Poziv za iskazivanje interesa za projekt „Češka vila“ na Visu, rok: 2.7.2014.

Temeljem Odluke Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu  Republike Hrvatske  o pokretanju postupka  za realizaciju  projekta u prostoru  ugostiteljsko turističke  zone "Češka  Vila" u Gradu Visu  na otoku Visu  KLASA: 030-01/14-01/3,  URBROJ: 536-0211/01-2014-16 od 13. veljače 2014. godine, Državni ured za upravljanje državnom imovinom objavljuje:

Poziv za iskazivanje interesa dostavom  pisma namjere s idejnim rješenjem za realizaciju projekta unutar  ugostiteljsko turističke zone  „Češka vila“ na otoku Visu

 

PREDMET POZIVA Predmet poziva  je  iskazivanje interesa  dostavom pisma namjere za realizaciju   projekta    adaptacije  i uređenje postojećih  objekata  u hotelsko – ugostiteljske sadržaje  za standard „****“  i izgradnju novih objekata do razine kapaciteta utvrđenih  Prostornim planom uređenja Grada Visa  na prostoru ugostiteljsko turističke zone „Češka Vila“ na otoku Visu, te gospodarsko korištenje izgrađenih  hotelsko turističkih sadržaja, dostavom  idejnog rješenja  za realizaciju  projekta i poslovnim planom za razdoblje do 50 godina. Idejnim rješenjem treba predložiti očuvanje postojećih objekata „Češke vile“*  adaptiranih  za hotelsko turističke  sadržaje kao i izgradnju novih objekata propisanog standarda do ukupnog kapaciteta ležaja utvrđenih navedenim dokumentom prostornog uređenja Grada Visa. Predmet iskazivanja interesa nisu nekretnine  u obuhvatu kompleksa „Češke vile“ koje su pomorsko dobro. U ocjeni prihvatljivosti ponuđenih idejnih rješenja  prednost će imati idejno rješenje  čiji poslovni plan uključuje sadržaje  za  cjelogodišnji rad  kao i javnu dostupnost  istih.  Eventualno izabrano idejno rješenje bit će podloga za izradu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone  „Češka vila“.   OPIS NEKRETNINA I NAČIN  REALIZACIJE PRAVA NA GRADNJU  Kompleks „Češka vila“ čine čestice zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Vis i to:
  • k.č. br.  5931/63 neplodno, površine  16650 m2 upisana u zk.ul. 2055, u naravi zemljište u obliku poluotoka na kojemu su izgrađeni objekti: tzv: „Češka vila“ tlocrtne površine 296 m2 katnosti tri  etaže s betonskom okućnicom, jednoetažna poljska kućica površine  24 m2, jednoetažni objekt nekadašnjeg zatvora površine 58 m2, poljska kućica površine 16 m2  i nogometno igralište  (betonska podloga) površine 500 m2,
  • k.č. br. 5924/1  neplodno zemljište  površine 38806 m2  upisana u zk.ul. 2446, u naravi zemljište - izduženi pojas  uz more  na čijem je središtu spojena čestica  k.č. br. 5931/63 k.o. Vis u obliku poluotoka. Na zemljištu su izgrađena  dva objekta, ranije vojne namjene i manja sakralna građevina s grobljem  za koje će se UPU-om formirati posebna čestica  i neće biti predmet raspolaganja,
  • k.č. br. 5315/15 pašnjak površine 6563 m2 upisana u zk.ul. 2942, u naravi zemljište  koje se prostorno nadovezuje na k.č. br. 5924/1 k.o. Vis,
Pravo  na  korištenje i adaptaciju postojećih objekata  „Češke vile“, te na izgradnju novih objekata, potencijalni investitor  ostvarit će:
