Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 8/18

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 2. studenog 2018. do 10,00 sati

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 8/18

 
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI JELENJE – površine 64 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1806/466, površine 64 m2, upisana u z.k.ul. 2089, k.o. Dražice, Općinski građanski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
POČETNA CIJENA: 24.500,00 kn
JAMČEVINA: 2.450,00 kn
 
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI DOBRINJ NA OTOKU KRKU –površine 570 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2988/47, površine 570 m2, upisana u z.k.ul. 3006, k.o. Dobrinj, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
POČETNA CIJENA: 201.600,00 kn
JAMČEVINA: 20.160,00 kn
 
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SVETI FILIP I JAKOV – površine 120 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 413/9, površine 120 m2, upisana u z.k.ul. 15, k.o. Turanj, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Biograd na moru.
POČETNA CIJENA: 119.400,00 kn
JAMČEVINA: 11.940,00 kn
 
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI CERNA – površine 4.084 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2621, površine 4.084 m2, upisana u z.k.ul. 2979, k.o. Cerna, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Županja.
POČETNA CIJENA: 45.610,00 kn
JAMČEVINA: 4.561,00 kn
 
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BISTRA – površine 26 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4992, površine 26 čhv, upisana u z.k.ul. 3549, k.o. Bistra Gornja, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zaprešić.
POČETNA CIJENA: 8.250,00 kn
JAMČEVINA: 825,00 kn
 
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PULI – površine 478 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 602/2, površine 478 m2, upisana u z.k.ul. 647, k.o. Pula, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
POČETNA CIJENA: 682.300,00 kn
JAMČEVINA: 68.230,00 kn
 
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA OTOKU VIRU – površine 143 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 7650, površine 143 m2, upisana u z.k.ul. 11813, k.o. Vir, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 70.950,00 kn
JAMČEVINA: 7.095,00 kn
 
8. GOSPODARSKE ZGRADE I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI ŠODOLOVCI – površine 26.266 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 135/1, površine 26.266 m2, upisana u z.k.ul. 804, k.o. Palača, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 455.600,00 kn
JAMČEVINA: 45.560,00 kn
 
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PULI – ukupne površine 498 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3913/39, površine 243 m2, zk.č.br. 3913/107, površine 69 m2, zk.č.br. 3913/108, površine 160 m2, zk.č.br. 3913/109, površine 4 m2 i zk.č.br. 3913/110, površine 22 m2, ukupne površine 498 m2, sve upisane u z.k.ul. 2327, k.o. Pula, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
POČETNA CIJENA: 514.000,00 kn
JAMČEVINA: 51.400,00 kn
 
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI ČAČINCI – površine 13.135 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 501, površine 13.135 m2, upisana u z.k.ul. 2794, k.o. Čačinci, Općinski sud u Virovitici, Stalna služba Orahovica.
POČETNA CIJENA: 512.150,00 kn
JAMČEVINA: 51.215,00 kn
 
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI JELENJE – površine 159 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 768/2, površine 159 čhv, upisana u z.k.ul. 1522, k.o. Podhum, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
POČETNA CIJENA: 115.400,00 kn
JAMČEVINA: 11.540,00 kn
 
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U METKOVIĆU – ukupne površine 1.120 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3457/25, površine 546 m2 i zk.č.br. 3457/26, površine 574 m2, ukupne površine 1.120 m2, obje upisane u z.k.ul. 1108, k.o. Vid, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
POČETNA CIJENA: 87.650,00 kn
JAMČEVINA: 8.765,00 kn
 
13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OZLJU – površine 7.900 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 725/2, površine 7.900,00 m2, upisana u z.k.ul. 612, k.o. Jaškovo, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Ozalj.
POČETNA CIJENA: 125.000,00 kn
JAMČEVINA: 12.500,00 kn
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 2. studenog 2018. do 10,00 sati
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 2. studenog 2018. do 10,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 2. studenog 2018. u 10,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 6448 887
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.
 
 

Pisane vijesti