Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 3/18; s rokom do 30/5/2018

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 9 ponuda za 2 nekretnine, a za 2 nekretnine nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
                                                        
1. VILA „LOVOR“ U LOVRANU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 126/4, park, površine 879 m2 i zk.č.br. GRČ.470, odmaralište i dvorište, površine 700 m2, ukupne površine 1.579 m2, obje upisane u z.k.ul. 591, energetskog razreda C, sve k.o. Oprič, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija.
Nekretnina je prema Urbanističkom planu uređenja naselja Lovran, obuhvaćena granicama građevinskog područja naselja Lovran i nalazi se u zoni ugostiteljsko turističke namjene oznake T1, 2c, a u naravi se radi o „Vili Lovor“, derutnoj zgradi bivšeg odmarališta Hrvatskih željeznica d.o.o., na Lovranskoj šetnici, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu i u neposrednoj blizini uređene morske obale. Nekretnina se nalazi unutar zone zaštite urbanističke cjeline naselja Lovran, upisane u Registar nepokretnih kulturnih dobara pod brojem 175, revidiranim rješenjem Ministarstva kulture br. Z-2695 od 23. ožujka 2006., te će se ista, sukladno čl. 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ponuditi po pravu prvokupa Općini Lovran i Primorsko-goranskoj županiji, nakon provedbe natječaja i po najvišoj ponuđenoj cijeni kod javnog prikupljanja ponuda.
POČETNA CIJENA: 6.003.306,25 kn
JAMČEVINA: 300.165,31 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 6.505.000,00 kn.
 
2. KUĆA U DUBROVNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 304, kuća, površine 96 m2, pomoćna zgrada, površine 29 m2, dvorište, površine 509 m2, ukupne površine 634 m2, upisana u z.k.ul. 252, energetskog razreda D, k.o. Gruž, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
Prema prostornom planu uređenja Grada Dubrovnika, čestica je obuhvaćena granicama izgrađenog dijela građevinskog područja naselja te se prema Generalnom urbanističkom planu Grada Dubrovnika, nalazi u zoni mješovite, pretežito poslovne namjene (M2), a u naravi se radi o bivšoj zgradi Lučke kapetanije u Gružu, u neposrednoj blizini morske obale, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 2.783.606,25 kn
JAMČEVINA: 139.180,31 kn
Osam pristiglih ponuda: 5.600.100,00 kn, 4.777.777,77 kn, 4.536.369,00 kn, 3.888.888,00 kn, 3.300.777,00 kn, 3.200.008,88 kn, 3.050.001,00 kn i 3.000.110,00 kn.
 
3. VILA NA ŠALATI U ZAGREBU
Nekretnina označena kao k.č.br. 1509/9, stambena zgrada popisni broj 10554 u ulici N. Grškovića br. 13, dvorište i vrt, površine 650 m2, upisana u z.k.ul. 15936, energetskog razreda E, k.o. Grad Zagreb, Općinski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 6.211.627,50 kn
JAMČEVINA: 310.581,38 kn
Nema pristiglih ponuda.

4. ZEMLJIŠTE U STANKOVCIMA
Nekretnina označena kao k.č.br. 408/16, površine 692.805 m2, upisana u z.k.ul. 726, k.č.br. 1516/2, pašnjak, površine 3.495 m2, upisana u z.k.ul. 746 i k.č.br. 929/24, pašnjak, površine 291.485 m2, upisana u z.k.ul. 758, ukupne površine 987.785,00 m2, sve k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
POČETNA CIJENA: 11.487.425,00 kn
JAMČEVINA: 574.371,25 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od  11.971.076,72 kn u ime naknade za izdvajanje čestica iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Nema pristiglih ponuda.

Pisane vijesti