Popis korisnika nominiranih za dodjelu stanova u državnom vlasništvu na području Grada Knina