Edukacije ISPU korisnika

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svrhu što jednostavnijeg i pravilnijeg rada u modulima Informacijskog sustava prostornoga uređenja  organizira edukacije za korisnike sustava.

Lokacije i datumi održavanja edukacija objavljuju se na internetskim stranicama: https://ispu-edukacije.info/

Edukacije korisnika ISPU organizirane su kao dva tipa edukacija, I. tip: konferencija/predavanje i II. tip: radionice

Sudionicima Edukacija ISPU priznaje se stručno usavršavanje sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 55/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik): četiri školska sata iz stručnog područja usavršavanja.

Potvrde o sudjelovanju na Edukacijama ISPU izdaju se sudionicima po završetku edukacije.

Edukacije uključuju slijedeće ISPU module:
 
 1. eEnergetski certifikat  - informacijski sustav energetskih certifikata (IEC), računalna aplikacija za izdavanje, pohranu i kontrolu energetskih certifikata, izvješća o energetskim pregledima zgrada te izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama
  Cilj edukacija je izobrazba korisnika sustava (službenici MPGI, nositelji Programa izobrazbe za ovlaštene osobe koje izdaju energetske certifikate, osobe ovlaštene za kontrolu energetskih certifikata i osobe ovlaštene za energetsko certificiranje) s naglaskom na novu nadogradnju, korištenje elektroničkog potpisa i ISPU lokatora, kao i za korištenje svih mogućnosti ISPU modula te načina kako su isti međusobno povezani.
   
 2. eNekretnine - sustav i platforma za korištenje podataka na tržištu nekretnina i području procjene vrijednosti nekretnina s vođenjem, održavanjem i nadogradnjom informacijske baze podataka. Sastoji se od zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti.
  Cilj radionica i predavanja je educirati službenike (MPGI, Porezne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), procjenitelje te nadležna procjeniteljska povjerenstva za unos, evaluaciju i korištenje sustava eNekretnine.
   
 3. eKonferencija - modul putem kojeg se podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole
  Cilj radionica i predavanja je što bolje educirati sve korisnike (službenike MPGI, upravnih odjela koji u svom radu koriste sustav eDozvola i eKonferencija, djelatnike javnopravnih tijela koji u svom radu, sukladno propisima, koriste sustav eKonferencija te projektante i investitore koji sudjeluju u postupcima u kojima se koriste ti sustavi) za korištenje sustava eDozvola i eKonferencija, kao i za korištenje svih mogućnosti ISPU tj. svih modula i načina kako su isti međusobno povezani.
   
 4. Interni registar nekretnina - novi sustav koji ima zadaću u potpunosti optimizirati cjelokupni proces raspolaganja i odgovornog upravljanja državnom imovinom na brz i transparentan način
  Cilj radionica i predavanja je edukacija korisnika (službenici MPGI, javnopravnih tijela, Porezne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, djelatnike trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. te ostale korisnike) za rad u sustavu.
   
 5. Zelena infrastruktura - računalno rješenje koje će omogućiti inicijalni unos, održavanje i analizu podataka o zelenoj infrastrukturi za urbana područja u Republici Hrvatskoj
  Cilj radionica i predavanja je što bolje educirati sve korisnike za korištenje Registra Zelene infrastrukture, radi unošenja podataka o zelenoj infrastrukturi u urbanim područjima te korištenja/pregleda istih,  kao i za korištenje svih mogućnosti ISPU tj. svih modula i načina kako su isti međusobno povezani. Svrha radionica je edukacija i podizanje svijesti o važnosti izgradnje zelene infrastrukture u urbanim područjima, čime se, između ostalog, povećava mogućnost održivog razvoja, posebice s aspekta održivog planiranja korištenja prostora. Edukacija obuhvaća korisnike sustava Registar Zelene infrastrukture, a namijenjena je za službenike koji u nekom obliku koriste ISPU odnosno Registar Zelene infrastrukture, a uključuje djelatnike MPGI, djelatnike upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će biti zaduženi za unošenje podataka o zelenoj infrastrukturi u urbanim područjima u Registar Zelene infrastrukture, kao i projektante koji su uključeni u pripremu i izradu projekata zelene infrastrukture te ostale zainteresirane korisnike.
   
 6. eGrađevinski dnevnik - novi sustav koji omogućava vođenje Građevinskog dnevnika za ovlaštene osobe elektronički, prilaganjem Zakonom propisane dokumentacije i izradom Zakonom propisanih izvješća i izjava.
  Svrha edukacije je izobrazba korisnika računalne aplikacije eGrađevinski dnevnik radi stjecanja potrebnih znanja i umijeća za rad u računalnoj aplikaciji. Uključuje edukaciju svih službenika koji u svom radu koriste eGrađevinski dnevnik, a prije svega to su: službenici MPGI, djelatnici upravnih odjela, odnosno jedinica lokalnih samouprava, te ovlaštene osobe u svojstvu sudionika u gradnji.
   
 7. eRežimi - novi modul ISPU-a kao organiziran kao  interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja, izrade izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslovnih procesa propisanih Zakonom o prostornom uređenju
  Svrha edukacije je izobrazba korisnika radi stjecanja potrebnih znanja i umijeća za rad u računalnoj aplikaciji. Uključuje edukaciju svih službenika javnopravnih tijela, druga državna tijela, upravni odjeli, odnosno službe velikih gradova, Grada Zagreba, županija i općina nadležnih za obavljanje poslova iz određenih upravnih područja, te pravne osobe koje imaju javne ovlasti.
   
 8. eProstorna inspekcija - novi sustav koji služi za praćenje promjena u prostoru Republike Hrvatske koje nisu u skladu s prostornim planovima, a u cilju zaštite prostora od devastacije (nelegalna odlagališta otpada, devastacija obale, itd.), nelegalne gradnje i ostalog.
  Svrha edukacije je izobrazba korisnika radi stjecanja potrebnih znanja i umijeća za rad u računalnoj aplikaciji eProstorna inspekcija. Uključuje edukaciju svih službenika koji u svom radu koriste eProstornu inspekciju, a prije svega to su: službenici MPGI, djelatnici upravnih odjela, odnosno jedinica lokalnih samouprava, te ostala tijela ključna za razvoj i praćenje stanja u prostoru.
   
 9. ePlanovi - modul za standardizirano vođenje nositelja izrade prostornih planova (općina, gradova, županija i države) kroz Zakonom propisan postupak izrade te izmjene i dopune prostornih planova nove generacije sa predefiniranim obrascima te stanardnom strukturom svih karata prostornog plana
  Cilj radionica i predavanja je što bolje pripremiti sve subjekte na uvođenje prostornih planova nove generacije, kao i na korištenje svih mogućnosti ISPU povezanih s prostornim planiranjem. Radionice i predavanja namijenjene su djelatnicima MPGI, zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba, nositeljima izrade prostornih planova te gospodarskim subjektima koji imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.
 
Edukacije ISPU korisnika sufinanciraju se sredstvima Europske unije u okviru projekata:
 
 • Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli KK.02.2.1.01.0020, Operativni program Konkurentnost i kohezija,
 • Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju, investicija C2.3. R3-I7, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.