Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu RH, HZMO i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja - 18.06.2020.

Na temelju članka 24. stavka 1., članka 26. stavak 1., članka 28. stavaka 6. i 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), članaka 10-19. i članka 41. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 

Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

 
R.
br.
Društvo
Broj dionica/ poslovnih udjela
% u temeljnom kapitalu
Početna cijena prodaje u HRK
Cjenovni korak u HRK
Jamčevina u HRK
Datum i vrijeme održavanja
Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine
Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
1
DRVOPLAST d.d. Buzet
54
0,12
7.236,00
100,00
723,60
09 07.2020. u 10,00
30.06.2020. do 16,00
-
2
HOTEL MEDENA d.d. Seget Donji
1.205
0,08
90.375,00
1.000,00
9.037,50
09 07.2020. u 10,20
30.06.2020. do 16,00
-
3
HOTEL CENTRAL d.d. Zagreb
82
0,17
9.500,00
100,00
950,00
09 07.2020. u 10,40
30.06.2020. do 16,00
-
4
HRVATSKI DUHANI d.d. Virovitica
455
0,05
35.035,00
400,00
3.503,50
09 07.2020. u 11,00
30.06.2020. do 16,00
-
5
LUKA ZADAR d.d. Zadar
290
0,09
21.025,00
300,00
2.102,50
09 07.2020. u 11,20
30.06.2020. do 16,00
-
6
MARASKA d.d. Zadar
209
0,01
4.180,00
100,00
418,00
09 07.2020. u 11,40
30.06.2020. do 16,00
-
7
MEĐIMURKA d.d. Čakovec
197
0,39
4.925,00
100,00
492,50
09 07.2020. u 12,00
30.06.2020. do 16,00
-
8
PISMORAD d.d. Zagreb
43
0,18
10.062,00
200,00
1.006,20
09 07.2020. u 12,20
30.06.2020. do 16,00
-
9
POLJOPRIVREDA LIPIK d.d. Lipik
97
0,30
19.982,00
200,00
1.998,20
09 07.2020. u 12,40
30.06.2020. do 16,00
-
10
TEHNOMONT d.d. Pula
205
0,08
64.165,00
700,00
6.416,50
09 07.2020. u 13,00
30.06.2020. do 16,00
-
11
UP ZAGORAC d.o.o. Pregrada
3
9,68
7.300,00
100,00
730,00
09 07.2020. u 13,20
30.06.2020. do 16,00
8 dana
12
UTD RAGUSA d.d. Dubrovnik
216
0,07
13.300,00
200,00
1.330,00
09 07.2020. u 13,40
30.06.2020. do 16,00
-
13
VELEKEM d.d. Sesvete
251
0,17
9.789,00
100,00
978,90
09 07.2020. u 14,00
30.06.2020. do 16,00
-
14
VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.
Klanjec
2
13,62
48.240,00
500,00
4.824,00
09 07.2020. u 14,20
30.06.2020. do 16,00
90 dana
15
VIS konfekcija d.d. Varaždin
12
0,06
8.868,00
100,00
886,80
09 07.2020. u 14,40
30.06.2020. do 16,00
-
16
ETZ  d.d. Osijek
36
0,16
4.320,00
100,00
432,00
09 07.2020. u 15,00
30.06.2020. do 16,00
-
17
HOTELI KOLOČEP d.d. Koločep
6.027
1,68
470.100,00
2.400,00
47.010,00
20.07.2020. u 12,00
09.07.2020. do 16,00
-
18
MERCATOR - H d.o.o. Sesvete
1
0,22
122.500,00
1.000,00
12.250,00
20.07.2020. u 12,30
09.07.2020. do 16,00
-
19
VETERINARSKA STANICA
KOPRIVINICA d.o.o. Koprivnica
63
6,40
144.000,00
1.000,00
14.400,00
20.07.2020. u 13,30
09.07.2020. do 16,00
-
20
RESTORAN GRAND d.o.o. Osijek
1
44,26
1.250.000,00
5.000,00
125.000,00
03.08.2020. u 14,00
23.07.2020. do 16,00
-

Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.

Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora.

Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 11 i 14:

Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.

Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.

Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.

Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:       sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,