Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora / Virovitica

NAPOMENA: “Ponude se podnose na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, s naznakom «za natječaj – zakup poslovnog prostora«, a sve informacije  mogu se dobiti u Upravnom odijelu za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, tel. 033/721-981.”
Tekst javnog natječaja u PDF obliku pruzmite ovdje.

 
R E P U B L I K A   H R V A T S K A, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA,  UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ

KLASA:372-01/15-01/32, URBROJ:2189/01-10/2-15-5

 
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, od 13. srpnja 2015. godine i Odluke o davanju u zakup nekretnine u k.o. Antunovac putem javnog natječaja od 24. srpnja 2015. godine, gradonačelnik Grada Virovitice objavljuje
JAVNI  NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora
 1. a) Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora ukupne površine 285 m2 koji se u naravi nalazi u Virovitici u Vukovarskoj ulici, a koji je izgrađen na zemljištu čk.br. 177/1 upisane zk.ul.br. 976 k.o. Antunovac, koji je u vlasništvu Grada Virovitice. Poslovnom prostoru pripada i okolno zemljište ukupne površine 6.528m2, koje se korisniku daje na korištenje i održavanje.
b) Predmet natječaja je davanje u zakup gospodarske zgrade k.b. 13/2, površine 3.754 m2 i izgrađenog zemljišta površine 12 m2 odnosno ukupne površine 3.766 m2, koje se u naravi nalaze u Virovitici u Vukovarskoj ulici i koje su izgrađene na zemljištu čk.br. 176 Ulica Poduzetnička zona II upisana u zk.ul.br. 634 k.o. Antunovac, a koje su u vlasništvu Republike Hrvatske. Gospodarskoj zgradi i izgrađenom zemljištu pripada i okolno zemljište koje se sastoji od dvorišta 12.004 m2, koje se korisniku daje na korištenje i održavanje.
 1. a) Početna visina zakupnine za zakup poslovnog prostora površine 285 m2 je 3,75 kn/m2 što ukupno iznosi 1.068,75 kuna, a koji se iznos uvećava za iznos PDV-a.
b) Početna visina zakupnine za zakup gospodarske zgrade površine 3.754 m2 i izgrađenog zemljišta 12 m2 odnosno ukupne površine 3.766 m2 je 3,75 kn/m2 što ukupno iznosi 14.122,50 kuna, a koji se iznos uvećava za iznos PDV-a.
U navedenim nekretninama iz točke 1. ovog natječaja može se obavljati samo proizvodna djelatnost.
 1. Navedene nekretnine iz točke 1. ovog natječaja predstavljaju jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu.
 2. Navedene nekretnine iz točke 1. ovog natječaja daju se u zakup na vrijeme od pet godina u stanju u kakvom se nalaze.
 3. Predstavnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom sudjelovat će u provođenju postupaka javnog natječaja za nekretnine iz točke 1. b) ovog natječaja u dijelu otvaranja ponuda, kao član Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora.
 4. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe uz obvezno plaćanje jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene za navedene nekretnine iz točke 1. ovog natječaja. Jamčevina se uplaćuje na broj žiro-računa HR5523600001849100001 Proračuna grada Virovitice; model HR68, poziv na broj 9016-OIB.
 5. Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, uplaćena jamčevina se uračunava u ukupan iznos cijene zakupa. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od (8) osam dana od izbora najpovoljnije ponuditelja. Ponuditelj koji odustane od ponude do izbora najpovoljnijeg ponuditelja uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od (8) osam dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 6. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
 7. Otvaranje ponuda održati će se 01. rujna 2015. godine u 13:00 h u Upravnom odijelu za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1.
 8. Nekretnine se mogu pregledati svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.
 9. Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu imaju hrvatski invalidi Domovinskog rata, razvojačeni hrvatski branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih, udruge invalida Domovinskog rata i druge udruge za koje ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti to odredi,
 10. Budući zakupnik dužan je dostaviti osiguranje plaćanja (zadužnicu) ugovorene zakupnine za jednu godinu za navedene nekretnine iz točke 1. ovog natječaja,
 11. Prednost prilikom ocjenjivanja ponuda imat će ponuditelj koji ponudi veći iznos zakupnine i zaposli veći broj osoba,
 12. Pisana ponuda mora sadržavati: Naziv tvrtke odnosno osobno ime natjecatelja, naziv poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda, ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu. Izjavu da će obavljati proizvodnu djelatnost u predmetnim nekretninama, izjavu o postojanju prava prvenstva.
 13. Uz pisanu ponudu natjecatelj je dužan dostaviti sljedeće: original ili presliku dokaza o uplati propisane jamčevine, presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela, dokaz da natjecatelj nema duga prema Gradu Virovitici i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Virovitice po bilo kom osnovu, BON 1 – zaprethodnoobračunskorazdoblje, dokazsedostavljauizvornikuiliovjerenojpreslici, inesmijebitistarijiod 30 danaoddanaobjavenatječaja, BON 2 (SOL 2) koji se odnosi na glavni račun ponuditelja. Ponuditelj treba dokazati da nije imao blokiran račun u posljednjih 6 mjeseci, te Potvrdu da nema poreznog duga,
 14. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati,  
 15. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda,
 16. Ponude se podnose na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, s naznakom «za natječaj – zakup poslovnog prostora«,
 17. Sve informacije  mogu se dobiti u Upravnom odijelu za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, tel. 033/721-981.


Pisane vijesti