Odluka o raspisivanju interesa za realizaciju projekta unutar turističke zone "Češka vila" na Visu

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske je na sjednici 13. veljače 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju poziva za iskazivanje interesa dostavom pisma namjere s idejnim rješenjem za realizaciju projekta unutar ugostiteljsko turističke zone "Češka vila" na otoku Visu. Poziv za iskazivanje interesa će se uskoro objaviti na internet stranici Ureda, Hrvatske gospodarske komore, grada Visa, te u dnevnoj novini. Pravo na korištenje i adaptaciju postojećeg objekta kao i eventualno ostalih objekata unutar kompleksa, te na izgradnju novih objekata , potencijalni investitori ostvarit će:
  • sklapanjem ugovora o osnivanju prava građenja na katastarskim česticama na kojima će se sukladno UPU planirati izgradnja novih objekata,
  • sklapanjem ugovora o osnivanju prava služnosti na katastarskim česticama na kojima, sukladno UPU, neće biti predviđena izgradnja, a nalaze se u obuhvatu zone „Češka vila“,
  • eventualno, sklapanjem ugovora o zakupu postojećeg objekta  „Češke vile“ sa zemljištem nužnim za uporabu iste.
Tržišna vrijednost nekretnina iznosi, ukupno 62.580.426. kuna, a  utvrđena je po ovlaštenom sudskom vještaku. Tržišna vrijednost  naknade  za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje  prava služnosti, te eventualno, zakupnine, utvrdit će se posebnom odlukom nadležnog tijela nakon što se steknu uvjeti za raspolaganje predmetnim nekretninama. Za provođenje ove Odluke zaduženi su Državni ured za upravljanje državnom imovinom i Grad Vis koji će u suradnji obavljati stručne i tehničke poslove za Povjerenstvo za ocjenu prijava po objavljenom pozivu za iskaz interesa. Članovi Povjerenstva su: gradonačelnik grada Visa Ivo Radica, zamjenik predstojnika DUUDI-ja Alen Čičak, zamjenik ministra turizma Ratomir Ivičić, savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ivica Martinić i voditeljica odjela zemljišta u DUUDI-ju Biljana Bukić.  

Pisane vijesti