Što je Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU)?

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka. 
 
Uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina kao i podaci o zahvatima u prostoru. Cilj je da ti podaci budu dostupni građanima i struci kako bi bili upoznati sa stanjem u prostoru te kako bi se ubrzali postupci izdavanja dozvola za gradnju.  Struktura, sadržaj, način rada, oblik i elektronički standard ISPU-a, ovlasti i obveze u vođenju i upravljanju tim sustavom su propisane Uredbom o ISPU. 
 
Organiziran je kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati. Modulima i podacima pristupa se kroz geoportal ISPU-a na adresi https://ispu.mgipu.hr/  
 
e-usluge koje se razvijaju i nadograđuju ovim projektom su:
 
 • Geoportal
 • ISPU-lokator
 • eNekretnine
 • eKatalog
 • ePlanovi
 • eDozvola
 • eArhiv dozvola 
 • eKonferencija
 • eSateliti
 • eInvesticije
 • eInspekcija
 • eEnergetski certifikat

Geoportal ISPU i interoperabilnost

Geoportal ISPU-a centralno je mjesto za prikaz i pregled javno dostupnih prostorno-planskih i drugih prostornih slojeva, podataka i informacija iz modula ISPU-a i drugih izvora te točka pristupa modulima ISPU-a. Sadrži alate za upravljanje prikazom (interaktivna karta), pretraživanje te ispis prikazanog sadržaja. Radi na web-sučelju, čime se za računala korisnika ne postavljaju posebni zahtjevi, osim stabilne i propusne internetske veze. Pristup geoportalu ISPU-a je u načelu javan, osim dijelovima modula koji služe za unos i/ili verifikaciju podataka i koji su dostupni ovlaštenim korisnicima iz državnih i javnih institucija u skladu s njihovim nadležnostima. 

Moduli ISPU-a zasebna su računalna rješenja koja su po potrebi funkcionalno povezana radi međusobne komunikacije te razmjene ili zajedničkog korištenja podataka.  Osim razmjene podataka između modula ISPU-a, na geoportalu je, kroz izbornik NIPP, omogućen prikaz i pregled prostornih slojeva i iz drugih izvora, npr. onih koji se stvaraju izvan modula ISPU-a u Ministarstvu i zavodima za prostorno uređenje ili u drugim institucijama koje su razvile mrežne usluge za podatke iz svoje nadležnosti. Na istom mjestu omogućen je pristup mrežnim uslugama pregleda (WMS) i preuzimanja (WFS) razvijenim unutar ISPU-a, kojima se podaci iz ISPU-a učitavaju u druge informacijske sustave ili u GIS-aplikacije na računalima korisnika.

U okviru projekta bit će uvedena dodatna poboljšanja i napredne funkcije geoportala ISPU-a te novi korisnički alati.

ISPU lokator

ISPU lokator je alat za georeferenciranje odnosno pridruživanje geografskih koordinata ili pravokutnih koordinata u određenoj kartografskoj projekciji pojedinim alfanumeričkim podacima iz više modula ISPU-a, ali i drugih baza podataka, čime se omogućava prikaz njihovih lokacija na interaktivnim kartama, preklapanje s drugim prostornim slojevima te različiti prostorni upiti i analize.

Reinženjeringom i nadogradnjom u okviru ovog projekta ISPU lokator će se ubrzati i osuvremeniti, uvest će se novi alati, a korisnicima će se omogućiti i prikaz većeg broja skupova prostornih podataka i podloga s područja cijele Republike Hrvatske, čime će se unaprijediti poslovni procesi unutar modula ISPU-a i olakšati rad njihovim korisnicima na unosu i ažuriranju podataka.

Sustav se koristi od 2015. godine.

eNekretnine

Modul eNekretnine je sustav i platforma za korištenje podataka na tržištu nekretnina i području procjene vrijednosti nekretnina sa vođenjem, održavanjem i nadogradnjom informacijske baze podataka. Sastoji se od zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti.  

Zbirka kupoprodajnih cijena je evidencija o ostvarenom prometu na tržištu nekretnina na području županije, Grada Zagreba, odnosno velikoga grada. U zbirci se nalaze evaluirani podaci koje unose službenici upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada koristeći svu relevantnu dokumentaciju i arhive (prostorni planovi, izdani akti, zemljišne knjige, katastar, dr.). Sadrži podatke o raznim vrstama nekretnina: stan, kuća, poslovni prostor, poslovna zgrada, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište itd.. 

Plan približnih vrijednosti je kartografski prikaz cjenovnih blokova na području županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada na osnovi približnih vrijednosti zemljišta. Početno stanje plana izrađuje Ministarstvo, na osnovi analize i evaluacije početnih podataka o realiziranim kupoprodajama nekretnina evidentiranima u zbirci. 

