Poziv za iskazivanje interesa dostavom pisma namjere s idejnim rješenjem za realizaciju „Projekta Prukljan“ na području Grada Skradina

Rok za dostavu pisma namjere s iskazom interesa: najkasnije do 1. ožujka 2018. u 12:00 sati.

Temeljem Odluka o objavi poziva za dostavu iskaza interesa   za realizaciju „Projekta  Prukljan“ u Gradu Skradinu  KLASA:  943-01/17-01/21,  URBROJ: 943-01/17-01/21 od 27. prosinca 2017. godine Ministarstva državne imovine objavljuje
 

Poziv za iskazivanje interesa dostavom pisma namjere
s idejnim rješenjem za realizaciju „Projekta Prukljan“
na području Grada Skradina

 
PREDMET POZIVA
 
Predmet ovog poziva je dostava pisma namjere s idejnim rješenjem za realizaciju projekta  ugostiteljsko turističke namjene u izdvojenom građevinskom području (T) i golf igrališta sa zgradama za turistički smještaj (Rgt) u zoni izvan granica građevinskog područja uključujući i sadržaje na pomorskom dobru, u skladu s uvjetima propisanim Prostornim planom uređenja Šibensko kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, br. 11/02., 10/05., 3/06., 5/08., 6/12., 9/12.-pročišćeni tekst, 4/13., 8/13.-ispravak, 2/14. i 4/17.)  i Zakonom o prostornom uređenju  („Narodne novine“, br. 153/13. i 65/17.)
 

OPIS NEKRETNINA I NAČIN  REALIZACIJE PRAVA NA GRADNJU 
 
U obuhvatu Prostornog plana uređenja Šibensko kninske županije za realizaciju „Projekta Prukljan“ namijenjeni su dijelovi čestica zemljišta  označenih kao k.č. br. 3181/1, 3215/37 i 3216/1, sve k.o. Skradin u vlasništvu Republike Hrvatske.
 
Pravo na gradnju objekata i  drugih sadržaja u obuhvatu projekta osim dijelova na kojima su temeljem ugovora o zakupu podignuti višegodišnji nasadi vinograda, voćnjaka i maslinika, steći će se temeljem ugovora o  osnivanju prava građenja, ugovora o dodjeli koncesije na pomorskom dobru, eventualno ugovora o osnivanju prava služnosti i  ugovora o zakupu, kao i sklapanjem kupoprodajnih ugovora ukoliko se ocijeni da je takav način rješavanja imovinsko pravnih odnosa oportun za realizaciju  projekta. 
 
Pravni poslovi kojima se uređuju gore navedeni pravni odnosi sklapat će se s Republikom Hrvatskom.
 
 
NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA
 
Iskazivanje interesa  dokazuje se  dostavom  pisma namjere koje mora sadržavati:
 
1. Tvrtku ili naziv  podnositelja pisma namjere: navesti osnovne informacije o tvrtki (naziv, sjedište, djelatnost,...), podatke o osobi za kontakt: ime i prezime, poziciju u tvrtki, adresu, telefon i e-mail,  s prilozima:
 
1. 1. izvadak iz sudskog registra za pravnu osobu,
1. 2. izjavu da podnositelj pisma namjere nije u postupku likvidacije, prisilne administracije, stečaja ili  drugom postupku koji će dovesti do prekida poslovnih aktivnosti, kao i da nije insolventan,
1. 3. zadnji raspoloživi konsolidirani financijski izvještaj

2. Potencijalne partnere u realizaciji projekta: navesti osnovne informacije o potencijalnim partnerima (naziv, sjedište, djelatnost i sl.). Potencijalni partneri obvezno moraju imati iskustva u realizaciji ugostiteljsko-turističkih projekata, 
 
3. Idejno rješenje za realizaciju projekta u skladu s gore navedenim prostorno planskim dokumentom i Zakonom koje sadrži:
 
3. 1. Skice s prikazom planiranih zona golf igrališta i zgradama za turistički smještaj izvan građevinskog područja,
3. 2. Skice s prikazom planiranih zona i sadržaja  unutar zone  izdvojenog građevinskog područja
3. 3. Sažeti tekstualni opis planiranih objekata i sadržaja unutar obje zone,
3. 4. Osnovne parametre objekata sa sadržajima,
3. 5. Planirani način komercijalnog upravljanja projektom u fazi njegovog korištenja, način osiguranja brenda, planirani broj i strukturu zaposlenika,
3. 6. Okvirni investicijski plan - planirani iznos ulaganja,
3. 7. Terminski plan provođenja investicije,
3. 8. Planirani rok početka rada,
 
 
UVJETI  POZIVA
 
Pismo namjere s iskazom interesa mogu dostaviti  domaće i strane pravne i fizičke osobe, u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, sa svim prilozima na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, najkasnije do 1. ožujka 2018. u 12:00 sati, u zatvorenoj omotnici, na adresu:
 
Ministarstvo državne imovine, 
Dežmanova 10, 10000 Zagreb, 
s jasnom oznakom predmeta „Projekt  Prukljan“
i upozorenjem „ne otvarati do 12.00 sati,  1. ožujka 2018.“.
 
Pismo namjere  s iskazom interesa za realizaciju „Projekta Prukljan“ mogu zajednički podnijeti dvoje ili više zainteresiranih investitora  koji djeluju kao konzorcij (skupina investitora) ili investitori koji za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene. U tom slučaju, za svakog investitora iz skupine potrebno je priložiti  identifikacijske dokumente.
 

POSEBNE NAPOMENE

Objava ovog poziva i/ili primitak pisma namjere s iskazom interesa ne stvara  bilo  kakvu obvezu Republike Hrvatske za sklapanje ugovora o  raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske  u obuhvatu projekta s bilo kojim zainteresiranim investitorom, niti je osnova za bilo kakvo pravo i/ili zahtjev podnositelja pisma namjere zatražiti ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Republike Hrvatske, po bilo kojoj osnovi.

Podnositelji pisma namjere s iskazom interesa nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u svezi s izradom pisma namjere, izradom idejnog rješenja i poslovnog plana i/ili pribavljanjem zatražene dokumentacije.

Podnositelji pisma namjere s iskazom interesa koje su u procesu likvidacije ili su insolventni ili se nad njima provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti, bit će isključene iz postupka.
 
Republike Hrvatske nije  temeljem ovog Poziva obvezna sklopiti ugovore o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike  Hrvatske  u obuhvatu Projekta s bilo kojim od zainteresiranih investitora. Zainteresirani investitori nemaju pravo temeljem sudjelovanja u  ovom postupku potraživati od Republike Hrvatske naknadu štete po bilo kojoj osnovi.


NAPOMENE
 
Na ovaj Poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.

Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka. Podaci će se isključivo obrađivati u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li podnositelji pisma namjere s iskazom interesa  gore navedene uvjete za sudjelovanje u postupku realizacije projekta Prukljan.

Ministarstvo državne imovine će u suradnji sa Šibensko kninskom županijom i Gradom Skradinom izvršiti uži izbor prihvatljivih  idejnih rješenja s poslovnim planom i Vladi Republike Hrvatske predložiti provođenje postupka objave poziva  za dostavu obvezujućih ponuda nakon ispunjenja svih formalno pravnih pretpostavku  za realizaciju Projekta.  
 
Za izradu idejnog rješenja potrebno je izvršiti uvid u Prostorni plan uređenja Šibensko kninske županije koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama Županije.
 

Pisane vijesti