Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina 1/16

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 5. travanj 2016. godine do 14 sati

Na temelju odluke predstojnika od 4. rujna 2015., 28. listopada 2015. 4. studenoga 2015. i 5. studenog 2015. godine Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje

 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA 1/16
 
 
1. Zemljište u k.o. Plase (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Zemljište površine 110 m², koje je dio nekretnine označene kao k.č.br. 527/2, pašnjak, površine 119 čhv, k.o. Plase, upisana u z.k.ul. 4506, daje se u petogodišnji zakup u svrhu korištenja za parkirna mjesta. Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i prije ugovorenog roka u slučaju raspolaganja nekretninom u odnosu na treću osobu ili privođenja nekretnine namjeni, sukladno prostornoplanskom uređenju naselja u kojem nekretnina leži. Ukupni iznos zakupnine plaća se unaprijed za svaku tekuću godinu. Istekom ugovora, ili slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
POČETNA CIJENA GODIŠNJEG ZAKUPA: 7.920,00 kn
JAMČEVINA: 5.000,00 kn
 
2. Zemljište u k.o. Budačka Rijeka (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 2136, oranica Brdo, k.č. br. 2137/1, oranica Čukur, 2137/2, kamenolom, k.č. br. 2140, oranica Krčevina i k.č. br. 2141 oranica Brdo, sve upisane u zk.ul. 612 k.o. Budačka Rijeka, ukupne površine 17.356 m², daje se u petogodišnji zakup za djelatnost obrade drva i ogrjevnog drveta s manjim stovarištem trupaca, drveta te gotovih proizvoda s pratećim srodnim djelatnostima, bez prava na sječu stabala na zemljištu, koje se daje u zakup. Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i prije ugovorenog roka u slučaju raspolaganja nekretninom u odnosu na treću osobu ili privođenja nekretnine namjeni, sukladno prostorno planskom uređenju naselja u kojem nekretnina leži. Ukupni iznos zakupnine plaća se unaprijed za svaku tekuću godinu. Istekom ugovora, ili u slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
POČETNA CIJENA GODIŠNJEG ZAKUPA: 7.209,60 kn
JAMČEVINA: 5.000,00 kn
 
3. Nekretnine u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č. br. 1817/4, upisane u zk.ul. 3696 k.o. Novi Sisak, površine 15.522 m² i k.č.br. 1841/4, zk.ul. 3695, površine 9.968 m²; obje u k.o. Novi Sisak, na kojima se nalaze objekti sveukupne površine 3.944,67 m², dat će dijelove istih u zakup u svrhu korištenja istih kao sortirnice, kompostirnice i pogona za proizvodnju struje s time da zakup obuhvaća objekte sveukupne površine 3.944,67 m² i zemljište za redovnu uporabu tih objekata površine 8.000 m². Objekti su: nadstrešnica, zgrada skladišta, uredi, zgrada skladišta 2, nadstrešnica 2 i zgrada za skretničare. Trajanje zakupa je pet godina. Zakupnine se plaća se unaprijed za svaki tekući mjesec. Istekom ugovora, ili u slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
POČETNA CIJENA GODIŠNJEG ZAKUPA: 128.870,72 kn
JAMČEVINA: 5.000,00 kn
 
4. Nekretnine u k.o. Otočac (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 17, pašnjak Runjavica površine 19.322 m² i k.č.br. 22, pašnjak Runjavica, površine 43.368 m², obje upisane u zk.ul. 1641, k.o. Otočac. Trajanje zakupa je pet godina u svrhu izgradnje strelišta glinenih meta. Ukupni iznos zakupnine plaća se unaprijed za svaku tekuću godinu. Istekom ugovora, ili u slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
POČETNA CIJENA GODIŠNJEG ZAKUPA: 797.416,80 kn
JAMČEVINA: 5.000,00 kn
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 5. travanj 2016. godine do 14,00 sati.  NEKRETNINE SE DAJU U ZAKUP U POSTOJEĆEM "VIĐENOM STANJU"
 
NAPOMENE
 
1) S najpovoljnijim ponuditeljem za svaku pojedinu nekretninu zaključit će se Ugovor o zakupu na rok od 5 godina, s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja kao i namjena. U ugovor će se unijeti i odredba  koja isključuje obvezu Republike Hrvatske za osiguranje bilo kakvih uvjeta za obavljanje djelatnosti zakupca na predmetu zakupa kao i bilo kakve troškove na strani Republike Hrvatske s tog osnova, te da Republika Hrvatska nema obvezu nadoknaditi zakupcu bilo kakva ulaganja u nekretnine koje su predmet zakupa.
2) Zakupnik je uz ponudu dužan dostaviti dokaz o uplati jamčevine za ozbiljnost ponude u visini od 5.000,00 kuna. Ovaj iznos će se najboljem ponuditelju uračunati u cijenu zakupa, a ostalim ponuditeljima će biti vraćen.
3) Zakupnik je dužan navesti djelatnost koju će obavljati na zakupljenom zemljištu. Dopuštanje djelatnosti od strane DUUDI-a ne isključuje mogućnost da gradovi i općine svojim odlukama ograniče djelatnosti na pojedinim lokacijama te stoga DUUDI ne preuzima rizik nemogućnosti korištenja zemljišta za određenu djelatnost.
 
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
1. U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.
2. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
3. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora sukladno pozitivnim propisima.
4. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Republike Hrvatske.
5. Zakupnik ne može nekretninu dati u podzakup.
6. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
7. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
8. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ukoliko u roku od sedam dana po primitku obavijesti DUUDI-u dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ukoliko drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.
9. DUUDI sve do zaključenja ugovora pridržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti natječaj za svaku od naprijed navedenih nekretnina te pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
Svaka ponuda mora sadržavati:
1. Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe, broj računa u banci na koji se vraća jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude te djelatnost koju će vršiti na zakupljenom prostoru kao i sljedeće dokumente:
- presliku izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva,
- presliku obrtnice za obrtnike, odnosno presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
- za ostale pravne osobe presliku iz registra u koji su upisane
- preslika osobne iskaznice ili putovnice za ponuditelje fizičke osobe
2. Izvornik ili ovjerena preslika potvrde izdane od Porezne uprave ne stariji od 60 dana iz kojeg je vidljivo da nema duga po osnovi  podmirenja obveza po osnovi javnih davanja.
3. Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne može biti manji od početnog.   
4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u visini 5.000,00 kuna na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
 
PODNOŠENJE PONUDE
 
1. Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku na urudžbeni zapisnik ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden redni broj nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE" i upozorenje "NE OTVARATI DO 5. travnja 2016. DO 14,00 SATI", koje se mora napisati na obje strane omotnice.
2. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom na adresi Dežmanova 10, 10 000 Zagreb.
3. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju koje će biti primljen nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
4. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-11 sati:
                                                                                  tel: +385(0)1 6448 887
                                                                                  fax: +385(0)1 6448 911
                                                                                  www.imovina.gov.hr

Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti