Zavod za prostorni razvoj


U Zavodu za prostorni razvoj obavljaju se poslovi izrade, odnosno koordinacije izrade i praćenja provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske; poslovi pripreme, izrade, odnosno koordinacije izrade i suradnja u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države; vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja; priprema liste pokazatelja o stanju u prostoru; izrada, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države; obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru; suradnja s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja; osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže; obavljaju se poslovi međunarodne suradnje i koordinacije međunarodne suradnje na područjima prostornog uređenja, prostornog i urbanog razvoja, arhitektonske vrsnoće te teritorijalne kohezije iz nadležnosti Ministarstva, na multilateralnoj, bilateralnoj i regionalnoj razini; sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog razvoja uređenja, sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima te drugi poslovi u okviru svoga djelokruga.