Financijski podupiremo projekte razvoja komunalnog standarda

S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 15. ožujka 2021. godine Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnoga gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini.

„Ovaj poziv jedan je od kontinuiranih projekata Ministarstva kojima želimo potaknuti daljnji razvoj lokalnih zajednica, naročito u segmentu infrastrukture. Siguran sam da županije, gradovi i općine već imaju brojne spremne projekte, koji će u konačnici unaprijediti kvalitetu života naših građana u njihovim sredinama“, ističe ministar Darko Horvat.
 
Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).
 
Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva:
  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.
 
Prijave se zaprimaju u roku od 20 dana od dana objave javnog poziva odnosno do 4. travnja 2021. godine dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2021. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 400.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.
 
Zahtjev za sufinanciranje na propisanom Obrascu prijave dostavlja se na adresu e-pošte: sufinanciranje@mpgi.hr
 
Zahtjevu je potrebno priložiti:  
Podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.
 
Pristigle zahtjeve, nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo, a u postupku ocjenjivanja uzimat će se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja zahtjeva sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), moguća specifična obilježja, financijska i operativna sposobnost podnositelja zahtjeva te opravdanost, održivost, stupanj pripremljenosti i isplativost predloženog projekta, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar će donijeti Odluku o sufinanciranju odabranih projekata a s odabranim korisnicima potpisati će se Ugovor o sufinanciranju.
 
Dodajemo ovdje kako je Ministarstvo u prošloj, 2020. godini sufinanciralo 191 takav projekt u ukupnom iznosu od 26,6 milijuna kuna a popis svih odobrenih projekata s kratkim opisom samog projekta dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Javni poziv kao i svi pripadajući obrasci za prijavu dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva.

Pisane vijesti | Informacija | Komunalno gospodarstvo