Obrasci za podnošenje zahtjeva


Obrazac popuniti i s popratnom dokumentacijom dostaviti, osobno ili poštom, u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.


 
Odluka o prodaji državnih stanova koje koriste najmoprimci i članovi njihove uže obitelji

Vlada je na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. donijela Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 78/21) koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca. Članovima uže obitelji najmoprimca smatraju se osobe navedene u ugovoru o najmu stanova, iz članka 12. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93), odnosno navedene u članku 37. Zakona o najmu stanova ("Narodne novine", br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20).

Riječ je o prodaji stanova kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i druga državna tijela, a koji nisu predmet prodaje po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Odredbe ove Odluke ne odnose se na stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane.

Odlukom su propisani svi uvjeti, rokovi i način prodaje stanova a pravo na otkup mogu ostvariti oni korisnici stanova čija su sva dugovanja podmirena.

Na temelju ove Odluke ne prodaju se stanovi:

 • namijenjeni za službene potrebe
 • namijenjeni za nužni smještaj
 • koji se nalaze u zgradama izgrađenim na pomorskom ili javnom ili općem dobru
 • stanovi u poslovnim i vojnim zgradama
 • koji se nalaze u zgradama koje su spomenici kulture za koje je iskazan interes ovlaštenika prava prvokupa, sukladno odredbama posebnih propisa
 • u vezi s kojima je u tijeku sudski postupak, do pravomoćnog okončanja postupka
 • stanovi koji su, nakon stupanja na snagu Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 144/13), bili predmet Javnih poziva za podnošenje ponuda za najam stanova i u odnosu na koje Republika Hrvatska, kao najmodavac, ima sklopljen Ugovor o najmu stana.


Uvjeti i način prodaje

Korisnici stanova u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske koji su zainteresirani za podnošenje zahtjeva za otkup, popunjeni obrazac zahtjeva dostavljaju osobno ili poštom na adresu: 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Ulica Republike Austrije 20.
10 000  Zagreb

Rok za podnošenje zahtjeva je 17. siječnja 2022. godine.
 
Iznimno, za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze izvan područja posebne državne skrbi, a kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za koje s najmoprimcima još nije zaključen ugovor o najmu stana, rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu.
 
Državna tijela, osim Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, će radi daljnjeg postupanja, zaprimljene i cjelovito obrađene zahtjeve s prijedlogom odluke za prodaju stana dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Za stanove za koje se naknadno utvrdi da su vlasništvo Republike Hrvatske nakon proteka roka, korisnici su dužni u roku šest mjeseci od dana utvrđivanja vlasništva Republike Hrvatske, na temelju prethodno dostavljene obavijesti o mogućnosti kupnje od strane državnog tijela, zahtjev podnijeti izravno Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Napominjemo ujedno kako se ispunjenje uvjeta za kupnju stana dokazuje dokumentacijom koja će se pribavljati po službenoj dužnosti u samom postupku rješavanja o zahtjevima za otkup, što znači da korisnici stanova ne trebaju dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju uz obrazac zahtjeva.
 
Korisnici stanova koji su zainteresirani za podnošenje zahtjeva za otkup, za sve se informacije po pitanju otkupa mogu obratiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a prema uvjetima iz ove odluke rješavat će se i zahtjevi za otkup koje je Ministarstvo zaprimilo temeljem ranijih odluka o prodaji stanova.

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za kupnju nekretnine
Prodaja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, zamjena nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kupnja nekretnina u korist Republike Hrvatske regulirani su Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) i Uredbom o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (NN 95/18).
 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Preslika katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 5. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96);
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 7. Preslika osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog ili obrtnog registra; 
 8. Druga relevantna dokumentacija. 
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za darovanje nekretnine

Darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18)  i Uredbom o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 95/18).

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji i preslika katastarskog plana, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Potvrda o tomu da nekretnina ne podliježe Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96); 
 5. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 6. Izjava ovlaštenog predstavnika jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave da se odriče svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj;
 7. Potvrda Porezne uprave o dugu;
 8. Idejni projekt za predviđeni zahvat u prostoru;
 9. Mišljenje o usklađenosti projekta s dokumentima prostornog uređenja, lokacijska dozvola ili drugi akt prostornog uređenja za namjeravani zahvat u prostoru;
 10. Dokaz o osiguranim financijskim sredstvima za realizaciju projekta;
 11. Preslika osobne iskaznice (fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (pravna osoba);
 12. Druga relevantna dokumentacija. 
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava prvokupa

Pravo prvokupa regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) i Uredbom o načinima raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/2013).

