Poziv za dostavu ponuda za osnivanje prava građenja; rok 06/02/15

 JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA GRRAĐENJA NA  NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/15

  1. Nekretnina u k.o. Donji Hrašćan OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 393/2, livada, površine 409 m², upisana u zk.ul. 807 k.o. Donji Hrašćan. ROK OSNIVANJA PRAVA GRAĐENJA: 30 GODINA POČETNA NAKNADA: 6.316,50 kn JAMČEVINA: 631,65 kn   2. Nekretnina u k.o. Peteranec OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 33/2, oranica Vratnec, površine 387 m², upisana u zk.ul. 4959 k.o. Peteranec. ROK OSNIVANJA PRAVA GRAĐENJA: 30 GODINA POČETNA NAKNADA: 6.707,50 kn JAMČEVINA: 670,75 kn   ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 6. veljače 2015. godine do 14 sati Sve nekretnine se nude u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO". Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati: tel:  +385(0)1 6448 818

 

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA - NE OTVARATI do 6. veljače 2015. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Državnom uredu za upravljanje  Državnom imovinom otiskom  prijamnog štambilja. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 6. veljače 2015. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena naknada  ne može biti niža od objavljene početne naknade i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu naknadu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu naknadu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu naknadu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene naknade, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudu za osnivanje prava građenja mogu dostaviti domaće i  strane fizičke i pravne osobe.

Ponudi se prilaže:

1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.

2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.

b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.

3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA

4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o osnivanju prava građenja na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

5. Investicijski projekt s opisom objekta  koji se namjerava graditi na pravu građenja

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne naknade mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne naknade jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana sklapanja  ugovora o osnivanju prava građenja

Ugovor o  osnivanju prava građenja sklapa se  kao  ovršna javnobilježnička isprava u skladu s Ovršnim zakonom i Zakonom o javnom bilježništvu.

Rok za realizaciju investicije na pravu građenja bitna je odredba ugovora o snivanju prava građenja.

Nositelj prava građenja može pravo građenja prenijeti na drugu pravni i/ili fizičku osobu uz suglasnost osnivača prava građenja.

U slučaju  prijenosa prava građenja  na drugu pravnu i/ili fizičku osobu  bez suglasnosti  osnivača prava građenja, ugovor o prijenosu prava građenja smatrat će se raskinutim po sili zakona

Nositelj prava građenja  može pravo građenja opteretiti  na rok koji ne može biti duži od roka na koji je pravo građenja osnovano.

Nakon isteka roka prava građenja Republici Hrvatskoj  vraća se u vlasništvo nekretnina slobodna od tereta, osoba i stvari  sa svime što je na njoj izgrađeno  bez obveze  naknade  za povećanu tržišnu vrijednost  nekretnine.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja ugovora o osnivanju prava građenja zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.duudi.hr i www.hgk.hr.Pisane vijesti