Kupnja mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa 3/22

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 19. srpnja 2022. do 10,00 sati.