Propisani uvjeti za pravnu osobu

Pravna osoba koja je registrirana za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade koja podnosi zahtjev za stjecanje ovlaštenja za:
 
 • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom;
 • energetsko certificiranje sa složenim tehničkim sustavom;
 • provođenje energetskih pregleda zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na:
  1. građevinski dio zgrade;
  2. strojarski dio tehničkog sustava zgrade;
  3. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade i
  4. sustave automatskog reguliranja i upravljanja;
 • redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Uz obrazac zahtjeva - prikazan u Prilogu 1B Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15133/1560/20, 78/21(dalje u tekstu: Pravilnik) prilaže sljedeće:
 1. Preslike ugovora o radu zaposlenih osoba koje će provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
   
 2. Imenovanje osobe za potpisivanje izvješća o energetskim pregledima zgrada, energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (ispunjeni obrazac iz Priloga 1D Pravilnika)
   
 3. Dokaze za imenovanju i druge zaposlene osobe (prilažu se dokazi za sve fizičke osobe koje će u pravnoj osobi provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi):

  3.1. Preslika obje strane osobne iskaznice

  3.2. Preslika diplome o završenom studiju kojom se dokazuje da fizička osoba ima:

  - završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, tijekom kojega je stekla najmanje 300 ECTS bodova

  - odnosno da prema ranijim obrazovnim programima ima akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke

  - za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, završen preddiplomski sveučilišni, odnosno preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili prema ranijim obrazovnim programima ima akademski naziv inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema).

3.3. Preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu stručnog osposobljavanja/Programu usavršavanja ovlaštenih osoba propisanom Pravilnikom:

- ako se zahtjev podnosi za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom – uvjerenje o uspješno završenom Modulu 1;

- ako se zahtjev podnosi za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada sa složenim tehničkim sustavom – uvjerenja o uspješno završenom Modulu 1 i Modulu 2;

3.4. Preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu zaposlenika

3.5. Opis područja rada – minimum pet godina radnog iskustva u struci na priloženoj tablici iz Priloga 1C Pravilnika

U tablici se kronološki navode podaci o poslovima na kojima je osoba radila (izdvojiti najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u projektiranju ili/i stručnom nadzoru građenja, po jedan primjer za svaku od pet kalendarskih godina), a osobe koje imaju završen preddiplomski sveučilišni, odnosno preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili koje su po ranijim obrazovnim programima stekle zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema), a imaju najmanje deset godina radnog iskustva u području struke ili pet godina radnog iskustva u projektiranju ili/i stručnom nadzoru građenja, prilažu opis radnog iskustva na tablici iz Priloga 1C za najmanje deset godina radnog iskustva struke ili pet godina radnog iskustva u projektiranju ili/i stručnom nadzoru građenja, po jedan primjer za svaku od deset kalendarskih godina.

Na Prilog 1C potrebno je, osim vlastoručnog potpisa, staviti otisak pečata ovlaštenog inženjera i/ili sudskog vještaka ukoliko ga fizička osoba posjeduje, te dostaviti kopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera struke ili kopiju rješenja o mirovanju članstva u komori. Na ovaj obrazac ne treba stavljati pečat pravne osobe. 

 

Ponovno davanje ovlaštenja za pravnu osobu 

Ovlaštenje za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi može se ponovno dati na zahtjev ovlaštene osobe. 

Potrebno je priložiti sljedeće:
 1. Obrazac zahtjeva za pravne osobe (Prilog 1B Pravilnika).
  Zahtjev mora biti ispisan u pisanom ili elektroničkom obliku tiskanim slovima i potpisan od odgovorne osobe u pravnoj osobi koja podnosi zahtjev.
 2. Preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu zaposlenika
 3. Imenovanje osobe za potpisivanje izvješća o energetskim pregledima zgrada, energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (ispunjeni obrazac iz Priloga 1D Pravilnika)
 4. Preslike Uvjerenja o uspješno završenom Programu usavršavanja propisanom Pravilnikom, za sve imenovane i druge zaposlene osobe koje u ovlaštenim pravnim osobama provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
 5. Imenovane i druge zaposlene fizičke osobe koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi u ovlaštenoj pravnoj osobi obvezne su jednom u dvije godine pohađati Program usavršavanja prema Pravilniku.


Posebna napomena u svezi propisanih uvjeta za pravne osobe:

Osobe ovlaštene na temelju zahtjeva podnesenog prije 28. prosinca 2019. godine prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno davanje ovlaštenja, dužne su priložiti jedno uvjerenje o pohađanju Programa usavršavanja. 

Osobe koje su uspješno završile Programe stručnog osposobljavanja Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2, a nisu podnijele zahtjev za davanje odgovarajućeg ovlaštenja u roku od godine dana od dana polaganja ispita, isti mogu podnijeti uz prilaganje Uvjerenja o sudjelovanju na Programu usavršavanja ovlaštenih osoba prema Pravilniku, uz uvjet da od dana završetka Programa usavršavanja ovlaštenih osoba do dana podnošenja zahtjeva nije proteklo više od godine dana. 

Člankom 30. stavak 1. točka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/1320/17, 39/19, 125/19) propisano je da se ovlaštenje daje pravnoj osobi koja je registrirana za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade.

Pravna osoba kojoj je ukinuto ovlaštenje, iz razloga:  
 1. ne ispunjava propisane uvjete prema kojima je dobila ovlaštenje,  
 2. ne obavlja poslove za koje je ovlaštena stručno, u skladu s pravilima struke i važećim propisima
 3. obavlja poslove za koje nije ovlaštena ili
 4. je podnijela zahtjev za ukidanje,
 5. ako se stručno ne usavršava na način propisan Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15133/1560/20, 78/21),
može podnijeti zahtjev za davanje novog ovlaštenja nakon isteka roka od godine dana od dana pravomoćnosti rješenja o ukidanju.

Osoba kojoj je ukinuto ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, prilikom podnošenja zahtjeva za davanje novog ovlaštenja dužna je imati najmanje jedno Uvjerenje o pohađanju Programa usavršavanja koje nije starije od godinu dana.


Izmjene tijekom ovlaštenja

U slučaju promjene imena, adrese ili odgovorne osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi, ovlaštena osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od 8 dana od nastale promjene, te dostaviti zahtjev za izmjenom rješenja:
 1. Obrazac zahtjeva za pravne osobe (Prilog 1B Pravilnika)
  Zahtjev mora biti ispisan u pisanom ili elektroničkom obliku tiskanim slovima, s otisnutim pečatom pravne osobe i potpisan od odgovorne osobe u pravnoj osobi koja podnosi zahtjev.
 2. presliku rješenja o ovlaštenju
 3. dokaz o promjeni imena, adrese ili odgovorne osobe (preslika rješenja o upisu u sudski registar)

Dokumenti