Donesene izmjene Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Zastupnici Hrvatskoga sabora na 10. su sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje kojim se uređuje obavljanje stručnih poslova i djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje te ispitivanja i prethodnih istraživanja, propisuju se zadaće struka, stručni ispit i stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

Trogodišnja provedba predmetnog Zakona ukazala je na potrebu daljnjeg usklađenja s uvjetima na tržištu, za jasnijim formuliranjem određenih odredbi zakona, kao i potrebu za usklađenjem s normativnim rješenjima i praksom država članica Europske unije.

Izmjenama zakona:
 
  • osigurava se provedba mjere iz Akcijskog plana u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine, u skladu s Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija, za reguliranu profesiju voditelja projekta u svrhu olakšanog pristupa jedinstvenom tržištu Europskog gospodarskog prostora,
  • smanjuju se administrativne barijere u obavljanju djelatnosti ispitivanja i prethodnog istraživanja na način da se dokazivanje sposobnosti za provođenje ispitivanja, za koja se utvrdi da je nužno provesti putem akreditacije, potrebno urediti u suradnji sa strukovnim udruženjima putem zasebnog pravilnika,
  • jasnije se propisuje koje struke su predmet ovoga zakona; voditeljima manje složenih radova se potrebno stručno radno iskustvo s dosadašnjih deset skraćuje na pet godina; detaljnije se razrađuju obveze investitora, koji se prema zakonu kojim se uređuje javna nabava smatraju obveznicima javne nabave, u pogledu imenovanja voditelja projekta; pravnim i fizičkim osobama obrtnicima, koji obavljaju djelatnost/poslove upravljanja projektom gradnje određene građevine, omogućuje se i projektiranje te građevine; dodatno se razrađuje projektantski nadzor,
  • osigurava se provedba obveznog stalnog stručnog usavršavanja osoba koje poslove prostornog uređenja i gradnje obavljaju u svojstvu ovlaštene osobe; uvodi se provjera poznavanja hrvatskog jezika za strane fizičke osobe koje poslove prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj obavljaju na trajnoj osnovi,
  • detaljnije se razrađuju uvjeti za strane pravne osobe i fizičke osobe obrtnike koji djelatnosti prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj obavljaju na privremenoj ili povremenoj osnovi te s tim u vezi dopunjuju prekršajne odredbe,
  • prelazi se na rješenja koja se temelje na većoj kontroli izvršenja stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje koju obavlja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
  • osigurava se provedba Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. godine, o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, 
  • omogućuje se stručnoj osobi za obavljanje prethodnih istraživanja u području elektrotehnike i strojarstva da može ujedno biti i stručna osoba za obavljanje poslova ispitivanja.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje


Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo