Otvoreni javni poziv za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja certificiranih instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline

Pozivaju se veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja koji uključuje Program izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline.

Temeljem odredbi Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, broj 127/2014), donesen je Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, Narodne novine, broj 56/2015, (u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojima se utvrđuju uvjeti i mjerila za certificiranje instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, uvjeti za dobivanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja, sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe, obveze Nositelja Programa osposobljavanja, nadzor nad radom Nositelja Programa osposobljavanja i drugo.

Program osposobljavanja certificiranih instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline provode  pravne osobe (Nositelji programa osposobljavanja) koje imaju suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za provođenje Programa osposobljavanja.

Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja može dobiti podnositelj zahtjeva, pravna osoba koja:

 • zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio osposobljavanja i provjere znanja instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih  geotermalnih sustava i dizalica topline
 • raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja
 • zapošljava administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova
 • ima stalno zaposlene stručne osobe za vođenje Programa izobrazbe.

Stručne osobe koje će voditi teoretski dio izobrazbe i provjere znanja su osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer strojarstva ili mehatronike, odnosno koje imaju završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer strojarstva ili mehatronike ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer strojarstva, a koje imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci.

Stručne osobe koje će voditi praktični dio izobrazbe i provjere znanja su osobe koje imaju završeno srednjoškolsko strukovno obrazovanje strojarskog ili mehatroničkog usmjerenja i najmanje deset godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer strojarstva, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline.

Stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja iz područja zaštite na radu su osobe koje imaju završen preddiplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle stručni naziv inženjer sigurnosti, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke, ili nastavnik praktične nastave odgovarajućeg smjera, a koje imaju položen stručni ispit iz zaštite na radu sukladno propisima iz područja osposobljavanja iz zaštite na radu, odnosno završile su odgovarajuće specijalističko usavršavanje iz područja zaštite na radu kod pravnih osoba registriranih za poslove obrazovanja odraslih na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Tehnički opremljenim prostorom smatra se specijalizirana učionica za termotehničke sustave sa slijedećom opremom:

 • Ploča, računalo, LCD projektor,
 • Demonstracijski razvod kruga izvora topline kojeg čine (u dijelovima)
 • PE, PeX cijevi
 • cirkulacijska pumpa
 • ventili (zatvarajući, nepovratni, odzračni, sigurnosni)
 • ekspanzijska posuda
 • mjerni uređaji (manometri, termometri, kalorimetri)
 • Demonstracijski razvod vodenog kruga grijanja kojeg čine (u dijelovima)
 • bakrene, PP i PVC cijevi
 • cirkulacijska pumpa (s frekventnom regulacijom i zaslonom)
 • ventili (zatvarajući, nepovratni, odzračni, sigurnosni)
 • razdjelne grane ( termometri)
 • troputni ventili (mješajući s el mot pogonom 2-4 min ,prekretni(aksijalni ) s el.mot. pogonom 3-4 sek.
 • razdjelni ormari s razdjelnicima- s mjeračima protoka i el motornim pogonima .
 • balansirajući ventili
 • ekspanzijska posuda
 • akumulacijski spremnik  (termometar na spremniku)
 • spremnik PTV-a s ugrađenim izmjenjivačem ( termometar na spremniku)
 • Tlačna pumpa za vodu s manometrom
 • Sitni potrošni materijal (koljena, spojnice, prijelazni komadi, spojni materijali)
 • Set alata za rezanje cijevi
 • Set alata za oblikovanje, spajanje, zavarivanje i lemljenje cijevi
 • Uređaj za prikupljanje fluoriranih radnih tvari (HFC)
 • Uređaj za provjeru propuštanja radnih tvari
 • Manometarska baterija s crijevima za radne tvari
 • Dizalica topline tlo-voda s pristupom krugu radne tvari
 • Dizalica topline zrak – voda s pristupom krugu radne tvari
 • Mjerilo utroška električne energije, kalorimetri
 • Hidraulički planovi izvedenih sustava.
 • Refraktometar za analizu koncentracije glikola

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja prilažu se:

 • preslike diploma odnosno svjedodžbi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje
 • životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje
 • preslike potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapisi o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i administrativne osobe
 • detaljno razrađeni Program izobrazbe s planiranom satnicom prema Prilogu 1. Pravilnika
 • sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja
 • dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa osposobljavanja
 • javnobilježnički ovjerena izjava da pravna osoba raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja u skladu s člankom 22. stavkom 6.  Pravilnika
 • ugovori o djelu predavača na Programu osposobljavanja koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa osposobljavanja

Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem elektronske pošte: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr ili na broj telefona: 01/3782 444; faks: 01/3772 822 svakim radnim danom od 9 -16 h.