Otvoreni javni poziv za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja za certificirane instalatere manjih kotlova i peći na biomasu

Pozivaju se veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja certificiranih instalatera manjih kotlova i peći na biomasu. Program osposobljavanja uključuje Program izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih instalatera manjih kotlova i peći na biomasu.

Temeljem odredbi Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, broj 127/2014) donesen je Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu (Narodne novine, broj 39/2015) te Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu (Narodne novine, broj 56/2015) kojima se utvrđuju uvjeti i mjerila za certificirane instalatere manjih kotlova i peći na biomasu, uvjeti za dobivanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja, sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe, obveze Nositelja Programa osposobljavanja, nadzor nad radom Nositelja Programa osposobljavanja i drugo.

Program osposobljavanja certificiranih instalatera manjih kotlova i peći na biomasu provode  pravne osobe (Nositelji programa osposobljavanja) koje imaju suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za provođenje Programa osposobljavanja.

Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja može dobiti podnositelj zahtjeva, pravna osoba, koja:

 • zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio osposobljavanja i provjere znanja certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije –manjih kotlova i peći na biomasu;
 • raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja;
 • zapošljava administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova;
 • ima stalno zaposlene stručne osobe za vođenje Programa izobrazbe. 

Pod nazivom stručne osobe koje će voditi teoretski dio izobrazbe i provjere znanja podrazumijevaju se osobe koje će voditi teoretski dio izobrazbe i provjere znanja, a koje imaju najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer strojarstva, odnosno koje imaju završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer strojarstva ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer strojarstva, a koje imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci.

Stručne osobe koje će voditi praktični dio izobrazbe i provjere znanja su osobe koje imaju završeno srednjoškolsko strukovno obrazovanje strojarskog ili mehatroničkog usmjerenja i najmanje deset godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području manjih kotlova i peći na biomasu, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer strojarstva, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području manjih kotlova i peći na biomasu.

Stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja iz područja zaštite na radu su osobe koje imaju završen preddiplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle stručni naziv inženjer sigurnosti, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke, ili nastavnik praktične nastave odgovarajućeg smjera a koje imaju položen stručni ispit iz zaštite na radu sukladno propisima iz područja osposobljavanja iz zaštite na radu, odnosno završile su odgovarajuće specijalističko usavršavanje iz područja zaštite na radu kod pravnih osoba registriranih za poslove obrazovanja odraslih na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Tehnički opremljenim prostorom iz stavka smatra se specijalizirana učionica za termotehničke sustave sa sljedećom opremom:

 1. ploča, računala, LCD projektor;
 2. kotao na kruto gorivo nazivnog toplinskog učina do 100 kW sa sigurnosno-odzračnom grupom,termičkom zaštitom, pumpom, termometrom, ručnim četveroputnim miješajućim ventilom,ekspanzijskom posudom, ventilima, cijevima, izolacijom, dimovodnom cijevi,izolacijom dimovodne cijevi;
 3. pirolitički kotao nazivnog toplinskog učina do 100 kW na cijepano drvo sa akumulacijskim spremnikom, troputni termostatski ventil za zaštitu povratnog voda kotla s pumpom, sigurnosno-odzračnom grupom, termičkom zaštitom, ekspanzijskom posudom, odzračnim lončićem, ventilima, cijevima, izolacijom, dimovodnom cijevi, izolacijom dimovodne cijevi;
 4. kotao na drvene pelete nazivnog toplinskog učina do 100 kW sa spremnikom peleta, sa sigurnosno-odzračnom grupom, pumpom, termometrom, ekspanzijskom posudom, ventilima, cijevima, izolacijom, dimovodnom cijevi, izolacijom dimovodne cijevi;
 5. bakrene i čelične bešavne cijevi s toplinskom izolacijom, koljena, T-komadi, ventili, spojni materijal, set alata za rezanje i spajanje cijevi.

Dodatna oprema, koja se preporuča ali nije uvjet: kotao na drvenu sječku nazivnog toplinskog učina do 100 kW sa spremnikom i sistemom dobave drvene sječke (mješač sječke, pužni transporter, sigurnosna klapna za sprječavanje povrata plamena, termički ventil), sigurnosno odzračnom grupom, ručnim četveroputnim miješajućim ventilom, pumpom, termometrom, ekspanzijskom posudom, ventilima, cijevima, izolacijom, dimovodnom cijevi, izolacijom dimovodne cijevi.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja prilažu se:

 • preslike diploma odnosno svjedodžbi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje
 • životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje
 • preslike potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapisi o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i administrativne osobe
 • detaljno razrađeni Program izobrazbe s planiranom satnicom prema Prilogu 1. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu (Narodne novine, br. 39/2015 i 56/2015)
 • sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja
 • dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa osposobljavanja
 • javnobilježnički ovjerena izjava da pravna osoba raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja u skladu s člankom 22. stavkom 6. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu (Narodne novine, br. 39/2015 i 56/2015)
 • preslike ugovora o djelu predavača na Programu osposobljavanja koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa osposobljavanja

Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem elektronske pošte: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr  ili na broj telefona: 01/3782 444; faks: 01/3772 822 svakim radnim danom od 9 -16 h.