  • sklapanjem ugovora o zakupu  objekata „Češke vile“ sa zemljištem nužnim za uporabu iste, na rok do 50 godina,
  • sklapanjem ugovora o osnivanju  prava građenja na katastarskim česticama na kojima će se, sukladno UPU, planirati  izgradnja novih objekata, na rok do 50 godina,
  • sklapanjem ugovora o osnivanju prava služnosti na katastarskim česticama na kojima, sukladno UPU, neće biti predviđena izgradnja, a nalaze se u obuhvatu  kompleksa  „Češka vila“ i upotpunjavat će sadržaje kompleksa,  na rok do 50 godina.
Idejnim rješenjem za realizaciju  projekta, kao podlogom za izradu UPU, treba planirati  dijelove predmetnih nekretnina s  postojećim objektima koji  će se zadržati u prostoru i prenamijeniti  i,  kao takvi,  biti predmetom zakupa,  kao i dijelove na kojima će se osnovati  pravo građenja u svrhu izgradnje  novih objekata, te dijelovi  nekretnina  s pratećim sadržajima, na kojima će se osnovati pravo služnosti.   NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA Iskazivanje interesa  dokazuje se dostavom pisma namjere koje mora sadržavati: 1. Tvrtku ili naziv podnositelja pisma namjere: navesti osnovne informacije o tvrtki (naziv, sjedište, djelatnost,...) podatke o osobi za kontakt: ime i prezime, poziciju u tvrtki, adresu, telefon i e-mail,  s prilozima: 1. 1.     izvadak iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno presliku identifikacijskog   dokumenta za fizičku osobu (preslika osobne iskaznice ili putovnice), 1. 2.     izjavu da podnositelj pisma namjere  nije u postupku likvidacije, prisilne administracije, stečaja ili  drugom postupku koji će dovesti do prekida poslovnih aktivnosti, kao i  da nije  insolventan, 1. 3.      zadnji raspoloživi nekonsolidirani i, gdje su raspoloživi, konsolidirani financijski izvještaj 2. Potencijalne partnere u realizaciji projekta: navesti osnovne informacije o potencijalnim partnerima (naziv, sjedište, djelatnost i sl.) 3. Idejno rješenje za realizaciju projekta u skladu sa smjernicama za izradu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone "Češka Vila", koje sadrži: 3. 1.  Skice s prikazom planiranih  smještajnih kapaciteta  u  prostoru zone  uključujući  i objekt  „Češke vile“ i dopunskih sadržaja unutar  zone, 3. 2.  Sažeti tekstualni opis planiranih objekata i sadržaja unutar zone, 3. 3.  Osnovne parametre objekata sa sadržajima, 3. 4.  Potreban broj i strukturu zaposlenika potrebnih za upravljanje projektom i realizaciju planiranih sadržaja, 3. 5.  Okvirni investicijski plan - planirani iznos ulaganja, 3. 6. Terminski plan provođenja investicije, 3. 7.  Planirani rok početka rada, 3. 8.  Moguće ulaganje u razvoj i/ili proširenje infrastrukture na lokaciji projekta   UVJETI  POZIVA Pismo namjere s iskazom interesa mogu dostaviti  domaće i strane pravne i fizičke osobe, u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, sa svim prilozima na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik,  najkasnije  u roku 60 od dana objave Poziva za iskazivanje interesa, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Državni ured za upravljanje državnom imovinom,  Dežmanova 10, 10000 Zagreb,  s jasnom oznakom predmeta „ČEŠKA VILA“ i upozorenjem „ne otvarati“.