Sustav eNekretnine i podatke koriste ministarstva, procjenitelji, upravna tijela i povjerenstva JLP(R)S, javni bilježnici, dr.

Modul se koristi od 2015. godine.

eKatalog

Modul eKatalog objedinjuje funkcionalnosti registra prostornih planova i kataloga metapodataka i omogućava pronalaženje podataka o prostornim planovima, ali i samih prostornih planova ili njihovih dijelova. U funkciji je od 2013. godine i podaci se u njemu kontinuirano dopunjuju i ažuriraju.

eKatalog je povezan s eDozvolom, kako bi korisnicima eDozvole bio dostupan uvijek ažuran popis prostornih planova za potrebe izdavanja akata za gradnju. Katalog u ožujku 2021. godine sadrži više od 9200 metapodataka, od kojih je verificirano i dostupno javno i u eDozvoli oko 6770.

eKatalog je nadograđen 2020. Više o nadogradnji.

U budućnosti će se eKatalog integrirati s ePlanovima, a po potrebi i s drugim modulima ISPU-a. Osim prostornih planova, putem eKataloga dostupna je i druga dokumentacija o prostoru.

ePlanovi

Modul ePlanovi je najsloženija usluga ISPU-a u koju će se unositi prostorni slojevi i pripadajuće odredbe prostornih planova na snazi i u izradi, u propisanim formatima, strukturirani prema pravilnicima o prostornim planovima i utvrđenom modelu podataka. Osim toga, unosit će se metapodaci i prateća dokumentacija o postupku izrade i donošenja planova.

Do sad su uspostavljene temeljne funkcionalnosti ePlanova: učitavanje, prikaz i upravljanje prostornim slojevima, skupno i pojedinačno ažuriranje atributa, obrasci za unos metapodataka o postupku izrade i donošenja planova, verifikacija i objava planova na geoportalu ISPU-a, kao i arhiviranje prostornih planova i dr. Uz to, sastavni dio modula je Katalog prostornih tema, odnosno „elektronička verzija“ pravilnika o prostornim planovima. 

Ovim projektom nadogradit će se ili povezati s ePlanovi - editorom neke od postojećih funkcionalnosti te ugraditi nove: npr. za ispis službenih karata prostornih planova, generiranje odluka o donošenju plana i odredbi plana, zatim za automatiziranu kontrolu uvoza podataka prema unaprijed utvrđenim pravilima i dojavu pogrešaka koje treba ispraviti, izradu izvještaja i dr. 

U prvoj fazi, do kraja 2015. godine, uspostavljene su temeljne funkcionalnosti ePlanova, a u sljedećim fazama razvoja tijekom 2018. i 2019. godine ugrađene su dodatne funkcionalnosti.

eDozvola

Putem sustava "eDozvola" zahtjevi za izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina mogu se popuniti elektroničkim putem kao i pratiti status predmeta. U primjeni je od 2014. godine. Podnositelji zahtjeva putem javnog portala mogu ispuniti sve potrebne podatke, omogućeno je dodavanje priloga i projekata te u svakom trenutku mogu vidjeti u kojoj je fazi rješavanje njihovih  zahtjeva. 

U međuvremenu je sustav nadograđen na način da je eDozvola integrirana u sustav e-Građani, a uskoro se očekuje i e-Poslovanje i e-Pristojbe, uvedeno je digitalno potpisivanje, elektronička oglasna ploča za javnost kao i  elektronička oglasna ploča za ovlaštene korisnike. Time je sustav u potpunosti prilagođen elektroničkom poslovanju. Projektom je predviđena i uspostava servisa koji će povezati sustav eDozvola sa elektroničkim sustavima uredskog poslovanja Ministarstva, županija i gradova.

Do početka 2017. godine, u rad eDozvole su se uključila sva upravna tijela koja izdaju akte za gradnju u RH. Tijekom 2016. godine eDozvola je nadograđena, a tijekom 2018. provedene su daljnje aktivnosti razvoja radi poboljšanja rada, učinkovitijeg povezivanja dijelova sustava u cjelinu, te povezivanje sustava drugih javnopravnih tijela kao potpuno funkcionalnih dijelova eDozvole.

eArhiv dozvola

Modul eArhiv je nadogradnja postojećeg sustava eDozvola, uspostavljen od 2019. godine i služi za uvoz digitalizirane arhivske građe odnosno akata za građenje izdanih prije uspostave eDozvole, te za pohranu, pregled i pretraživanje pripadajućih metapodataka, kao i njihovo georeferenciranje. Za potrebe uspostave eArhiva provodi se digitalizacija fizičke dokumentacije koja se opisuje odgovarajućim meta podacima.

Dokumentacija na taj način uvedena u sustav korisnicima će biti dostupna u digitalnom obliku i podijeljena na osnovnu i osjetljivu arhivu. Građa iz osnovne arhive će se moći izvesti iz sustava s originalnim izgledom sadržaja, dok će se građa iz osjetljive arhive moći u sustavu koristiti samo s vidljivom oznakom na sadržaju.

eKonferencija

Modul eKonferencija je nadogradnja, već od prije korištenog, sustava eDozvola. Funkcija eKonferencije je, prvenstveno, komunikacija između tijela javne uprave i javnopravnih tijela. Ovaj modul sadrži elektronsku oglasnu ploču s podacima i aktima predmeta dostavljenih na postupanje javnopravnim tijelima. Objava podataka i akata predmeta putem modula eKonferencija vezan je za postupak izdavanja dozvola. Ovlašteni korisnici sustava prilikom vođenja predmeta, tijekom provjere usklađenosti prema posebnim propisima, odabiru javnopravna tijela nadležna za izdavanje posebnih uvjeta, uvjeta priključenja odnosno potvrda i generiraju propisane akte te pokreću eKonferenciju. Time je odabranim tijelima omogućen potpuni uvid u spis i urudžbiranje akta te dodavanje priloga uz taj akt. Ovakvim rješenjem komunikacije je svim javnopravnim tijelima omogućeno da istovremeno imaju uvid u istu dokumentaciju. Sva komunikacija se vrši elektronički čime su postignute velike vremenske i materijalne uštede.

Modul se koristi od 2019. godine.

eSateliti

Postojeći sustav eDozvola nadograđen je 2019. godine na način da sadrži preglednik snimki prikupljenih daljinskim istraživanjima (satelitske i avionske snimke, snimke bespilotnih letjelica) koji omogućava pretraživanje, pregled i usporedbu različitih snimki iz dostupnih izvora, s ciljem praćenja stanja i promjena u prostoru kroz vrijeme. Osim toga, modul obuhvaća alate za izradu bilješki i oznaka na snimkama, ispis područja od interesa na karti, horizontalnu razmjenu informacija i opažanja među sudionicima procesa te preklapanje snimki s različitim vektorskim podacima dostupnim putem mrežnih usluga ili učitanih u sustav.

eInvesticije

Modul eInvesticije je zamišljena kao geoportal za investitore, koji će pružiti informaciju o potencijalnim lokacijama investicijskih projekata i procedurama za realizaciju investicijskog projekta.

Pri tome će se koristiti prostorni podaci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstvo I državne imovine iz nove generacije prostornih planova (modul ISPU-a ePlanovi) u pogledu namjene prostora i uvjeta gradnje, kao i prostorni podaci iz baza podataka drugih institucija (podaci iz katastra i zemljišnih knjiga, utvrđeno pomorsko dobro, zaštićena područja itd). 

Ti prostorni podaci će se vezati za pojedinačne zakonske procedure, kako bi investitor dobio točnu i cjelovitu informaciju za realizaciju nekog investicijskog projekta.

eInspekcija

Modul eInspekcija je geoinformacijski sustav čija će osnovna zadaća biti periodički detektirati promjene u prostoru koristeći satelitske snimke. Drugim riječima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovim modulom vršit će preliminarnu detekciju potencijalno nelegalnih promjena u prostoru poput bespravne gradnje, devastacija obale, nelegalnog odlaganja otpada, neprimjereno izgrađenih građevina bez osnovne infrastrukture itd.. Glavna funkcionalnost ovog modula podijelena je na dva dijela. Prvi dio sastoji se od detekcije sumnjive gradnje ili potencijalne devastacije prostora pomoću satelitskih snimaka te upućivanje evidentiranih promjena u prostoru komunalnim redarima, dok je drugi dio obuhvaća provjeru promjene u prostoru od strane komunalnih redara na terenu te povratno informiranje nadležnih službenika u Ministarstvu o statusu detektirane promjene u prostoru nakon provjere.

eEnergetski certifikat

Modul eEnergetski certifikat je informacijski sustav energetskih certifikata (IEC) odnosno računalna aplikacija za izdavanje, pohranu i kontrolu energetskih certifikata, izvješća o energetskim pregledima zgrada te izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama. Sadrži bazu podataka energetskih certifikata, izvješća o energetskim pregledima zgrada te izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije. Također sadrži registar osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada, osoba ovlaštenih za kontrolu i osoba koje provode program izobrazbe.

Energetski certifikat zgrade ili njezina posebnog dijela izdaje ovlaštena osoba, a od listopada 2017. izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata.

Kroz ovaj projekt nadogradit će se i poboljšat funkcionalnost sustava, a povezivanjem s ostalim ISPU modulima građanima će na jednom mjestu biti dostupni podaci iz izdanih energetskih certifikata. 


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.