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Energetski certifikat (čl. 24 st. 2. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17);
 5. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba);
 6. Druga relevantna dokumentacija. 
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva osnivanja prava služnosti

Osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18), Uredbom o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama  u vlasništvu  Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (NN 95/18) i Zakonom o rješavanju imovinsko
pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ( NN 80/11). 

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 5. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96);
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 7. Lokacijska dozvola;
 8. Ovjereni geodetski elaborat; 
 9. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba);
 10. Druga relevantna dokumentacija. 
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje brisovnog očitovanja
Obrazac (doc, pdf)
 
 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Dokaz o uplati;
 4. Preslika osobne iskaznica (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba);
 5. Druga relevantna dokumentacija. 
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za stjecanje prava vlasništva trećih u dobroj vjeri

Regulirano Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18, članak 69.).

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Dokaz o provedenom postupku javnog natječaja (tekst natječaja i datum objave, kupoprodajni ugovor, izjava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da je plaćena kupoprodajna cijena;
 4. Status i namjena nekretnine po važećem prostornom planu, potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. da se nekretnina ne nalazi u šumskogospodarskoj osnovi;
 5. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba).
 6.  
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za dodjelu nekretnina na korištenje za potrebe organizacije civilnog društva

Dodjela na korištenje nekretnina za potrebe organizacije civilnog društva regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18), Uredbom  o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/2013) te Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, a koju je donijelo Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u  vlasništvu Republike Hrvatske 3. listopada 2013. godine.

Prijava za dodjelu prostora na korištenje na natječaju mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da organizacija civilnog društva ispunjava osnovne kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje: 

 1. Osnovne podatke o organizaciji civilnog društva s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti; 
 2. Izvadak iz matičnog registra u koji je organizacija upisana;
 3. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);
 4. Preslika statuta pravne osobe;
 5. Izjava osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s trećima;
 6. Potvrda Porezne uprave o stanju duga u pogledu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava;
 7. Preslika ugovora ili odluke o financiranju projekata ili programa organizacije kada se oni financiraju iz državnog proračuna i/ili drugih javnih izvora;
 8. Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, temeljem Pravilnika o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 101/08);
 9. Preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva) odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);
 10. Izvod iz matične knjige radnika (evidencija o zaposlenima).
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za dodjelu nekretnina na uporabu za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna i drugih osoba (članak 46. Zakona o upravljanju državnom imovinom „Narodne novine“ broj 52/18)

Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nužno je dostaviti obrazloženi zahtjev sa sljedećim podacima:

 1. djelatnosti podnositelja zahtjeva
 2. izvor financiranja poslovanja (proračunski korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna, proračunski korisnici koji ne posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici)
 3. lokacija nekretnine
 4. broj zaposlenih
 5. Karakteristike koje nekretnina mora sadržavati (površina 15 m² po zaposlenom djelatnike te dodatno obrazloženje ukoliko i za što je potreba veća površina primjerice: skladišni, arhivski prostor i/ili sanitarni prostor i slično)
 6. obrazloženje ukoliko je za privođenje namjene potreban duži rok od predviđenih godinu dana

Uz obrazloženi zahtjev kojim se traži donošenje odluke o davanju suglasnosti na ugovor o zakupu nekretnine ukoliko Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ne raspolaže nekretninom ili ponuđena nekretnina ne odgovara potrebama podnositelja zahtjeva, za potrebno je priložiti: 
 1. lokaciju nekretnine (zemljišnoknjižni izvadak ili druga imovinskopravna dokumentacije iz koje proizlazi ovlaštenje za raspolaganje nekretninom)
 2. karakteristike koje nekretnina mora sadržavati (površina, broj radnih prostorija, oprema, broj parkirališnih mjesta i sl.)
 3. prijedlog cijene, odnosno visinu zakupa
 4. dostavu dvije ponude za nekretninu koji odgovara traženim karakteristikama ili jednu ponudu i prosjek cijena zakupa za konkretno područje od Ministarstva financija, Porezne uprave, u slučaju da se ne mogu dostaviti dvije ponude
 5. rok u kojem će se koristiti nekretnina iz zahtjeva
 6. broj zaposlenih
 7. dokaz da podnositelj zahtjeva ima osigurana sredstva za zakup nekretnine i pokriće ostalih troškova po osnovi korištenja nekretnine na svojim pozicijama u državnom proračunu Republike Hrvatske.
 8. Potvrda o nepostojanju duga Zakupodavca prema Republici Hrvatskoj, ne starija od šest  mjeseci.

Napomena: Tijela koja koriste prostore zakupljene od trećih osoba dužna su Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine podnijeti obrazloženi zahtjev najkasnije šest mjeseci prije isteka ugovora o zakupu.
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za postupanje nadležnog tijela s viškom iskopa kod izvođenja građevinskih radova

Postupanje nadležnog tijela za upravljanje državnom imovinom s viškom iskopa kod izvođenja građevinskih radova regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) i Pravilnikom o postupanju viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14).

