Pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Planiranje i izvještavanje

U skladu s Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu te projektom pod nazivom „Unapređenje upravljačkog modela, odnosno organizacije i procesa planiranja, izvještavanja i nadzora trgovačkih društava u državnom vlasništvu“, a na temelju članka 12. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) te Odluke Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (NN 71/18) Ministarstvo državne imovine pripremilo je Uputu za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu. Cilj je, naime, i spomenutom Uputom poboljšati i standardizirati poslovno planiranje i izvještavanje trgovačkih društava i pravnih osoba u državnom vlasništvu, a na temelju dobre prakse u području korporativnog upravljanja i preporuka OECD-a. Obveznici primjene Upute su trgovačka društva i ostale pravne osobe, a u skladu s točkom IV. Odluke Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu i s Odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za RH (NN 71/18).
 
Na stranici se nalazi spomenuta Uputa s pripadajućim standardiziranim podlogama koju je moguće preuzeti. 
 
Objavom Upute prestaje važiti Uputa za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu, koja je bila na snazi od 7. rujna 2018. godine na temelju Odluke Ministarstva ržavne imovine (KLASA:011-01/18-01/88, URBROJ:536-03-01-01/09-18-08).
 

Dokumenti i izvješća:

Izvješće o poslovanju pravnih osoba u državnom vlasništvu za 2021
Annual report 2020 for legal entities owned by the Republic of Croatia
Izvješće o poslovanju pravnih osoba u državnom vlasništvu za 2020
Annual report 2019 for legal entities of special interest for the Republic of Croatia
Odluka o prestanku važenja Odluke o objavi Smjernica za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu
Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu
Annual report 2018 for legal entities of special interest for the Republic of Croatia
Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2018. godinu
Donacije/sponzorstva pravnih osoba od posebnog interesa za RH u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
Nastavno na Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. te iz nje proizašlog Akcijskog plana objavljuje se tablica danih donacija/sponzorstava pravnih osoba od posebnog interesa za RH za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
Donacije/sponzorstva trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa u većinskom vlasništvu RH u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
Nastavno na Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. te iz nje proizašlog Akcijskog plana objavljuje se tablica danih donacija/sponzorstva trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa u većinskom vlasništvu RH za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
Donacije/sponzorstva trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Nastavno na Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. te iz nje proizašlog Akcijskog plana objavljuje se tablica danih donacija/sponzorstva trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
 
Opce i financijske informacije o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2017. godinu