Državni plan prostornog razvoja

Vlada Republike Hrvatske na 93. sjednici donijela je Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja. Nositelj izrade Državnog plana prostornog razvoja je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Državni plan se izrađuje i donosi za područje Republike Hrvatske.

Postupak izrade i donošenja Državnog plana provodi se sukladno Zakonu  o prostornom uređenju, Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine, br. 37/14 i 154/14), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine, broj 115/15), Pravilniku o Državnom planu prostornog razvoja (Narodne novine, broj 122/15), ovoj Odluci i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Državnog plana.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja:

Postupak strateške procjene utjecaja  Državnog plana prostornog razvoja na okoliš: