Ustrojstvene jedinice Ministarstva

Kabinet ministra
Kabinet ministra obavlja stručne i administrativne poslove za ministra i državne tajnike; priprema i prikuplja materijale za sjednice Kolegija ministra i druge sastanke koje saziva ministar; izrađuje zaključke i brine se o njihovom izvršavanju; kontaktira s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja poslove multilateralne i bilateralne međunarodne suradnje Ministarstva s nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama u inozemstvu; sudjeluje u pripremi protokolarnih obveza i putovanja ministra i državnih tajnika i koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; koordinira poslove medijske prezentacije Ministarstva; sudjeluje u koordiniranju poslova vezanih uz ostvarenje plana i programa rada i djelovanja ministra, državnih tajnika i ravnatelja; obavlja poslove u vezi s praćenjem rada Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora i njihovih tijela, te druge poslove za službene potrebe ministra i državnih tajnika; sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Kabineta te inicira poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva.
Samostalna služba za unutarnju reviziju
Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnje revizije u Ministarstvu i u institucijama iz nadležnosti Ministarstva, osim u onima koje će uspostaviti unutarnju reviziju; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja; obavlja unutarnju reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa primjenjujući metodologiju rada koju utvrđuje ministar financija; procjenjuje sustav unutarnjih kontrola te daje mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području te poboljšanje poslovanja; na temelju procjene rizika izrađuje prijedlog strateškog plana unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje i godišnjeg plana unutarnje revizije; provodi analiziranje, testiranje i ocjenjivanje poslovnih funkcija iz nadležnosti revidiranih subjekata; obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima te s aktima Ministarstva; obavlja revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije; procjenjuje financijske i operativne procedure te pruža stručno mišljenje i preporuke o provedbi i poboljšanju kontrolnog okruženja; provjerava ekonomičnost i učinkovitost korištenja imovine; procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u svrhu upravljanja rizicima poslovnih sustava i procesa koji ih podržavaju; obavlja unutarnje revizije komunikacijske tehnologije i sigurnosti informacijskih sustava; procjenjuje pouzdanost i adekvatnost informacijskih sustava u cilju smanjenja rizika koji proizlaze iz njihove intenzivne uporabe kao podrške odvijanju poslovnih procesa; provodi unutarnje revizije administracije, financijskog i tehničko-upravljačkog sustava programa i projekata koje u cijelosti ili djelomično financira Europska unija; obavlja pojedinačne unutarnje revizije procjene sustava unutarnjih kontrola u korištenju sredstava Europske unije; utvrđuje razinu usuglašenosti s zakonima i propisima te procedurama koje zahtijeva Europska unija; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; predlaže preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje strateške, godišnje i operativne planove revizije; izvještava o provedbi preporuka ministra najmanje jednom godišnje; izrađuje godišnja izvješća o radu unutarnje revizije; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s Državnim uredom za reviziju; prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju; izrađuje i održava program osiguranja kvalitete i poboljšanja unutarnje revizije; surađuje s nadležnom upravnom organizacijom u Ministarstvu financija, prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske.
Glavno tajništvo

Glavno tajništvo obavlja poslove tehničkog usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, daje upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, koordinira izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona iz djelokruga drugih državnih tijela, surađuje u izradi nacrta prijedloga zakona i propisa iz djelokruga Ministarstva, predlaže planove zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, izvješćuje ministra o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi s radom i ustrojstvom Ministarstva. Glavno tajništvo priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, opće, informatičke, tehničke i pomoćne poslove, poslove informacijske sigurnosti, obrane i zaštite na radu, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju službenih vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, pisarnice-pismohrane, ekonomata, održavanja zgrada, dostavljača, održavanja prostora, opreme i čistoće, te poslove informatizacije Ministarstva. Glavno tajništvo obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana u skladu s naputcima ministra te prati ostvarivanje donesenog financijskog plana, pribavlja izvješća i vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, obavlja računovodstvene i druge poslove iz svoga djelokruga. Glavno tajništvo sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru svoga djelokruga te koordinira izradu provedbenog programa Ministarstva. Glavno tajništvo obavlja i poslove planiranja, provedbe i upravljanja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva i ustanova u nadležnosti Ministarstva.
 
Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina

Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina obavlja poslove ustrojavanja sustava graditeljstva, normizacijskih pitanja i usklađivanja građevno-tehničke regulative s europskim zakonodavstvom, gospodarska pitanja graditeljstva uključivo građevne proizvode i usluge, te poslovi iz područja stanovanja i stanogradnje i područja komunalnog gospodarstva. U Upravi se obavljaju i poslovi vezani za procjenu vrijednosti nekretnina te horizontalni poslovi iz područja vezanog za Europsku uniju, kao i poslove provođenja mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda. Uprava sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Uprave; priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026.; Uprava obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije

Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije obavlja poslove koji se odnose na poticanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, uvođenja standarda zgrada gotovo nulte energije, energetske obnove zgrada i racionalnog gospodarenja energijom. Uprava obavlja poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, provedbu, financiranje, praćenje i vrednovanje strateških planova i programskih dokumenata za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova; sudjeluje u pripremi, praćenju korištenja i vrednovanju programa i projekata Europske unije; prati i predlaže usklađivanje propisa i aktivnosti iz svoga djelokruga s pravno obvezujućim aktima Europske unije i međunarodno preuzetim obvezanima u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu, organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu programa i projekata; obavlja poslove vezano za razvoj zelene infrastrukture, energetsku učinkovitost i kružno gospodarenje prostorom i zgradama u urbanim područjima; obavlja poslove međunarodne suradnje iz nadležnosti Uprave te sudjeluje u međunarodnim i europskim programima i projektima; provodi aktivnosti vezane uz pripremu, planiranje, provedbu i financiranje Investicije Energetska obnova zgrada; dodjela bespovratnih sredstava za provedbu ulaganja, utvrđivanje kriterije za dodjelu sredstava te priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja

Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske, razvoj politike i sustava prostornog uređenja, primjenu i ostvarenje osnovnih ciljeva i načela prostornog uređenja, praćenje stanja i usmjeravanje razvoja u prostoru, surađuje u izradi dokumenata prostornoga uređenja i prostornih planova županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u njihovoj izradi, donošenju i provedbi, osiguravanje uvjeta za razvitak i unaprjeđenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenja naselja, uređenja i korištenja građevinskoga zemljišta, te obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u navedenim područjima.

Uprava obavlja poslove izrade prostornih planova državne razine, koji obuhvaćaju administrativno praćenje provedbe postupka izrade i donošenja prostornih planova državne razine, izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske i Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Uprava obavlja poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore i prijedloge odgovora na zastupnička pitanja; obavlja stručne i savjetodavne poslove vezane za obnovu zgrada oštećenih potresom, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na područje prostornoga uređenja i graditeljstva. Uprava izdaje akte za provedbu prostornih planova, lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskih elaborata, dozvole za promjene namjene i uporabe građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, akte kojima se dozvoljava gradnja i uporaba građevina, provodi tehničke preglede, te izdaje i druge akte iz svoje nadležnosti; zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv akata iz nadležnosti Uprave, sudjeluje u pripremi i praćenju strateških projekata, projekata na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, infrastrukturnih i drugih projekata financiranih sredstvima iz fondova EU, sudjeluje u uspostavi i praćenju elektroničkih akata, razvija ISPU uspostavom novog modula »eInvesticije«. Uprava neposredno primjenjuje zakone i druge propise, te osigurava njihovu provedbu, izrađuje, odnosno osigurava izradu stručnih podloga za postupak odlučivanja u državnim tijelima, te osigurava suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama i drugim osobama u područjima iz svoje nadležnosti. U granicama svoga djelokruga Uprava ostvaruje i međunarodnu stručnu suradnju, kao i stručnu suradnju s drugim javnopravnim tijelima, kao i ostalim dionicima u procesu prostornog uređenja i gradnje, te daje mišljenja i objašnjenja u provedbi propisa iz svoga djelokruga. Uprava sudjeluje u izradi programa stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. Uprava obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju i osiguranje provedbe posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u okviru svoga područja, te s tim u vezi ostvaruje i suradnju u okviru sustava Europske unije, uključivo i priznavanja kvalifikacija te slobode poslovnog nastana i pružanja usluga u prostornom uređenju i graditeljstvu.
 
Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju

U Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju obavljaju se poslovi nadzora općih akta koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja nadzora ovoga Ministarstva prema posebnim zakonima; nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u djelokrugu određenom posebnim zakonima te nadzor rješavanja upravnih stvari donesenih od strane prvostupanjskih tijela čiji rad nadzire prema posebnim propisima, te postupa po izvanrednim pravnim lijekovima; rješava o žalbama i provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar iz djelokruga rada Sektora, priprema i izrađuje očitovanja i odgovore po traženjima pravosudnih i drugih državnih tijela, Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja; priprema odgovore na zastupnička pitanja; odgovora na predstavke stranaka; daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari. Uprava zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima, surađuje u postupcima mirnog rješenja spora, naknade štete i arbitražnim postupcima u kojima ovo Ministarstvo zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, surađuje s drugim tijelima državne vlasti i prvostupanjskim tijelima. U Upravi se obavljaju poslovi razvoja, uspostave i praćenja rada informacijskog sustava prostornoga uređenja sa svojim modulima; poslovi razvoja, uspostave i praćenja modula odnosno aplikacija koje su bazirane na platformama Geografskog informacijskog sustava – GIS platformama (ePlanovi, eArhiva i dr.), te aplikacije koje su bazirane na platformama Sustava za upravljanje dokumentima (Data Management System) – DMS i drugim platformama (eDozvola, eInspekcija i dr.); obavlja stručne poslove na upravljanju registrima iz djelokruga Ministarstva u segmentu digitalizacije i punjenja baze podataka; te vrši praćenje zakonski propisanog, a zatim i tehnički ispravnog načina rada svih korisnika Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine. Uprava obavlja poslove pripreme i ugovaranje programa i projekata usmjerenih na digitalizaciju poslova i dokumenata proizašlih iz zakonodavnih okvira Ministarstva financiranih iz fondova EU, a koji se odnose na prostorno planiranje, akte o gradnji, komunalno gospodarstvo i ostalih područja iz djelokruga Ministarstva; priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Uprava obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
Zavod za prostorni razvoj

Zavod za prostorni razvoj obavlja poslove izrade, odnosno koordinacije izrade i praćenja provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske; pripreme, izrade, odnosno koordinacije izrade i suradnje u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države; poslove vođenja, razvoja i upravljanja informacijskim sustavom prostornog uređenja; priprema liste pokazatelja o stanju u prostoru; izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države; obavlja stručne poslove za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru; poslove suradnje s pravnim osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja; osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru kojima raspolaže; sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima te drugi poslovi u okviru svoga djelokruga. Zavod sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Zavoda. Zavod obavlja i druge stručno-analitičke koje odredi državni tajnik ili ministar.
 
Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama

Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama obavlja poslove upravljanja i raspolaganja stanovima, poslovnim prostorima, izgrađenim i neizgrađenim građevinskim zemljištem, neperspektivnom vojnom imovinom te neprocijenjenim građevinskim zemljištem, sukladno posebnom zakonu. Navedeni poslovi podrazumijevaju izvršavanje svih vlasničkih ovlasti i preuzimanje svih vlasničkih obveza u vezi nekretnina te sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva u korist druge pravne ili fizičke osobe putem javnog natječaja ili neposredno, kao što su kupoprodaja, darovanje, zamjena, osnivanje prava građenja i prava služnosti, razvrgnuće suvlasničke zajednice, davanje u najam i zakup, osnivanje prava zaloga i dodjela na uporabu. Uprava rješava imovinskopravne odnose vezane za eksploataciju mineralnih sirovina, izdaje isprave podobne za upis prava vlasništva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, daje suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za prijavu na natječaje i za zakup građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, kontrolira procjene tržišne vrijednosti nekretnina sudskih vještaka, daje suglasnosti u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, daje suglasnosti na parcelacijske (geodetske) elaborate, izdaje potvrdu o usklađenosti geodetskog elaborata s geodetskom situacijom stvarnog stanja kampa prema posebnom zakonu, obavlja poslove vezane za etažiranja i utvrđuje visinu naknade zbog smanjenja suvlasničkog udjela Republike Hrvatske, obavlja poslove vezane uz građevinsko čišćenje, održavanje i rušenje nekretnina, sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja. Uprava surađuje s društvom Državne nekretnine d.o.o. u poslovima upravljanja stanovima i poslovnim prostorima, dodjeljuje stanove za službene potrebe, odlučuje o korištenju pravom prvokupa, izdaje tabularne isprave i brisovna očitovanja. Uprava surađuje s nadležnim državnim odvjetništvima u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa i sporova vezanih uz nekretnine te obavještava nadležna državna odvjetništva o potrebi utvrđivanja prava vlasništva na nekretninama u korist Republike Hrvatske. Uprava rješava imovinskopravne i druge odnose na neprocijenjenom građevinskom zemljištu sukladno posebnom zakonu. Uprava obavlja poslove upravljanja i raspolaganja imovinom koja je u postupku sukcesije i poslove vezane uz naknadu za oduzetu crkvenu imovinu. Uprava obavlja poslove vođenja, upotpunjavanja i uređivanja baze podataka nekretnina. Provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Uprava za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje

Uprava za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje priprema smjernice vlasničke politike u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i u drugim trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja poslove analize planova restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih pravnih osoba sukladno posebnom propisu; obavlja poslove praćenja procesa restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; upravlja i prati portfelj trgovačkih društava; obavlja poslove sustavnog praćenja i izvještavanja o radu, upravljanju, razvoju i ostvarivanju strateške politike u trgovačkim društvima; izrađuje prijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove izrade prijedloga za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama trgovačkih društava; obavlja poslove izrade prijedloga za imenovanje kandidata za predsjednike skupština trgovačkih društava; za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava tih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sukladno odredbama propisa kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom; obavlja poslove izrade mišljenja Povjerenstvu za upravljanje strateškim trgovačkim društvima za imenovanje kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora; nakon provedbe javnog natječaja predlaže Povjerenstvu za upravljanje strateškim trgovačkim društvima imenovanje kandidata za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove stručnog osposobljavanja članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava; obavlja poslove analize poslovanja, analize planova poslovanja i analize planova ulaganja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove planiranja i provođenja mjera iz Europskog semestra; obavlja poslove izvještavanja; obavlja poslove u vezi s raspolaganjem dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove pribavljanja i usklađivanja baze podataka za trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, te unos podataka o vlasničkoj strukturi društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u bazu podataka Ministarstva; obavlja poslove izrade prijedloga kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima i praćenja njegove provedbe; obavlja poslove koordinacije sustava upravljanja državnom imovinom; obavlja poslove praćenja i usklađivanja pravnih propisa koji se odnose na trgovačka društva; koordinira ukupne poslove strateškog planiranja iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom, u skladu s propisima koji uređuju strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije i međunarodnim institucijama (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, OECD i dr.), te praćenje pravne stečevine Europske unije, obavlja poslove praćenja, analize, koordinacije i poticanja izmjena i dopuna postojećih i/ili izrada novih zakonskih prijedloga u sustavu upravljanja državnom imovinom; izrađuju se analize, prijedlozi i izvješća za potrebe Europskog semestra, te korištenjem tehničke pomoći Europske unije; obavljaju se poslovi vezani za pitanja državnih potpora i praćenje provedbe strateških i planskih dokumenta Ministarstva te sveobuhvatno izvještavanje o ukupnim učincima upravljanja državnom imovinom; priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te izrađuje izvještaje o provedbi mjera NPOO iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom; aktivnosti na izradi programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
 

Možda vas zanima i...