Potvrda o akreditaciji za obavljanje poslova i djelatnosti ispitivanja i prethodnih istraživanja

Danom 25. srpnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  (Narodne novine br. 78/15) kojim se, između ostalog, uređuju poslovi i djelatnost ispitivanja i prethodnih istraživanja.

U smislu ovoga Zakona, pod obavljanjem djelatnosti prethodnih istraživanja podrazumijeva se utvrđivanje uvjeta za građenje, utvrđivanje stanja materijala i građevine te uređaja i instalacija u odnosu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Pod obavljanjem djelatnosti ispitivanja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se obavljanje poslova ispitivanja materijala, određenih dijelova ili cijele građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta te kontrolna ispitivanja materijala koja se provode na temelju posebnih propisa, projekta građevine ili sumnje, a koji su od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu određene građevine.

Odredbom članka 42. ovoga Zakona, propisano je da djelatnost ispitivanja i/ili prethodnih istraživanja (prethodna istraživanja uključuju ispitivanja) može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je: 1. registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize, 2. ima potvrdu o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za ispitivanja i 3. osigura stručnu osobu za obavljanje prethodnih istraživanja. Osposobljenost za poslove ispitivanja dokazuje se potvrdom o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za određenu metodu ispitivanja, čime se dokazuje i osposobljenost za metodu ekvivalentnu toj metodi ispitivanja za isto ili slično svojstvo, koju zahtijeva plan ispitivanja ili je određena u projektu građevine.

Odredbe članka 42. ovoga Zakona stupaju na snagu 1. lipnja 2017. godine.