Poziv za iskazivanjem interesa za kupnju nekretnine Turističko naselje Baško Polje u Općini Baška Voda

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/03/24.jpg
Temeljem Odluke Uprave i Nadzornog odbora Club Adriatic d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, objavljuje se:

Poziv za iskazivanjem interesa za kupnju nekretnine Turističko naselje Baško Polje u Općini Baška Voda

  PREDMET POZIVA Predmet neobvezujućeg poziva za iskazivanjem interesa jest sklapanje ugovora o kupnji nekretnine koja u naravi predstavlja Turističko naselje Baško Polje u Općini Baška Voda. OPIS NEKRETNINA Nekretnina je upisana u z. k. ul. br. 2485, k.o. Bast – Baška Voda,  k.č. br. 2988/69,  kod Općinskog suda u Makarskoj. Površina nekretnine u zemljišnim knjigama iznosi 283.143 četvorna metra, a nakon provođenja parcelacije radi provedenog izvlaštenja dijela nekretnine radi izgradnje spojne ceste tunela Sveti Ilija s Jadranskom magistralom, te provedbe upisa pomorskog dobra, površina će iznositi: 260.179 četvornih metara. Nekretnina se nalazi u Baškom Polju, na makarskoj rivijeri, oko 1,5 km južno od Baške Vode, te 8 km zapadno od Makarske. Riječ je o kompleksu nekadašnjeg vojnog odmarališta Baško Polje koje je smješteno na blagoj padini, u gustoj borovoj šumi, ispod Jadranske magistrale,  direktno prometno povezano s autocestom „Dalmatina“ (A1) čvorištem spajanja pristupne ceste Jadranska magistrala – Tunel Sveti Ilija, Biokovo. Kompleks je građen od 1966. do 1986. godine. U naravi kompleks turističkog naselja može se podijeliti na dvije funkcionalne cjeline, a to su: - smještajni objekti i kapaciteti koji čine hotel Alem i depadanse, te vile u pojasu od mora - kamping prostor s bungalowima u „gornjem“ dijelu naselja, te ugostiteljski, uslužni, pomoćni i prateći objekti smješteni uz plažu (plažni objekti, kiosci i sanitarije). Cjelokupno naselje  danas je u funkciji pružanja ugostiteljsko turističkih usluga smještaja i prehrane gostiju naselja. U naselju je zaposleno 55 radnika na neodređeno vrijeme. UVJETI POZIVA Pismo s iskazom interesa mogu predati domaće i strane pravne i fizičke osobe. Zainteresirani investitori mogu zatražiti dodatne podatke vezane uz nekretnine na lokaciji Baško Polje elektroničkim putem na e-mail: info@club-adriatic.hr. Zainteresirane stranke pozivaju se da svoj iskaz interesa, u kojem će se predstaviti, dostave u pisanom obliku, najkasnije  u roku 30 od dana objave Poziva za iskazivanje interesa, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Club Adriatic d.o.o.

Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb, s jasnom oznakom predmeta „Baško Polje – ne otvarati“.

  Pismo s iskazom interesa u pisanom obliku mora sadržavati naziv zainteresiranog ponuđača i mora ga potpisati odgovorna osoba zainteresiranog ponuđača. Pismom zainteresirana stranka mora predstaviti svoje stručne sposobnosti s opisom načina korištenja nekretnine, eventualnu spremnost ulaganja u uređenje i koliko, očekivanja o poslovnog aranžmana, konceptu pružanja određenih usluga (i kojih) i drugo što podnositelj smatra relevantnim, kako bi se dobila jasna predodžba o namjerama i spremnosti zainteresirane stranke za razvijanje turističkog proizvoda destinacije. Pismo s iskazom interesa i popratnom dokumentacijom mora se dostaviti na hrvatskom jeziku, a može se dostaviti i na stranom jeziku, ali uz priloženu ovjeru prijevoda na hrvatski jezik sačinjenu od ovlaštenog sudskog tumača. Pismu s iskazom interesa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
  1. izvadak iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno presliku identifikacijskog dokumenta za fizičku osobu (preslika osobne iskaznice ili putovnice),
  2. izjavu da zainteresirana stranka nije u procesu likvidacije niti insolventna niti da se nad njom provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci niti bilo koji drugi postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti,
  3. zadnji raspoloživi nekonsolidirani i, gdje su raspoloživi, konsolidirani financijski izvještaji zainteresiranih investitora.
Stranke koje su u procesu likvidacije ili su insolventne ili se nad njima provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci ili bilo koji drugi postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti, bit će isključene iz postupka. Interes mogu zajednički iskazati dvije ili više stranaka koje djeluju kao konzorcij ili zainteresirane stranke koje za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene. U tom slučaju, dokumenti priloženi ponudi moraju se zasebno odnositi na svaku od tih stranaka ili vlasnika subjekta za posebne namjene. U slučaju skupine zainteresiranih stranka, sve uključene stranke solidarno odgovaraju za sve obveze koje proizlaze iz budućeg stjecanja vlasništva nekretnine Baško Polje. Svako iskazivanje interesa treba biti dostavljeno izravno od zainteresirane stranke ili zastupnika zainteresirane osobe. Objava ovog poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne predstavlja nikakvu obvezu Club Adriatic d.o.o.  za sklapanje ugovora o kupnji nekretnine Turističkog naselja Baško Polje s bilo kojom zainteresiranom strankom, niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo takvih stranaka da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Club Adriatic d.o.o., po bilo kojoj osnovi. Club Adriatic d.o.o.  po objavljenom Pozivu  za iskaz interesa  zadržava pravo u bilo kojem trenutku: (i)     prekinuti postupak iniciran ovim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga, (ii)    isključiti bilo kojeg zainteresiranog investitora iz postupka, (iii)  ne izabrati nijednu od pristiglih ponuda, pri čemu nije dužno obrazložiti takvu odluku. Zainteresirane stranke nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u svezi s izradom i podnošenjem pisma s iskazom interesa. Club Adriatic d.o.o. nije dužan pozvati zainteresirane stranke  na podnošenje obvezujuće ponude niti je dužno sklopiti ugovor o kupnji s bilo kojom od zainteresiranih stranaka. Zainteresirane stranke neće imati pravo potraživati naknadu štete od Club Adriatic d.o.o. po bilo kojoj osnovi. NAPOMENE Na ovaj poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka. Podaci će se isključivo obrađivati u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li stranke gore navedene uvjete za sudjelovanje u postupku kupnje nekretnine. Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Cluba Adriatic d.o.o. – www.club-adriatic.hr, Jutarnjem listu i Makarskoj kronici, te na www.duudi.hr i www.hgk.hr. Za sve dodatne informacije zainteresirane osobe mogu se obratiti na e-mail adresu: info@club-adriati.hr ili kontakt broj 01/6111 27101/6111 271.

Pisane vijesti