Prostorni plan PP Lonjsko polje

Prostorni plan Parka prirode Lonjsko polje donesen je 26. ožujka 2010. godine (“Narodne novine” broj 37/10.), a obveza njegova donošenja kao Prostornog plana područja posebnih obilježja utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07., 38/09.). Prostornim planom su, uvažavajući društveno-gospodarski razvoj, prirodne, kulturno-povijesne i krajobrazne vrijednosti, te međunarodne konvencije i strategije, određena načela prostornog uređenja i utvrđeni ciljevi prostornog razvoja, te organizacija, zaštita, korištenje i namjena prostora Parka prirode.

Prostor Parka prirode Lonjsko polje obuhvaća i Mokro polje s pojasom uz lijevu obalu rijeke Save u ukupnoj površini od 50 650 ha. Prostor Lonjskog polja proglašen je Parkom prirode 1990. godine, Zakonom o proglašenju Parka prirode “Lonjsko polje” (“Narodne novine” broj 11/90.). Park prirode Lonjsko polje je zaštićena močvara, Ramsarsko močvarno područje i vlažno stanište za ptice (Important Bird Area) te jedno od najznačajnijih zaštićenih područja u Europi. Međunarodna Unija za zaštitu prirode (IUCN) je Park prirode Lonjsko polje uvrstila među sedam oglednih primjera koji predstavljaju najbolje planiranje zaštite prirode u ruralnim područjima Srednje i Istočne Europe.

Mozaički krajolik Parka nastao radom prirode i čovjeka, očuvanost prirode, ugroženih i rijetkih vrsta bilja i životinja, tradicionalnog načina života i rada ljudi, predstavlja jedinstveno “mješovito“ područje zaštićene prirodne i kulturne baštine. Čitav prostor Parka prema stupnju očuvanosti izvornih naseobina i arhitektonskih struktura, krajobrazne, prostorne i morfološke kvalitete krajolika, zastupljenosti, brojnosti i očuvanosti naselja i povijesne arhitekture vrednovan je kao kulturni krajolik 1. kategorije.

Park prirode smješten je većim dijelom na području Sisačko-moslavačke županije i uključuje dijelove gradova Siska, Kutine i Novske, te općina Popovača, Jasenovac, Lipovljani i Velika Ludina, a manjim dijelom na području Brodsko-posavske županije uključivši dijelove općina Stara Gradiška i Okučani.