Program izobrazbe certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe koji uključuje teorijski i praktični dio izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Program izobrazbe uključuje teorijski i praktični dio izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Temeljem odredbi Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/2014) donesen je Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu (Narodne novine broj 67/2017) kojim se propisuju uvjeti i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU, uvjeti za dobivanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe, obveze Nositelja Programa izobrazbe, nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe i drugo.

Program izobrazbe provode pravne osobe (Nositelji programa izobrazbe) koje imaju suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za provođenje Programa izobrazbe.

Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe može dobiti podnositelj zahtjeva, pravna osoba, koja:
 
 • osigura stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja certificiranih radnika
 • raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela Programa izobrazbe u skladu s posebnim propisima i modelima u skladu s Programom izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU
 • osigura administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova;

Stručne osobe koje će voditi teorijski dio izobrazbe i provjere znanja su osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer građevinarstva ili arhitekture, odnosno koje imaju završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer građevinske struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer građevinarstva ili arhitekture, a koje imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućem području računajući od dana završetka odgovarajućeg školovanja. Pod odgovarajućim usmjerenjem smatra se usmjerenje na području, odnosno zanimanje/zanimanja za koje/koja se Program izobrazbe radnika provodi.

Stručne osobe koje će voditi praktični dio izobrazbe i provjere znanja iz stavka (1) podstavka 1. ovog članka su osobe koje imaju najmanje završeno srednjoškolsko strukovno obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućem području, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tehničke struke: arhitektonske ili građevinske struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer arhitektonske ili građevinske struke, a koje imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućem području računajući od dana završetka odgovarajućeg školovanja. Pod odgovarajućim usmjerenjem smatra se usmjerenje na području, odnosno zanimanje/zanimanja za koje/koja se Program izobrazbe radnika provodi.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu iz Priloga 5 Pravilnika, a zahtjevu se prilažu:

 1. preslike diploma, odnosno svjedodžbi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje;
 2. životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje;
 3. preslike potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapisi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i administrativne osobe;
 4. detaljno razrađeni Program izobrazbe s planiranom satnicom prema Prilogu 1. Pravilnika;
 5. sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa izobrazbe;
 6. dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa izobrazbe;
 7. izjava da pravna osoba raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa izobrazbe u skladu s člankom 11. stavkom 1. točka 2. Pravilnika;
 8. ugovori o djelu predavača koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa izobrazbe o sudjelovanju u provedbi Programa izobrazbe.
 9. upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem tel.: 01/3782 185 svakim radnim danom od 9 -16h.