Glavno tajništvo


Glavno tajništvo obavlja poslove tehničkog usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, daje upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, koordinira izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona iz djelokruga drugih državnih tijela, surađuje u izradi nacrta prijedloga zakona i propisa iz djelokruga Ministarstva, predlaže planove zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, izvješćuje ministra o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi s radom i ustrojstvom Ministarstva. Glavno tajništvo priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, opće, informatičke, tehničke i pomoćne poslove, poslove informacijske sigurnosti, obrane i zaštite na radu, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju službenih vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, pisarnice-pismohrane, ekonomata, održavanja zgrada, dostavljača, održavanja prostora, opreme i čistoće, te poslove informatizacije Ministarstva. Glavno tajništvo obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana u skladu s naputcima ministra te prati ostvarivanje donesenog financijskog plana, pribavlja izvješća i vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, obavlja računovodstvene i druge poslove iz svoga djelokruga. Glavno tajništvo sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru svoga djelokruga te koordinira izradu provedbenog programa Ministarstva. Glavno tajništvo obavlja i poslove planiranja, provedbe i upravljanja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva i ustanova u nadležnosti Ministarstva.