najkasnije do 02. srpnja 2014. u  16,00 sati

Pismo namjere  s iskazom interesa za realizaciju projekta „Češla vila“ mogu zajednički podnijeti dvoje ili više zainteresiranih investitora  koji djeluju kao konzorcij (skupina investitora) ili investitori koji za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene. U tom slučaju,  za svakog investitora iz skupine potrebno je priložiti  identifikacijske dokumente. POSEBNE  NAPOMENE Objava ovog poziva ili primitak bilo kakvog pisma namjere s iskazom interesa ne predstavlja nikakvu obvezu Republike Hrvatske za sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja/ugovora o osnivanju prava služnosti nekretnina ili zaključenje ugovora  o zakupu nekretnina u obuhvatu turističko ugostiteljske zone  „Češka vila“ s bilo kojim zainteresiranim investitorom, niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo podnositelja pisma namjere da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Republike Hrvatske, po bilo kojoj osnovi. Povjerenstvo za ocjenu prijava po objavljenom pozivu  za iskaz interesa  kao i praćenje  daljnjeg postupka realizacije projekta unutar ugostiteljsko  turističke zone  „Češka vila“ zadržava pravo u bilo kojem trenutku: (i)     prekinuti postupak iniciran ovim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga, (ii)    isključiti bilo kojeg zainteresiranog investitora iz postupka, (iii)   ne izabrati nijednu od pristiglih ponuda, pri čemu nije dužno obrazložiti takvu odluku. Podnositelji pisma namjere s iskazom interesa nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u svezi s izradom pisma namjere, izradom idejnog rješenja i poslovnog plana   i/ili  pribavljanjem  dostavljene dokumentacije. Podnositelji pisma namjere s iskazom interesa koje su u procesu likvidacije ili su insolventne ili se nad njima provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti, bit će isključene iz postupka. Ovlašteno tijelo Republike Hrvatske nije dužno pozvati zainteresirane investitore na podnošenje obvezujuće ponude niti je dužno sklopiti ugovor o osnivanju prava građenja,  odnosno osnivanju prava služnosti ili koncesije kao i ugovor o zakupu s bilo kojim od zainteresiranih investitora. Zainteresirani investitori neće imati pravo potraživati naknadu štete od Republike Hrvatske  po bilo kojoj osnovi.   NAPOMENE Na ovaj Poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka. Podaci će se isključivo obrađivati u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li podnositelji pisma namjere s iskazom interesa  gore navedene uvjete za sudjelovanje u postupku realizacije projekta u obuhvatu ugostiteljsko turističke zone „Češka vila“. Povjerenstvo za ocjenu prijava po objavljenom pozivu  za iskaz interesa  kao i praćenje  daljnjeg postupka realizacije projekta u obuhvatu ugostiteljsko turističke zone  „Češka vila“ može izvršiti uži  izbor  prihvatljivih  idejnih rješenja s poslovnim planom i  Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom i Gradu Visu predložiti provođenje postupka objave poziva  za dostavu obvezujućih ponuda. Poziv za dostavu  obvezujućih ponuda  dostavit će se samo  podnositeljima  čija idejna rješenja  je Povjerenstvo uvrstilo  u uži izbor prihvatljivih  rješenja  po prethodnom  neobvezujućem pozivu. Grad Vis  je obveznik izrade urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone "Češka vila" kao preduvjeta za realizaciju  projekta. Za izradu  idejnog rješenja za realizaciju projekta osigurana je dokumentacija:
  •  geodetska podloga ugostiteljsko turističke zone Češka Vila za projektiranje u M=1:200 sa slojnim planom,
  • uvjeti  za uređenje turističke zone Čeka Vila  prema Prostornom planu Grada Visa, izrađeno ožujka 2014. po "a+u"  atelje za arhitekturu i urbanizam d.o.o. Komiža.
Zainteresirani investitori mogu zatražiti navedenu dokumentaciju na e-mail: projekt.ceskavila@duudi.hr. uz predočenje dokaza o uplati naknade za preuzimanje dokumentacije u iznosu od  15.000,00 kuna.  Navedeni iznos uplaćuje se na račun Državnog proračuna  broj: IBAN: HR1210010051863000160, model 64, poziv na  broj: 9733-47359-OIB (za  strance  porezni broj). Ovaj poziv objavljuje se na web stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Hrvatske gospodarske komore i u Jutarnjem listu. _______________________________________________ *  postojeće objekte kompleksa  "Češka vila"  čine: zgrada tlocrtne površine 296 m2, katnosti tri  etaže s betonskom okućnicom, jednoetažna poljska kućica površine 24 m2, jednoetažni objekt nekadašnjeg zatvora površine 58 m2, poljska kućica površine 16 m2  i nogometno igralište  (betonska podloga) površine 500 m2 sve izgrađeno na k.č. br. 5315/1, dva objekta, ranije vojne namjene od 615 m2 i 518 m2, izgrađeni na k.č. br. 5924/1

Pisane vijesti