Rezultati natječaja za kupnju nekretnina 5/17; s rokom do 22.1.2018.

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 4 ponude za 10 nekretnina, a za 6 nekretnina nije iskazan interes.

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.: 94/13, 18/16, 89/17), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavilo je 21. prosinca 2017. Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 5/17. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14 sati 22. siječnja 2018. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
                                                        
1. Nekretnina označena kao k.č.br. 4646/6, šuma, površine 89 m2, upisana u z.k.ul. 4160, k.o. Umag, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 40.000,00 kn
JAMČEVINA: 4.000,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 40.000,00 kn.
 
2. Nekretnina označena kao k.č.br. 925, pašnjak Lemeš, površine 21 čhv, upisana u z.k.ul. 2350, k.o. Gornje Plavnice, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Bjelovar.
POČETNA CIJENA: 3.500,00 kn
JAMČEVINA: 350,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 3.510,00 kn.
 
3. Nekretnina označena kao k.č.br. 7259, neplodno, površine 79 m2, upisana u z.k.ul. 6271, k.o. Novi, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Novi Vinodolski.
POČETNA CIJENA: 5.225,00 kn
JAMČEVINA: 522,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 5.300,00 kn.
 
4. Nekretnina označena kao k.č.br. 410/8, podkućnica, dvorište, površine 372 m2, upisana u z.k.ul. 955, k.o. Palešnik, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.
POČETNA CIJENA: 25.800,00 kn
JAMČEVINA: 2.580,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
5. Nekretnina označena kao k.č.br. 271/1, 271/2, 275, 276/2, 284, 285, 276/3, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 280/1, 280/2, 280/3, 281/6, 281/7, 281/9, 281/12, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/19, 281/20, 281/21, 281/22, 281/23, 283/1 i 283/2, ukupno 17.506 m2 građevinskog zemljišta i objekata ukupne površine 2.982,75 m2 BGP, upisana u z.k.ul. 2359 i 2373, k.o. Brinje, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Otočac.
POČETNA CIJENA: 2.803.187,50 kn
JAMČEVINA: 140.159,38 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
6. Nekretnina označena kao dio k.č.br. ZGR. 156, spremište tereta, površine 2.165 m2, u naravi istočni dio poslovne građevine-proizvodna hala, izduženog pravilnog oblika, dimenzije cca 76,00 m × 20,50 m, BRP 1.569 m2 i dio 3938/6606 dijelova k.č.br. 2361/4, neplodno, površine 6.606 m2, u naravi pripadajuće dvorište dijela zgrade, obje upisane u z.k.ul. 338, energetskog razreda E, Zvekovica, Cavtat, k.o. Močići, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
Kupac će kupnjom dijela građevine i dijela građevne čestice stupiti s Republikom Hrvatskom u suvlasničku zajednicu koja će se u odnosu na k.č.br. ZGR. 156 razvrgnuti etažiranjem, a suvlasnički odnosi na k.č.br. 2361/4 k.o. Močići uredit će se međuvlasničkim ugovorom.
POČETNA CIJENA: 7.523.225,00 kn
JAMČEVINA: 376.161,25 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 7.524.000,00 kn.
 
7. Nekretnina označena kao k.č.br. 4196/8, pašnjak, površine 319 m2, upisana u z.k.ul. 2860  i k.č.br. 4196/9, pašnjak, površine 334 m2, upisana u z.k.ul. 2861, k.o. Karlovac II, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Karlovac.
POČETNA CIJENA: 99.600,00 kn
JAMČEVINA: 9.960,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
8. Nekretnina označena kao k.č.br. 2955, pašnjak, površine 267 m2, upisana u z.k.ul. 11813, k.o. Vir, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 113.377,50 kn
JAMČEVINA: 11.337,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
9. Nekretnina označena kao k.č.br. 193/1, oranica, površine 2.605 m2, upisana u z.k.ul. 1308, k.o. Labinci, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč. Prema prostornom planu uređenja općine Kaštelir – Labinci, čestica je obuhvaćena granicama građevinskog područja naselja i unutar obuhvata obveze izrade plana užeg područja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1-hoteli, T2-turističko naselje), a u naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu, bez izravnog pristupa na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.331.000,00 kn
JAMČEVINA: 66.550,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
10. Nekretnina označena kao k.č.br. 1887, uređeno zemljište, površine 977 m2, izgrađeno zemljište, površine 112 m2, ukupne površine 1.089 m2, upisana u z.k.ul. 2383, k.o. Kampor, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rab.
Prema prostornom planu uređenja Grada Raba, čestica je obuhvaćena granicama građevinskog područja naselja, unutar zone površina izvan naselja – kopno/more, sportsko-rekreacijske namjene, oznake R210, a u naravi se radi o manjim dijelom neizgrađenom građevinskom zemljištu, u neposrednoj blizini morske obale, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.449.875,00 kn
JAMČEVINA: 72.493,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 

Pisane vijesti