Započinje izrada Državnog plana prostornog razvoja

Vlada Republike Hrvatske na 93. sjednici donijela je Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja čiji će nositelj izrade biti Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Državni plan se izrađuje i donosi za područje Republike Hrvatske.

Postupak izrade i donošenja Državnog plana provodi se sukladno Zakonu  o prostornom uređenju, Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine, br. 37/14 i 154/14), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine, broj 115/15), Pravilniku o Državnom planu prostornog razvoja (Narodne novine, broj 122/15), ovoj Odluci i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Državnog plana.

Razlozi za donošenje Državnog plana su:
 • izvršenje zakonske obveze i ostvarenje ciljeva prostornog uređenja kojima se osiguravaju uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu kulturnih dobara, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara
 • određivanje namjene prostora i površina, uvjeta za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihova razmještaja u prostoru, uvjeta građenja, sanacije i preobrazbe izgrađenih područja te uvjeta za provedbu zahvata u prostoru državnog značaja
 • uspostava i razvoj novog sustava prostornog uređenja uređenog Zakonom prema kojem se izrađuje nova generacija prostornih planova kroz Informacijski sustav prostornog uređenja na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini te uvodi obveza donošenja Državnog plana, kao temeljnog prostornog plana državne razine i
 • stvaranje preduvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini kroz izradu i donošenje prostornih planova nove generacije koji moraju biti u skladu s Državnim planom, a koji je preduvjet za donošenje novih prostornih planova županija i prostornih planova uređenja gradova i općina.

Granice obuhvata Državnog plana određene su prema službenim podacima Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta, sukladno međunarodnim aktima kojima je Republika Hrvatska uredila svoje granice.

Državni plan kao temeljni prostorni plan za područje Republike Hrvatske, kroz postupak izrade i donošenja, poštujući načela prostornog uređenja i održivog razvoja, svojim planskim rješenjima mora ispuniti, odnosno stvoriti preduvjete za postizanje sljedećih ciljeva prostornog uređenja:
 • ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima
 • prostornu održivost u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora na kopnu, moru i u podmorju u svrhu učinkovite zaštite prostora
 • povezivanje teritorija Republike Hrvatske s europskim sustavima prostornog uređenja
 • njegovanje i razvijanje regionalnih prostornih osobitosti
 • međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora
 • razumno korištenje i zaštitu prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštitu okoliša i prevenciju od rizika onečišćenja
 • zaštitu kulturnih dobara i vrijednosti
 • dobro organiziranu raspodjelu i uređenje građevinskog zemljišta
 • kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš
 • cjelovitost vrijednih obalnih ekosustava i kakvoće mora za kupanje i rekreaciju
 • odgovarajući prometni sustav, osobito javni prijevoz
 • opskrbu, funkcionalnu pristupačnost i uporabu usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti
 • kvalitetu, kulturu i ljepotu prostornog i arhitektonskog oblikovanja
 • visokovrijedni izgrađeni prostor s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te poštivanjem prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog naslijeđa, a posebice uređenja ugostiteljsko-turističkih područja na obalnom i kopnenom području uz zaštitu užeg obalnog pojasa od građenja
 • prostorne uvjete za razvoj gospodarstva i
 • nacionalnu sigurnost i obranu Republike Hrvatske te zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Sastavni dio polazišta Državnog plana je analiza i ocjena dosadašnje planske koncepcije razvoja prostora i planskih rješenja važeće prostorno planske dokumentacije, Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 50/99 i 84/13), važećih prostornih planova županija i prostornih planova uređenja općina i gradova naročito u dijelu planskih rješenja i zahvata državnog značaja.

Prijedlog odluke o izradi Državnog plana prostornog razvojaPisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje