Informacije - upute, objašnjenja i mišljenja

Obrazloženje pojma "veliki grad" u smislu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina

Veliki je grad sukladno članku 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinica lokalne samouprave koja je ujedno gospodarsko, financijsko, kulturno, zdravstveno, prometno i znanstveno središte razvitka šireg okruženja i koja ima više od 35.000 stanovnika. U članku 19.a, stavku 2. utvrđeni su poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koje veliki gradovi, kao i gradovi sjedišta županija obavljaju u svom samoupravnom djelokrugu.

Nadalje, člankom 4., stavkom 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15) utvrđeno je da ostali pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje prostornog uređenja i drugim posebnim zakonom kojim se uređuje područje gradnje.

U članku 3., stavku 1., podstavku 36. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) stoji da je veliki grad veliki grad i grad u kojem je sjedište županije određeni prema posebnom zakonu.

Veliki gradovi su jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35 000 stanovnika.

U smislu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina pojam "veliki grad" obuhvaća velike gradove i gradove sjedišta županija, odnosno pojam "veliki grad" odnosi se na sljedeće gradove: Bjelovar, Čakovec, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Kaštela, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Pula, Rijeka, Samobor, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vukovar, Zadar i Zagreb.


Dodatne informacije:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
  • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15)