 1. Obavijest investitora gradnje građevine (dostaviti nadležnom tijelu za upravljanje državnom imovinom, ministarstvu nadležnom za rudarstvo, ministarstvu nadležnom za financije, Državnom inspektoratu, jedinici područne (regionalne) samouprave i jedinici lokalne samouprave);
 2. Preslika akta na temelju kojega se gradi građevina;
 3. Izvedbeni projekt na temelju kojega se obavlja iskop;
 4. Dokaz o količini i kakvoći mineralne sirovine sukladno odredbi članka 64. Zakona o rudarstvu (NN  75/2009 i 49/2011);
 5. Ponuda za otkup i cijenu, ako je investitor zainteresiran za otkup viška iskopa;
 6. Druga relevantna dokumentacija. 
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika, osnivanje služnosti

Osnivanje prava služnosti u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18), Zakonom o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18), Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN  94/13), Uredbom o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (NN 95/18) i Uredbom o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina (NN 133/2007 i 9/2011).

 1. Rješenje o  odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina;
 2. Rješenje o odobrenom eksploatacijskom polju ili rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja;
 3. Rješenje o odobrenju izvođenja rudarskih radova, rudarska koncesija ili  odluka o davanju koncesije, odnosno dozvola i ugovor za gospodarsko korištenje sukladno odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika;
 4. Rješenje o potvrdi količina i kakvoće rezervi mineralnih sirovina ili rješenje o potvrdi građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova;
 5. Izvadak iz zemljišne knjige;
 6. Izvadak iz katastra zemljišta;
 7. Skica situacije – izvod iz katastarskog plana (preslika), s ucrtanom granicom eksploatacijskog polja te označenim dijelom i površinom za koju se traži pravo služnosti (maksimalno na formatu A3);
 8. Izvršna lokacijska dozvola;
 9. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole o usklađenosti eksploatacijskog polja s važećom prostorno-planskom dokumentacijom;
 10. Potvrda Ministarstva financija – Porezne uprave o podmirenju obveza glede javnih davanja;
 11. Podatak o statusu zemljišta u trenutku stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (24. srpnja 1991.);
 12. Potvrda o tomu da nekretnina ne podliježe Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 80/02 i 81/02);
 13. Očitovanje Agencije za poljoprivredno zemljište o tomu može li se raspolagati predmetnom nekretninom kao poljoprivrednim zemljištem;
 14. Potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb da se predmetna nekretnina nalazi unutar šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske;
 15. Potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb da na predmetnoj nekretnini nije bilo protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji podnositelja zahtjeva;
 16. Potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb da je podnositelj zahtjeva za predmetnu nekretninu podmirio dospjele obveze glede prijašnjega protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji na šumi i šumskom zemljištu; 
 17. Potvrda Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva koja svjedoči da se predmetna nekretnina nalazi na Popisu šuma i šumskoga zemljišta iz članka 15. Zakona o šumama;
 18. Izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra;
 19. Druga relevantna dokumentacija. 
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, očitovanjem o granicama predloženog istražnog prostora

Očitovanje tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom o granicama predloženog istražnog prostora radi provođenja javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) i Zakonom o rudarstvu (NN 52/18).

U svrhu daljnjeg postupanja u postupku provođenja javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, tijelo nadležno za rudarstvo dužno je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dostavite sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijedlog fizičke ili pravne osobe za raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju;
 2. Zemljovidni položaj, veličinu i naziv predloženog istražnog prostora, s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i priloženim zemljišnoknjižnim izvadcima za zemljišne čestice unutar obuhvata predloženog istražnog prostora;
 3. Program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja;
 4. Izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za  istraživanje ili za eksploataciju mineralnih sirovina;
 5. Geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u predloženom istražnom prostoru; 
 6. Izvod iz dokumenta prostornog uređenja da je predloženi istražni prostor planiran za izvođenje rudarskih radova;
 7. Druga relevantna dokumentacija. 
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac za izdavanje suglasnosti

Obrazac (doc, pdf)

a) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti u postupku ishođenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru

Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
 1. Lokacijska informacija za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (sukladno važećim prostornim planovima)
 2. Idejni projekt (u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog projektanta)
 3. Geodetski projekt kao sastavni dio Idejnog projekta („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18) ili Geodetski elaborat („Narodne novine“ br. 39/19)
 4. Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 5. Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 6. Potvrda o tomu je li podnesen zahtjev za povrat imovine za nekretninu u vlasništvu RH, koja je predmet zahtjeva, u skladu sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96,...)
 7. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 
b) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti u postupku ishođenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice nužne za redovnu uporabu postojeće građevine

Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
 1. Lokacijska informacija za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (sukladno važećim prostornim planovima)
 2. Prijedlog formiranja oblika i veličine građevne čestice, na kopiji katastarskog plana, ovjeren od strane ovlaštenog inženjera geodezije
 3. Dokaz da je građevina za koju se utvrđuje građevna čestica postojeća (npr. pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju, Uvjerenje katastarskog ureda ili Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada evidentirana do 15. veljače 1968., Uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.)
 4. Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 5. Potvrda o tomu je li podnesen zahtjev za povrat imovine za nekretninu u vlasništvu RH, koja je predmet zahtjeva, u skladu sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96,...)
 6.  Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

c) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti u postupku ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru

Regulirano Zakonom o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
 1. Lokacijska informacija za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (sukladno važećim prostornim planovima)
 2. Glavni projekt (u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog projektanta)
 3. Geodetski projekt kao sastavni dio Glavnog projekta („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18) ili Geodetski elaborat („Narodne novine“ br. 39/19)
 4. Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 5. Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 6. Potvrda o tomu je li podnesen zahtjev za povrat imovine za nekretninu u vlasništvu RH, koja je predmet zahtjeva, u skladu sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96,...)
 7. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

d) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetski projekt kao sastavni dio idejnog ili glavnog projekta

Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilnikom o geodetskom projektu („Narodne novine“ br. 12/14 i 56/14)
 1. Lokacijska informacija za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske
 2. Geodetski projekt (dostavljen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije)
 3. Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 4. Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 5. Potvrda o tomu je li podnesen zahtjev za povrat imovine za nekretninu u vlasništvu RH, koja je predmet zahtjeva, u skladu sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96,...)
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

e) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske elaborate (za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije, za izmjeru postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige, …)

Regulirano Pravilnikom o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18)
 1. Lokacijska informacija za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (sukladno važećim prostornim planovima)
 2. Geodetski elaborat (dostavljen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije)
 3. Pravomoćni akt temeljem kojeg se evidentira zgrada ili druga građevina, npr. Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju (ukoliko je primjenjivo)
 4. Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 5. Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 6. Potvrda o tomu je li podnesen zahtjev za povrat imovine za nekretninu u vlasništvu RH, koja je predmet zahtjeva, u skladu sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96,...)
 7. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

f) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske (parcelacijske) elaborate sukladno aktima prostornog uređenja (prostorni plan, lokacijska dozvola, rješenje o utvrđivanju građevne čestice)

Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnikom o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18)
 1. Lokacijska informacija za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (sukladno važećim prostornim planovima)
 2. Geodetski elaborat (dostavljen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije)
 3. Pravomoćni akt na temelju kojeg je geodetski elaborat izrađen
 4. Potvrda o usklađenosti geodetskog elaborata s aktom na temelju kojeg je izrađen, izdana od tijela nadležnog za upravne poslove prostornog uređenja
 5. Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 6. Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 7. Potvrda o tomu je li podnesen zahtjev za povrat imovine za nekretninu u vlasništvu RH, koja je predmet zahtjeva, u skladu sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96,...)
 8. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

g) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske (parcelacijske) elaborate temeljem sudske presude o utvrđivanju vlasništva ili rješenja o povratu zemljišta

Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnikom o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18)
 1. Lokacijska informacija za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (sukladno važećim prostornim planovima)
 2. Geodetski elaborat (dostavljen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije)
 3. Pravomoćni akt na temelju kojeg je geodetski elaborat izrađen (sudska presuda ili rješenje o povratu zemljišta)
 4. Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 5. Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

h) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske elaborate za utvrđivanje granica pomorskog dobra

Regulirano Pravilnikom o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18)
 1. Geodetski elaborat (dostavljen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije)
 2. Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ili Odluka Vlade o utvrđivanju granica pomorskog dobra (s grafičkim prilogom)
 3. Potvrda o usklađenosti geodetskog elaborata s aktom na temelju kojeg je izrađen, izdana od nadležnog županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra
 4. Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 5. Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)

i) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske elaborate za utvrđivanje vodnog dobra

Regulirano Pravilnikom o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18)
 1. Lokacijska informacija za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (sukladno važećim prostornim planovima)
 2. Geodetski elaborat (dostavljen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije)
 3. Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike o utvrđivanju vanjske granice inundacijskog pojasa (granica vodnog dobra)
 4. Potvrda o usklađenosti geodetskog elaborata s aktom na temelju kojeg je izrađen, izdana od Hrvatskih voda
 5. Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 6. Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)