Objava imena kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  (Narodne novine", broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, a u skladu s člankom 7. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora ("Narodne novine", br. 12/2019), radi informiranja objavljuju se imena predloženih kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o., Zagreb.
 
Predloženi kandidati su:

1.  I. Krešić Rajič
2.  G. Gotal

Pisane vijesti