Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije", FSEU.MPGI.02

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.
 
Potres je prouzročio veliku materijalnu i prirodnu štetu koja se očituje u narušenoj stabilnosti  i degradaciji tla koja dovodi do stvaranja klizišta čime je dovedeno u pitanje sigurno korištenje okolnih građevina i infrastrukture te je potrebna obnova i sanacija narušenih prirodnih područja kako bi se izbjeglo daljnje urušavanje tla i građevina.
 
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za provedbu mjera neposredne obnove pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla u okviru operacije ”Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla”.
 
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 6.433.480,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.
 
Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 1. svibnja 2022. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 17. lipnja 2022. godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba operacije traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora. 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
 
  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20);
  • trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 71/18).
  
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20
10 000 Zagreb
 
 
Dokumentacija uz Javni poziv:
Poziv je objavljen i na stranici: https://strukturnifondovi.hr/