Postupanje građevinske inspekcije u 2018. godini

Raste broja prijava o početku građenja što znači da se građenje izvodi na temelju akta za građenje, a smanjuje se broj prijava o nezakonitom građenju. Posljednjih godina je i oko 50% nadziranih gradilišta usklađeno s propisima u trenutku obavljanja prvog inspekcijskog nadzora.

Kako bi zaštitili prostor od devastacije građevinska inspekcija planira obavljanje nadzora i prisilno uklanja nezakonite građevine unutar posebno zaštićenih i izvan-građevinskih područja odnosno u nacionalnim parkovima, parkovima prirode, na pomorskom dobru i drugim vrijednim i značajnim prostorima.

Pojam prisilnog uklanjanja nezakonitih građevina iz prostora, tzv. „rušenje“, znači da građevinska inspekcija putem ugovornog izvođača radova pristupa izvršenju inspekcijskog rješenja. Takvo postupanje je krajnja i drastična mjera koja državi stoji na raspolaganju, ali se koristi iznimno, u slučajevima kada se procjeni da je uklanjanje u javnom interesu odnosno da izgrađena građevina nikako ne može ostati u prostoru niti može biti na bilo koji način ozakonjena. Tako je tijekom 2018. godine iz prostora uklonjeno oko 300 građevina. Od navedenog broja, većina građevina bila je izgrađena na području priobalnih županija (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska Istarska, Primorsko-goranska i dr.).

Primjer takvog postupanja početkom 2018. godine je akcija „rušenja“ 60 kuća za odmor, nezakonito izgrađenih tijekom 2017. godine na području Općine Medulin u priobalnom šumskom području, uglavnom u Peroju.

Inspekcijski nadzor nad tim područjem nastavljen je i tijekom 2018. godine, te su donesena inspekcijska rješenja i planira se daljnje uklanjanje.


Akcije građevinske inspekcije

Obavljene su i dvije veće akcije, i to na području Dubrovačko-neretvanske županije, posebno u zaštićenom Malostonskom zaljevu te na dijelu pomorskog dobra Općine Okrug na otoku Čiovu.
U pripremi akcija odnosno pojačanog nadzora na određenom području,  građevinska inspekcija koristi svu raspoloživu dokumentaciju, kao što su izvodi iz važećih prostornih planova, podaci iz nadležnih upravnih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, podaci o investitorima i slično.


Podaci o rezultatima rada građevinske inspekcije za 2018. godinu

Građevinski inspektori osim rješenja o uklanjanju poduzimaju i druge mjere protiv nezakonitog građenja (obustava građenja, naređivanje usklađivanja građenja s izdanom dozvolom za građenje, novčane kazne i dr.). Međutim, za razliku od ponašanja bespravnih graditelja u dugogodišnjem prethodnom razdoblju, uočeno je posljednjih godina, pa tako i 2018., da bespravni graditelji nakon dolaska inspekcije odmah pristupaju ishođenju propisanog akta ili građenje usklađuju s glavnim projektom, kako bi promijenili status legalnosti građenja. Isto tako, više je zakonitih gradilišta, jer je godinama (posebno prije 2012. godine) samo 20-30%  gradilišta na kojima je obavljen nadzor građevinske inspekcije bilo zakonito, a posljednjih godina je oko 50% nadziranih gradilišta usklađeno s propisima u trenutku obavljanja prvog inspekcijskog nadzora.

U prilog zaključku da se postepeno poboljšava stanje zakonitosti građenja u Republici Hrvatskoj, su podaci inspekcije o rastu broja prijava o početku građenja (znači da se građenje izvodi na temelju akta za građenje), a smanjuje se broj prijava o nezakonitom građenju.

Zaključno, iz analize podataka o radu građevinske inspekcije, proizlazi da je skoro zaustavljeno bespravno građenje većih zahvata u prostoru odnosno većih zgrada (višestambenih, poslovnih, hotela, apartmanskih naselja i sl.) u građevinskim područjima. Nezakonito građenje izvodi se uglavnom prilikom rekonstrukcija (dogradnje, nadogradnje) i manjih stambenih zgrada, te pomoćnih i drugih jednostavnih građevina za koje nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, ali je potreban glavni projekt. Kako je navedeno, sustavnim nadzorima na terenu tijekom 2018. godine utvrđena je pojačana pojava bespravnog građenja manjih kuća za odmor izvan građevinskih područja, posebno uz obalu i na otocima u poljoprivrednom i šumskom području, te je i za naredno razdoblje prioritet inspekcije poduzimati mjere protiv takvog građenja.


Nadzor građenja građevina od državnog značaja

Tijekom 2018. godine obavljeno je 50 inspekcijskih nadzora građenja građevina za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Tako je nadzirano građenje mosta kopno – otok Čiovo s pristupnim cestama, rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split, rekonstrukcija i dogradnja ACI marine u Rovinju, Američke međunarodne škole u Zagrebu, sanacija mosta Slunj preko rijeke Korane na državnoj cesti D1 i druge građevine od državnog značaja.


Pisane vijesti | Informacija | Građevinska inspekcija