Okončana savjetovanja bivšeg Ministarstva državne imovine

Prijedlog Uredbe o kupoprodaji poslovnog prostora
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o kupoprodaji poslovnog prostora započeo je 3. prosinca 2019. i traje do 3. siječnja 2021. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu započeo je 29. studenoga 2019. i traje do 30. prosinca 2019. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu Ministarstva državne imovine
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu Ministarstva državne imovine započeo je 16.10.2019. i traje do 31.10.2019. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Prijedlog zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu započeo je 14.06.2019. i traje do 15.07.2019. godine putem portala e-Savjetovanja.
 
Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu započeo je 29.05.2019. i traje do 13.06.2019. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje od 2018. do 2024.
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje od 2018. do 2024. započeo je 20.02.2019. i traje do 22.03.2019. godine putem portala e-Savjetovanja.
 
Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu i Obrazac prethodne procjene učinaka propisa
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu i Obrazac prethodne procjene učinaka propisa  započeo je i traje do 03.11.2018. godine putem portala e-Savjetovanja.
 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom s nacrtom konačnog prijedloga zakona
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom s nacrtom konačnog prijedloga zakona započeo je 12.10.2018. i traje do 30.10.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom započeo je 25.09.2018. i traje do 10.10.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku započeo je 24.09.2018. i traje do 24.10.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora i Uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora i Uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora započeo je 19.09.2018. i traje do 19.10.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti započeo je 29.08.2018. i traje do 29.09.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi stjecanja nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi stjecanja nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske započeo je 29.08.2018. i traje do 29.09.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Uredba o postupcima i metodama koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja dionicama i udjelima u vlasništvu Republike Hrvatske
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o postupcima i metodama koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja dionicama i udjelima u vlasništvu Republike Hrvatske započeo je 27.08.2018. i traje do 27.09.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba započeo je 27.08.2018. i traje do 27.09.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske započeo je 27.08.2018. i traje do 27.09.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Konačni prijedlog Zakona o središnjem registru državne imovine
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o središnjem registru državne imovine započeo je 27.08.2018. i traje do 27.09.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora započeo je 11.06.2018. i traje do 26.06.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Prijedlog Zakona o Središnjem registru državne imovine
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o Središnjem registru državne imovine započeo je 14.05.2018. i traje do 29.05.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o Središnjem registru državne imovine
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o Središnjem registru državne imovine započeo je 12.01.2018. i traje do 27.01.2018. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti  za 2018. godinu započeo je 31.10.2017. i traje do 14.11.2017. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Zakon o upravljanju državnom imovinom
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o upravljanju državnom imovinom započeo je 16.06.2017. i traje do 15.07.2017. godine putem portala e-Savjetovanja. 
 
Arhiva Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom