Kupnja mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa 2/22

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 27. lipnja 2022. do 10,00 sati.