Nacionalni program stambenog zbrinjavanja

Cilj Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18  i 98/19, i 82/23 ) je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima sukladno posebnom zakonu u Republici Hrvatskoj i područjima koja se u smislu ovoga Zakona smatraju područjima posebne državne skrbi (područja primjene ovoga Zakona), što pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja.
 
Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine nadležnom upravnom tijelu županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje.

 
Stambeno zbrinjavanje na području primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima moguć je na jedan od slijedećih modela:
 • najmom obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
 • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće
 • darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju.
 • darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika
 • darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika
Bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje

Sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (“Narodne novine“, broj 14/19), za ostvarivanje bodova potrebna je slijedeća dokumentacija:

 • Za bodove prema broju članova obiteljskog domaćinstva
  • broj članova obitelji vidljiv je iz zahtjeva za stambeno zbrinjavanje,
 • Za bodove prema broju djece predškolske, školske i fakultetske dobi
  • za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih, za djecu na redovnom školovanju potvrda škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove
 • Za bodove na temelju imovinskog stanja svih članova u obitelji
  • obračunska isprava za isplatu plaće od poslodavca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju
 • Za bodove na temelju stručne spreme podnositelja zahtjeva i člana obitelji
  • diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene u prijavi
 • Za bodove prema prebivanju na području grada/općine
  • uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe na prijavi
  • Za bodove na temelju stambenog statusa
  • dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika stambene jedinice ovjerena kod javnog bilježnika
 • Za bodove prema životnoj dobi podnositelja
  • preslika osobne iskaznice ili izvod iz matične knjige rođenih,
 • Za bodove na osnovu smrtno stradalog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika HVO-a, koji su državljani RH i imaju prebivalište u RH
  • potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika HVO-a
 • Za bodove koje ostvaruje hrvatski ratni vojni invalid ili ratni vojni invalid pripadnika HVO-a, koji je državljanin RH i ima prebivalište u RH
  • potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane
 • Za bodove na temelju invaliditeta podnositelja ili člana obitelji navedenih u prijavi
  • ​dokaz o utvrđenom invaliditetu
 • Za bodove podnositelja prijave ili članova obiteljskog kućanstva koji su na prijavi za stambeno zbrinjavanje, a imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika HVO-a koji je državljanin RH i ima prebivalište u RH
  • potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane
 • Za bodove s osnova statusa žrtve nasilja u obitelji
  • pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji
 • Za bodove s osnova statusa prognanika, povratnika ili izbjeglice
  • potvrda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice
 • Bodovi s osnova broja godina od dana podnošenja prvog zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
  • uvid u službenu evidenciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ili nadležnih upravnih tijela u županijama
Korisnici stambenog zbrinjavanja u kućama i stanovima u državnom vlasništvu na području primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima mogu ostvariti pravo na:

Najam nekretnine prema članku 18. Zakona: 

Najam nekretnine u visini zaštićene najamnine (0,47 eur/m² ili 2,70 kn/m²) za stambenu površinu koju koristi

 • Iznimno, visina najamnine za stanove na području prve skupine potpomognutih područja iznosi 20% od visine propisane zaštićene najamnine
 • Iznimno, visina najamnine za obiteljske kuće na području prve i druge skupine potpomognutih područja iznosi 0,13 eura ili 1 kunu mjesečno
 • Pravo na zaštićenu najamninu iz točke 2. i 3. gubi se kada u vrijeme primjene ovoga Zakona pojedina općina ili grad izgubi status potpomognutog područja, a ne ulazi u područje posebne državne skrbi
 • Korisnicima kojima je rješenjem područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb ili njegova prednika centra za socijalnu skrb utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu visina najma obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu iznosi 0,13 eura mjesečno (1 kunu) za stambenu jedinicu dok traje utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu 

Kupnja nekretnine prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima 

 • Kupnju stambene jedinice po povoljnim uvjetima prema Zakonu mogu ostvariti najmoprimci
 • Osobe koje nisu najmoprimci mogu ostvariti otkup stambene jedinice pod uvjetom da u njoj žive 10 godina prije stupanja na snagu Zakona, da im je pravomoćnim rješenjem utvrđeno da ne ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje i da uredno podmiruju sve obveze vezano za korištenje. Otkup se ostvaruje prema tržišnim uvjetima temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka.

 Darovanje nekretnina mogu ostvariti: 

 • hrvatski branitelj i članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu te su evidentirani kao korisnici kod Ministarstva ili pravnim prednicima u poslovima stambenog zbrinjavanja
 • hrvatski branitelj i članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu te su evidentirani kao korisnici kod tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s utvrđenim pravom na stambeno zbrinjavanje prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te uz uvjet da tijelo državne uprave nadležno za hrvatske branitelje prenese pravo upravljanja nad tom stambenom jedinicom na Ministarstvo
 • hrvatski branitelj i članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i da imaju utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te uz uvjet da jedinica lokalne samouprave prenese pravo vlasništva nad tom stambenom jedinicom na Ministarstvo
 • pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te članovi obitelji smrtno stradalog i umrlog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane državljanina Republike Hrvatske, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu te su evidentirani kao njezini korisnici
 • korisnik koji je dobio na korištenje stan u državnom vlasništvu na temelju propisa o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju, uz uvjet da se njime koristi i u njemu prebiva najmanje deset godina od dana donošenja rješenja te nema u vlasništvu drugu useljivu stambenu jedinicu na području Republike Hrvatske 
 • korisnik koji je koristio imovinu koja je vraćena u posjed vlasniku odnosno koja je od njega otkupljena na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (“Narodne novine“, broj 92/98) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine“, br. 88/02), a sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine“, boj. 86/0857/1151A/13148/1376/14147/14  i 18/15), stambeno je zbrinut davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu, uz uvjet da je nekretnina koja je predmet darovanja smještena na područjima prve i druge skupine područja posebne državne skrbi te uz uvjet da na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu stambenu jedinicu ili ako istu nije prodao, darovao ili na bilo koji drugi način otuđio u razdoblju od 15 godina prije stupanja na snagu Zakona i uz uvjet da se koristi i prebiva u stanu ili obiteljskoj kući u državnom vlasništvu te je evidentiran kao njezin korisnik
 • korisnik kojemu je prema članku 23., u vezi s člankom 24. Zakona o obnovi (“Narodne novine“, broj 24/9654/9687/9657/0038/0945/1151A/1398/19 ), obiteljska kuća izgrađena u organiziranoj obnovi na drugom mjestu, ako je izgrađena na zemljištu koje je u vlasništvu Republike Hrvatske
 • osobe za koje su izgrađene obiteljske kuće u državnom vlasništvu ili su smještene u stambene jedinice u državnom vlasništvu zbog zatvaranja prognaničkih naselja.
Stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 78/21)
  Korisnici koji su sklopili Ugovor o najmu stana u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno navedenoj Oluci mogu po povoljnijim uvjetima kupiti nekretninu danu im u najam.
 • Zahtjeve za stambeno zbrinjavanje izvan PPDS-a bivši nositelji stanarskih prava mogli su podnositi uredima državne uprave u županijama i Upravnom tijelu Grada Zagreba do 31. prosinca 2018. godine.
 • 106/18), rješavaju nadležna upravna tijela u županijama, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, primjenjujući Zakon o PPDS-u („Narodne novine“, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15) i Uredbu o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskog prava i članova njihovih obitelji te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, br. 133/13).
Stambeno zbrinjavanje izvan posebne državne skrbi mogu ostvariti isključivo bivši nositelji stanarskih prava i to prema slijedećim modelima:
 • davanjem u najam stana u vlasništvu Republike Hrvatske, 
 • darovanjem i organiziranom ugradnjom građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva, uz suglasnost tog člana obiteljskog domaćinstva 

Zahtjeve za stambeno zbrinjavanje bivši nositelji stanarskih prava mogli su podnositi uredima državne uprave u županijama i Upravnom tijelu Grada Zagreba do 31. prosinca 2018. godine.
 
O zahtjevima o kojima nije riješeno do 01. siječnja 2019.godine, kada je na snagu stupio Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19), rješavaju nadležna upravna tijela u županijama, odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba.
Obnova stambenih jedinica
Program obnove u ratu oštećenih ili uništenih  stambenih jedinica (obiteljskih kuća i stanova u stambenim zgradama)  provodi se sukladno odredbama Zakon o obnovi („Narodne novine“, 24/9654/9687/9657/0038/0945/1151A/1398/19 ). 

Zahtjevi za obnovu podnosili su se nadležnom upravnom tijelu županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na provođenje upravno-pravnog postupka utvrđivanja prava na obnovu.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za obnovu u ratu oštećenih stambenih jedinica istekao je 30.09.2004. godine.

Cilj programa obnove ratom stradalih područja je obnova materijalnih dobara koja su ratom oštećena ili uništena u Republici Hrvatskoj odnosno koja su bila izložena razornim djelovanjima i posljedicama tih djelovanja. Program obnove obuhvaća obnovu stambenih jedinica (obiteljskih kuća i stanova), objekata i uređaja infrastrukture  i objekata javne namjene, te kulturna dobra i prirodne vrijednosti.
 
Skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama i povratak
Uprava za stambeno zbrinjavanje  Ministarstva pravni je slijednik Ureda za izbjeglice, povratnike i prognanike te vodi evidenciju povratnika koji su se vratili u Republiku Hrvatsku od 1995. godine kada je započeo proces povratka i registrirali su se kao takvi, kao i o prognanicima koji su bili u tom statusu.

Također, ova Uprava osigurava preostalim osobama u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica odgovarajuću skrb, odnosno prava koja proizlaze iz statusa sukladno odredbama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (“Narodne novine”, broj  29/9996/9339/9529/99128/9951A/1398/19).
 
 • Obrazac – zahtjev za izdavanje potvrda strankama za podatke o kojima službene evidencije vodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (PDF / Word)