Međuresorna suradnja s JLS i tijelima državne uprave

Donošenjem Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, temeljem članka 47. stavka 2. i 3., priprema se, organizira i provodi program međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave. Teritorijalna nadležnost po ovom Zakonu su potpomognuta područja i ranija područja PPDS-a. Cilj programa je uključiti i JLS da sudjeluje u pripremi, organizaciji i provedbi programa, sa svrhom povećanja raspoloživog stambenog fonda i stambenog zbrinjavanja obitelji u potrebi. U pravilu, JLS osigurava građevinsko zemljište za izgradnju zgrade, opremljeno osnovnom komunalnom infrastrukturom, oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa pri izdavanju građevinske dozvole i sl. U nekim situacijama može se koristiti i raspoloživo građevinsko zemljište u državnom vlasništvu.

Prijedloge JLS za međuresornu suradnju razmatra Povjerenstvo, koje na temelju pisma namjere JLS i analiza potreba za novim stambenim fondom, prihvaća ili odbija prijedlog JLS. Odluke se donose u skladu s raspoloživim sredstvima državnog proračuna za ovu namjenu. Za svaki pojedinačni program potpisuje se Sporazum kojim se utvrđuju prava i obveze potpisnika.

Po završetku radova i ishođenju uporabne dozvole, zgrada i stanovi se u pravilu upisuju kao vlasništvo Republike Hrvatske kojom upravlja i raspolaže Ministarstvo. Sa korisnicima stanova potpisuju se ugovori o najmu, a otkup ili darovanje stanova provodi se prema kriterijima Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN. 106/18 i 98/19 i 82/23).