Javni poziv za zakup nekretnina 2/16

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 2. LIPNJA 2016. godine do 14:00 sati

Na temelju odluka predstojnika  od 22. travnja 2016. godine i 12. svibnja 2016. godine, Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA 2/16

 
1. Nekretnina u k.o. Gradec (Općinski sud u Splitu)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 668 ZGR zgrada površine 616 m2, k.č.br. 669 ZGR površine 234 m2, k.č.br. 905/1 stambena zgrada i neplodno-gradilište površine 515 m2, k.č.br. 915/4 neplodno-gradilište, površine 14 m2, k.č.br. 915/6 neplodno-gradilište, površine 24 m2, k.č. br. 917/2 neplodno-gradilište, površine 39 m2 i k.č.br. 918/2 neplodno-gradilište, površine 1850 m2, sve upisane u zk.ul. 1909, k.o. Gradac, u naravi ugostiteljsko smještajni kompleks, koji se sastoji od:
  1. paviljona 1 ukupne neto površine 824,46 m2, koji se sastoji od: u prizemlju: hola s recepcijom, društvenih prostorija, predprostora, ureda, WC, hodnika, a na katovima ukupno 32 sobe
  2. paviljona 2. ukupne neto površine 706,56 m2, koji se sastoji od: u prizemlju ulaz, hodnik, kotlovnica, sobe, a na katovima hodnik i ukupno 28 soba
  3. restorana ukupne neto površine 569,26 m2, koji se sastoji od: u prizemlju prostora restorana sa šankom i prostora kuhinje, u podrumu sanitarnog čvora, skladišta, prostora za hladnjače i praonicu rublja, u svrhu obavljana turističke djelatnosti u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje tih djelatnosti.
 
Nekretnina nije slobodna od osoba i stvari treće osobe, te će se predati u posjed najpovoljnijem ponuditelju nakon okončanja ovršnog postupka radi predaje iste  u posjed Republici Hrvatskoj, u stanju u kakvom je zatečena na dan primopredaje. S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu na rok od 2 godine, od dana sklapanja ugovora o zakupu, odnosno do kraja turističke sezone u godini u kojoj ističe rok od 2 godine. U ugovor će se unijeti odredba da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i prije ugovorenog roka u slučaju raspolaganja nekretninom u odnosu na treću osobu ili privođenja nekretnine drugoj namjeni, te da u slučaju otkaza ugovora o zakupu otkazni rok iznosi 30 dana od dana saznanja o nastupanju raskidnih uvjeta.
U slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
U ugovor će se unijeti i odredba koja isključuje obvezu Republike Hrvatske za osiguranje bilo kakvih uvjeta za korištenje nekretnine, kao i bilo kakve troškove na strani Republike Hrvatske s te osnove te se isključuje bilo kakva odgovornost Republike Hrvatske prema trećim osobama ili imovini s osnove korištenja iste.
 
 
POČETNI IZNOS MJESEČNE ZAKUPNINE: 46.833,33  kn + PDV
JAMČEVINA: 46.833,33 kn

 
2. Nekretnina u k.o. Crikvenica (Općinski sud u Crikvenici)

OPIS: Poslovni prostor u suterenu lijevo, površine  75 m2, koji je dio nekretnine označene kao k.č.br. 1161/2, kuća br. 90A, dvorište, gospodarska zgrada i terasa, hotel Beograd u Crikvenici, površine 215 čhv, upisane u zk.ul. br. 1814, k.o. Crkvenica.  Predložene djelatnosti - ugostiteljstvo, trgovačka djelatnost, posredničke usluge, agencije.
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu na rok do 31. listopada 2016. godine, kojim Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena istog.
U ugovor će se unijeti odredba da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i prije ugovorenog roka u slučaju raspolaganja nekretninom u odnosu na treću osobu ili privođenja nekretnine drugoj namjeni, te da u slučaju otkaza ugovora o zakupu otkazni rok iznosi 30 dana od dana saznanja o nastupanju raskidnih uvjeta.
U slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
U ugovor će se unijeti i odredba koja isključuje obvezu Republike Hrvatske za osiguranje bilo kakvih uvjeta za korištenje nekretnine, kao i bilo kakve troškove na strani Republike Hrvatske s te osnove te se isključuje bilo kakva odgovornost Republike Hrvatske prema trećim osobama ili imovini s osnove korištenja iste.
 
POČETNI IZNOS MJESEČNE ZAKUPNINE: 8.333,33  kn + PDV
JAMČEVINA: 8.333,33 kn

 
3. Nekretnina u k.o. Crikvenica (Općinski sud u Crikvenici)

OPIS: Poslovni prostor u suterenu desno, površine  75 m2, koji je dio nekretnine označene kao k.č.br. 1161/2, kuća br. 90A, dvorište, gospodarska zgrada i terasa, hotel Beograd u Crikvenici, površine 215 čhv, upisane u zk.ul. br. 1814, k.o. Crkvenica.  Predložene djelatnosti - ugostiteljstvo, trgovačka djelatnost, posredničke usluge, agencije.
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu na rok do 31. listopada 2016. godine, kojim Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena istog.
U ugovor će se unijeti odredba da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i prije ugovorenog roka u slučaju raspolaganja nekretninom u odnosu na treću osobu ili privođenja nekretnine drugoj namjeni, te da u slučaju otkaza ugovora o zakupu otkazni rok iznosi 30 dana od dana saznanja o nastupanju raskidnih uvjeta.
U slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
U ugovor će se unijeti i odredba koja isključuje obvezu Republike Hrvatske za osiguranje bilo kakvih uvjeta za korištenje nekretnine, kao i bilo kakve troškove na strani Republike Hrvatske s te osnove te se isključuje bilo kakva odgovornost Republike Hrvatske prema trećim osobama ili imovini s osnove korištenja iste.
 
POČETNI IZNOS MJESEČNE ZAKUPNINE: 8.333,33  kn + PDV
JAMČEVINA: 8.333,33 kn

 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 2. LIPNJA 2016. godine do 14,00 sati
NEKRETNINE SE DAJU U ZAKUP U POSTOJEĆEM "VIĐENOM STANJU"
 
 
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
1. U natječaju mogu sudjelovati fizičke i  pravne osobe.
2. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
3. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora sukladno pozitivnim propisima.
4. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Republike Hrvatske.
5. Zakupnik ne može nekretninu dati u podzakup.
6. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
7. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom  zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
8. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ukoliko u roku od sedam dana po primitku obavijesti DUUDI-u dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ukoliko drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.
9. DUUDI sve do zaključenja ugovora pridržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti natječaj za svaku od naprijed navedenih nekretnina te pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
Svaka ponuda mora sadržavati:
1. Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe, broj računa u banci na koji se vraća jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude te djelatnost koju će vršiti na zakupljenom prostoru kao i sljedeće dokumente:
- presliku izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva,
- presliku obrtnice za  obrtnike, odnosno presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
- za ostale pravne osobe presliku iz registra u koji su upisane
- preslika osobne iskaznice ili  putovnice za ponuditelje fizičke osobe
2. Izvornik ili ovjerena preslika potvrde izdane od Porezne uprave ne stariji od 60 dana iz kojeg je vidljivo da nema duga po osnovi   podmirenja obveza po osnovi javnih davanja.
3. Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne može biti manji od početnog.
4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine  na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
 
PODNOŠENJE PONUDE
 
1. Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku na urudžbeni zapisnik ili putem pošte u  u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden redni broj  nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE" i upozorenje "NE OTVARATI DO 2. LIPNJA 2016. DO 14,00 SATI", koje se mora napisati na obje strane omotnice.
2. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom na adresi Dežmanova 10, 10 000 Zagreb.
3. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju koje će biti primljen nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
4. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-11 sati:
                                                                                               tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                               fax: +385(0)1 6448 913
                                                                                               www.imovina.gov.hr
Ovaj tekst je objavljen na stranicama  www.imovina.gov.hr  i www.hgk.hr

Pisane vijesti