Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina, rok 27/03/2014

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/11/1099194_29475141.jpg
Na temelju odredbi čl. 54. i 74.  Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N: 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:

JAVNI  POZIV  ZA  PODNOŠENJE  PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati:       

            tel: +385(0)1 6448 871

                    +385(0)1 6448 887

  1. Nekretnine u k.o. Budrovci OPIS: Nekretnine označene kao zk.č.br. 1160/1, oranica čipluk, površine 3.284 m2, zk.č.br. 1160/3, oranica čipluk, površine 1.841 m2, zk.č.br. 1161/1, oranica čipluk, površine 11.207 m2 te zk.č.br. 2682/1, oranica čipluk, površine 867 m2, sve upisane u zk.ul.br. 1516 k.o. Budrovci. Predmetne nekretnine nisu slobodne od osoba i stvari te će iste biti slobodne od osoba i stvari od trenutka zaključenja kupoprodajnog ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. POČETNA CIJENA: 1.532.698,14kn JAMČEVINA: 76.634,91 kn 2. Nekretnina u k.o. Žminj OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 2545/23, pašnjak, površine 1.080 m2, upisana u zk.ul.br. 7301 k.o. Žminj. POČETNA CIJENA: 244.383,04 kn JAMČEVINA: 24.438,30 kn 3. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 6646/111, oranica u dolnjoj lozi, površine 3.149 m2, odnosno 875,5 čhv, upisana u zk.ul.br. 31322 k.o. Grad Zagreb (kojoj u katastru odgovara k.č.br. 3255/2, upisana u posjedovni list br. 2275 k.o. Žitnjak), u suvlasništvu je Galović Dražena u 1/6 idealnog dijela, Galović Mije u 1/6 idealnog dijela, Galović Dragice u 1/6 idealnog dijela i Republike Hrvatske u 3/6 idealnog dijela - zajednička prodaja nekretnina. POČETNA CIJENA: 2.338.371,58 kn JAMČEVINA: 116.918,58 kn  4. Nekretnina u k.o.  Podravska Slatina, Virovitičko – podravska županija OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 3813/1, dvor u mjestu, površine 16.800 m2, upisana u zk.ul.br. 4309, k.o. Podravska Slatina, koja nekretnina se nalazi u Virovitičko - podravskoj županiji unutar građevinskog područja naselja Slatina u zoni gospodarske namjene. POČETNA CIJENA: 1.264.214,24 kn JAMČEVINA: 63.210,71 kn 5. Nekretnina u k.o. Bast-Baška voda, Splitsko-dalmatinska županija OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 7786/6 gradilište Bučine, površine 298 m2, upisana u zk.ul.br. 10188 k.o. Bast-Baška voda, nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji unutar granica građevinskog područja općine Baška Voda. POČETNA CIJENA: 730.154,65 kn. JAMČEVINA: 73.015,47 kn 6. Građevinsko zemljište u k.o. Vižinada, Istarska županija OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 1441/1, u naravi oranica i dvorište, površine 2.573 m², upisana u zk.ul. br. 2064 k.o. Vižinada. POČETNA CIJENA: 776.503,77 kn JAMČEVINA: 77.650,38 kn 7. Nekretnina u k.o. Čakovec i k.o. Šenkovec, Međimurska županija OPIS: Nekretnine označene kao zk.č. br. 51/5/2, livada Globetka, površine 296 čhv i zk.č. br. 51/7, livada Globetka, površine 1.190 m², obje upisane u zk.ul. br. 2304, k.o. Šenkovec te zk.č. br. 228/1/2/A/1/441/1/1/13/2 livada, površine 17 čhv, upisana u zk.ul. br. 6651 k.o. Čakovec, nalaze se u Međimurskoj županiji unutar građevinskog područja Grada Čakovca. POČETNA CIJENA: 275.824,45 kn JAMČEVINA: 27.582,45 kn 8. Nekretnina u k.o. Zmajevac I, Osječko-baranjska županija OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 622 šuma Vašarište, površine 8098 m², upisana u zk.ul. br. 1284 k.o. Zmajevac I, nalazi se unutar građevinskog područja naselja Zmajevac. POČETNA CIJENA. 119.700,60 kn JAMČEVINA: 11.970,06 kn 9. Nekretnina u k.o. Petrinja, Sisačko - moslavačka županija OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br.  4067, pašnjak u Gmajni površine 5.226 m², zk.ul. br. 4455 k.o. Petrinja (katastarske oznake k.č. br. 1099 k.o. Petrinja) nalazi se unutar građevinskog područja Grada Petrinje. POČETNA CIJENA: 662.544,48 kn JAMČEVINA: 66.254,45 kn 10. Nekretnina u k.o. Donji Vidovec, Međimurska županija OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 950/260, pašnjak površine 433 čhv, upisana u zk.ul. br. 5238 k.o. Donji Vidovec, nalazi se u Međimurskoj županiji unutar građevinskog područja naselja Donji Vidovec. POČETNA CIJENA: 72.499,76 kn JAMČEVINA: 7.250,00 kn 11. Nekretnina u k.o. Orahovica, Virovitičko - podravska županija OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2382/4 oranica Veliki Brezik, površine 451 m², upisana zk.ul.br. 1461, k.o. Orahovica, nalazi se unutar građevinskog područja Grada Orahovica. POČETNA CIJENA: 93.700,00 kn JAMČEVINA: 9.370,00 kn

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 27. ožujka 2014. godine do 14:00 sati

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje  «NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNO OTVARANJE 27. ožujka 2014. godine u 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 27. ožujka 2014. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog ne prihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati. Ponudi se prilaže: 1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana. 2.     a) Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. b) Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik. 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz  poziv na broj  9725-47359-OIB UPLATITELJA 4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih  o razlozima za takav postupak.

Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati:       

            tel: +385(0)1  6448 871

                    +385(0)1 6448 866Pisane vijesti