Vlada RH donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) određeno je da se za područje nacionalnog parka obvezno donosi prostorni plan područja posebnih obilježja te da je prostorni plan nacionalnog parka prostorni plan državne razine. 

U cilju zaštite i održivog korištenja tog jedinstvenog prostora Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera izrađuje se i donosi za cjelokupno područje nacionalnog parka u ukupnoj površini od 266 km2. Istovremeno s izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera provest će se postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš s Glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu za taj prostorni plan prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode.

U skladu s preporukama i zahtjevima iskazanima u odluci Odbora za svjetsku baštinu UNESCO-a broja 41 COM 7B.3, preporukama misije WHC-a i IUCN-a iz ožujka 2017. godine i Akcijskog plana unapređenja stanja očuvanosti područja Nacionalnog parka Plitvička jezera, kao i s obzirom na njogov neupitni značaj za identitet hrvatskog prostora i na svijest o rastućem interesu za njegovo posjećivanje i korištenje, donošenje Izmjena i dopuna Plana osigurat će dodatne preduvjete za očuvanje vrijednosti i održivo korištenje prostora Parka.


Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje