa i šumska kuća), u slučaju kada to zahtijeva dotrajalost cjelokupne građevine ili pojedinih dijelova.

49. Pješačke staze na području Parka mogu se rekonstruirati uz obvezatno uvažavanje tradicionalnog načina izvedbe planinarskih staza.

Tradicionalan način iz prethodnog stavka podrazumjeva pop­lo­čavanje staza kamenom uz korištenje betona isključivo kao veziva.

50. Sve staze moraju biti obilježene putokazima i oznakama koje se izvode sukladno s prethodno usvojenim tipovima, a mogu sadržavati i manje prostore za odmor i boravak s odgovarajućom opremom za sjedenje.

Pod opremom za sjedenje, u smislu odredbi ovoga Plana, podrazumijevaju se isključivo drvene klupe i nadstrešnice.

51. Na opasnim mjestima i područjima staze se moraju osigurati na odgovarajući način.

52. Način korištenja pješačkih staza ovisit će o budućim rekreacijskim i edukacijskim programima.

53. Vodoopskrba građevina unutar Parka rješavat će se u pravilu izgradnjom vlastitih cisterni.

Iznimno, gdje to uvjeti dozvoljavaju, vodoopskrba se može izraditi priključenjem na postojeće vodoopskrbne kapacitete i objekte, bez dodatnih zahvata u vodne resurse Parka.

54. Odvodnja otpadnih voda rješavat će se pojedinačno za svaki objekat u zatvorenoj trodijelnoj vodonepropusnoj septičkoj jami.

55. Elektroopskrba na području Parka rješavat će se u pravilu autonomnim izvorima energije.

56. Opskrba električnom energijom postojećeg tunela može se izvesti kabelskim dalekovodom u koridoru pristupne ceste uz odgovarajuću TS.

57. Za potrebe planiranih sadržaja u sklopu budućega prezentacijskog centra u postojećem tunelskom skloništu osigurat će se telefonski priključci iz postojeće mjesne centrale u Starigradu-Paklenici.

Na ostalom prostoru unutar granica Nacionalnog parka veze treba rješavati isključivo bežičnim sustavima veza.

58. Učinkovita protupožarna zaštita osigurat će se postav­ljanjem protupožarne promatračnice na lokaciji Crni vrh, u zoni najveće opasnosti od požara.

Odabrana lokacija utvrđena je Planom protupožarne zaštite prostora Nacionalnog parka »Paklenica«.

59. Protupožarna promatračnica iz prethodnog članka sastoji se od metalne konstrukcije visine 15 m, na vrhu koje je smještena videokamera s infracrvenim senzorima i solarnim ćelijama.

60. Za potrebe smještaja akumulatora, pratećih uređaja i opreme dozvoljava se izgradnja spremišta neposredno uz promatračnicu.

Spremište iz prethodnog stavka mora se graditi isključivo u kamenu i drvu, a upotreba betona dozvoljena je samo kao vezivo. Maksimalni tlocrtni gabarit spremišta je 6,0 m2, a visina 3,0 m.

61. Postavom planirane protupožarne promatračnice osigurat će se telemetrijski video i IC nadzor nad prostorom Nacionalnog parka.

62. Zbrinjavanje otpada s područja Parka treba rješavati na prostoru izvan granica Nacionalnog parka na temelju načela: Sve što uđe na prostor Nacionalnog parka treba iz njega i iznijeti.

63. Konačna lokacija deponije odredit će se sukladno smjernicama županijskog plana, a nakon detaljnih istraživanja i procjene utjecaja na okoliš.

7. MJERE PROVEDBE PLANA

64. Plan provodi Javna ustanova »Nacionalni park Paklenica«, sa sjedištem u Starigradu-Paklenici.

65. Nadzor nad provedbom Plana provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.