Izrada glavnog projekta

Slijedeći korak je izrada glavnog projekta koji predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, sadrži: arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt i strojarski projekt. Projekte izrađuju projektanti odnosno ovlaštene fizičke osobe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.

Popis projektanata dostupan je putem sustava eDozvola te na web stranicama Hrvatske komore arhitekata http://www.arhitekti-hka.hr/, Hrvatske komore inženjera građevinarstva http://www.hkig.hr/, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike http://www.hkie.hr, Hrvatske komore inženjera strojarstva http://www.hkis.hr i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije http://www.hkoig.hr/
 

Obavijest o posebnim uvjetima

Projektant može radi izrade glavnog projekta od nadležnog upravnog tijela za graditeljstvo i prostorno uređenje zatražiti da ga obavijesti o načinu provedbe Zakona o gradnji, propisa donesenih temeljem Zakona o gradnji kao i/ili pojedinih odredbi prostornog plana. Obavijest se izdaje u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

U svrhu izrade glavnog projekta projektant će zatražiti putem nadležnog upravnog tijela za graditeljstvo i prostorno uređenje utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. Nadležno upravno tijelo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva, a javnopravno tijelo u roku od 15 dana od dana primitka traženja dužno je utvrditi posebne uvjete i uvjete priključenja.


Potvrda glavnog projekta

Radi utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti u postupku izdavanja građevinske dozvole izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima.

Komunikacija u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja odvija se elektroničkim putem primjenom sustava eDozvola, a posebni uvjeti i uvjeti priključenja izdaju se kao elektroničke isprave.

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete i uvjete priključenja u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt dostupan je putem sustava eDozvola.