Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 6/18

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 11. rujna 2018. do 10,00 sati

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 6/18

 
1. VILA U ZAGREBU NA PANTOVČAKU – površine 675 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 8553/2, kuća u Zagrebu, Pantovčak br. 258 i dvorište, površine 627 m2, upisana u z.k.ul. 22561, energetskog razreda D, k.o. Grad Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 18.153.737,50 kn
JAMČEVINA: 907.686,88 kn
Pregled nekretnine biti će 22.8.2018. u 12 sati i po dogovoru, javiti se na telefon 01 6448 880.
 
2. VILA U ZAGREBU – GRŠKOVIĆEVA – površine 350 m2
Nekretnina označena kao k.č.br. 1509/9, stambena zgrada popisni broj 10554 u ulici N. Grškovića br. 13, dvorište i vrt, površine 650 m2, upisana u z.k.ul. 15936, energetskog razreda E, k.o. Grad Zagreb, Općinski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 5.281.250,00 kn
JAMČEVINA: 264.062,50 kn
Pregled nekretnine biti će 23.8.2018. u 12 sati i po dogovoru, javiti se na telefon 01 6448 880.
 
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 2.079 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2652, površine 2.079 m2, upisana u z.k.ul. 4985, k.o. Vrapče Novo, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 6.891.875,00 kn
JAMČEVINA: 344.593,75 kn
 
4. HOTEL IŽ U ZADRU – ukupne površine 4.399,53 m2
Nekretnina označena kao 805/1000 dijela zgrade bivšeg samačkog „Hotela Iž“ u Zadru, Ulica bana Josipa Jelačića 4 A, izgrađena na zk.č.br. 4757/4 k.o. Zadar, koja je u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Zadru, Zemljišno-knjižnog odjela Zadar, upisana u zk.ul.br. 15293 kao zgrada, površine 1.500 m2.
U nekretnini se nalazi bespravni korisnik s obitelji protiv kojih se kod Općinskog suda u Zadru vodi sudski postupak radi ispražnjenja apartmana 118 u zgradi „Hotela Iž“ u Zadru, Ulica bana Josipa Jelačića 4 A, a koji postupak nije pravomoćno okončan.
Republika Hrvatska ne odgovara kupcu za bilo kakva ograničenja uporabe nekretnine niti kupac može prema Republici Hrvatskoj postavljati druge stvarno pravne ili obvezno pravne zahtjeve te zahtjev za naknadu štete po bilo kojoj osnovi, kao niti tražiti od Republike Hrvatske novčanu naknadu za stambeno zbrinjavanje bespravnog korisnika s obitelji.
POČETNA CIJENA: 6.606.875,00 kn
JAMČEVINA: 330.343,75 kn
Pregled nekretnine biti će 28.8.2018. u 12 sati, javiti se na telefon 01 6471 206.
 
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI MOTOVUN – površine 812 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 373/13, površine 812 m2, upisana u z.k.ul. 755, k.o. Brkač, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pazin.
POČETNA CIJENA: 162.000,00 kn
JAMČEVINA: 16.200,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 24.260,07 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
 
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U LIPIKU – površine 2.355 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 870/2, površine 2.355 m2, upisana u z.k.ul. 1917, k.o. Lipik, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Pakrac.
POČETNA CIJENA: 55.912,50 kn
JAMČEVINA: 5.591,25 kn
 
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U MALOM LOŠINJU – površine 381 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 12110/2, površine 381 m2, upisana u z.k.ul. 904, k.o. Mali Lošinj, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
POČETNA CIJENA: 100.875,00 kn
JAMČEVINA: 10.087,50 kn
 
8. KUĆA I ZEMLJIŠTE U KARLOVCU – površine 105 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 150/1, površine 105 čhv, upisana u z.k.ul. 263, sve k.o. Popović Brdo, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Karlovac.
POČETNA CIJENA: 89.000,00 kn
JAMČEVINA: 8.900,00 kn
 
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI PUNAT NA OTOKU KRKU – ukupne površine 132 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3696/167, površine 84 m2 i zk.č.br. 3696/168, površine 48 m2, ukupne površine 132 m2, upisane u z.k.ul. 3133, sve k.o. Punat, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
POČETNA CIJENA: 105.375,00 kn
JAMČEVINA: 10.537,50 kn
 
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VIŽINADA – ukupne površine 785 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1768/2, površine 605 m2 i zk.č.br. 1768/5, površine 180 m2, ukupne površine 785 m2, upisane u z.k.ul. 1277, sve k.o. Vižinada, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 391.562,50 kn
JAMČEVINA: 39.156,25 kn
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 11. rujna 2018. do 10,00 sati
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 11. rujna 2018. do 10,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 11. rujna 2018. u 10,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
    b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 6471 206
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti