Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 1/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji zakup poslovnih prostora i najam stanova/Zakup-pp-1-2019.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 10. travnja 2019. do 12 sati

Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine, KLASA: 372-01/18-01/312, URBROJ: 536-03-01-02/01-19-07, od 18. ožujka 2019., trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje
 

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 1/19 


Predmet javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:
 
R. br. Oznaka Grad Ulica i broj Površina m2 Položaj Početna mjesečna neto zakupnina (kn) Jamčevina (kn) Djelatnost Razred
oznaka
energet.
certifikata
Datum i vrijeme pregleda
1 PP1225 ZAGREB GAJEVA 6 79,00 I kat 4.007,08 12.021,24 uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti C 01.04.2019.
9:30 – 10:00
2 PP1433 ZAGREB ILICA 64 19,67 prizemlje ulične zgrade 1.389,49 4.168,47 trgovačka, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti D 01.04.2019.
11:30 – 12:00
3 PP3468 ZAGREB ILICA 73 88,60 prizemlje ulične zgrade (prvi desno od kolnog ulaza) 5.778,35 17.335,06 ugostiteljska, trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, deficitarne djelatnosti D/D 01.04.2019.
12:30 – 13:00
4 PP1613 ZAGREB MAKSIMIRSKA 36 24,65 prizemlje zgrade 1.233,49 3.700,46 trgovačka, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti C 02.04.2019.
10:30 – 11:00
5 PP1962 ZAGREB RAPSKA 18 34,85 ulično prizemlje 1.185,25 3.555,75 trgovačka, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti G/E 03.04.2019.
10:00 – 10:30
6 PP1964 ZAGREB REPUBLIKE AUSTRIJE 38 34,50 ulično prizemlje 1.726,38 5.179,14 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti F/E 04.04.2019.
10:00 – 10:30
7 PP2124 ZAGREB TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15 33,33 prizemlje dvorišne zgrade 1.445,52 4.336,57 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti D/B 01.04.2019.
10:30 – 11:00
8 PP6480 ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 239 111,39 prizemlje 2.503,48 7.510,44 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti D/B 03.04.2019.
11:00 – 11:30
9 PP2921 ZAGREB VOJNOVIĆEVA 22 37,00 prizemlje 2.314,35 6.943,05 ugostiteljska, trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti F/G 02.04.2019.
11:30 – 12:00
10 PP90 DUBROVNIK UZ JEZUITE 3 20,42 magazin u zgradi 3.001,74 9.005,22 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, E/F 04.04.2019.
12:30 – 13:00
11 PP264 OPATIJA MARŠALA TITA 101 34,30 ulično prizemlje 4.018,67 12.056,01 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti B/D 01.04.2019.
11:30 – 12:00
12 PP3141 OPATIJA MARŠALA TITA 59 9,00 prizemlje 1.054,46 3.163,38 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti D 01.04.2019.
12:30 – 13:00
13 PP3612 PULA JERETOVA 34 23,18 prizemlje 695,40 2.086,20 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti C 05.04.2019.
10:30 – 11:00
14 PP439 PULA KARLOVAČKA 19 81,24 prizemlje 2.437,20 7.311,60 ugostiteljska, trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti B/C 05.04.2019.
12:00 – 12:30
15 PP7015 RIJEKA PODHUMSKIH ŽRTAVA 3 75,00 suteren 2.224,83 6.674,49 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti C/B 02.04.2019.
10:00 – 10:30
16 PP2540 RIJEKA TITOV TRG 8B 22,00 prizemlje zgrade 1.957,86 5.873,58 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti B/C 02.04.2019.
11:00 – 11:30
 
17 PP3280 SPLIT SINJSKA 7 (EX. SINJSKIH ŽRTAVA 13) 22,61 prizemlje, s istočne strane zgrade 2.939,30 8.817,90 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti B 02.04.2019.
9:00 – 9:30
18 PP830 SPLIT VINOGRADSKA 82, PAZDIGRAD 22,85 prizemlje zgrade-šifra 197840 1.942,25 5.826,75 trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti A/D 02.04.2019.
10:00 – 10:30
19 PP2310 ZADAR MADIJEVACA 8 42,00 prizemlje ulične zgrade, ulaz iz sporedne ulice 4.671,95 14.015,85 ugostiteljska, trgovačka, proizvodna, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti D/F 03.04.2019.
10:00 – 10:30


ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 10. travnja 2019. do 12:00 sati, na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb
 
Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine na adresi Dežmanova 10, Zagreb, 10. travnja 2019. godine u 13:00 sati.
 
Informacije o natječaju: radnim danom od 9:00 do 11:00 sati na brojeve telefona: 01/2657-519, 01/2079-260, 01/6346-312.
 
Cjeloviti tekst oglasa, sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se www.imovina.gov.hr, www.hr-nekretnine.hr  i www.hgk.hr.
 
 1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Uprava trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 2. Poslovni prostor pod rednim brojem 19. je u suvlasništvu Republike Hrvatske te će se ugovor o zakupu poslovnog prostora, pod uvjetima iz ovog javnog poziva, sklopiti s Republikom Hrvatskom i ostalim suvlasnicima, kao zakupodavcima. 
 3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ugovor o zakupu poslovnog postora sklapa se na određeno vrijeme od 10 (deset) godina. Ugovorom o zakupu će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa s rastom troškova života.
 4. Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju. Potpisom ugovora o zakupu poslovnoga prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Zakupnik ne može vršiti popravke poslovnog prostora bez pisanog pristanka zakupodavca te se neovisno od pristanka zakupodavca odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.). Zakupnik preuzima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka.
 5. Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora. Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor o zakupu. 
 6. Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove tekućeg održavanja poslovnoga prostora (redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnoga prostora, soboslikarski radovi, popravci svih oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi manjih preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora).
 7. Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, vodna naknada i drugo).
 8. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup. Ako poslovni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje poslovnoga prostora, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona sukladno članku 44. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18). Ukoliko zakupnik postupi suprotno odredbama o zabrani podzakupa, obvezuje se platiti ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara visini6 (šest) mjesečnih zakupnina uvećanih za PDV.
 9. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) i svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika. 

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA 
 
 1. Pisana ponuda za zakup poslovnog prostora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u navedenom roku, neposredno putem pisarnice ili preporučenom pošiljkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
   
  “PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU - NE OTVARATI” - REDNI BROJ PROSTORA - OZNAKA PROSTORA (potrebno naznačiti redni broj pod kojim je u javnom natječaju naveden poslovni prostor, odnosno oznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi).
   
 2. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. 
 3. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb, na dan 10. travnja 2019., a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe uz valjanu punomoć.
 4. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., na račun broj HR0223900011100807245, model:00, s pozivom na broj 21471-119-broj poslovnog prostora (broj poslovnog prostora je broj iz gornje tablice, a odnosi se na redni broj poslovnog prostora za koji se daje ponuda).
 5. Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova sukladno ugovoru o zakupu. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja ugovora uplatiti razliku iznosa do visine tri ponuđene zakupnine uvećan za PDV, na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora o zakupu ili dostaviti bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine uvećane za PDV i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora", izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko ponuditelj dostavi bankarsku garanciju, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. vratit će mu jamčevinu. Ostalim ponuditeljima, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se vraća.
 6. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16). 
 7. Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora.
 8. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravne osobe.
 9. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu za jedan te isti poslovni prostor te će se u slučaju kad isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti prostor, valjanom smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.
 10. Ukoliko je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 dana izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom i objavom na internetskim stranicama trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., a ukoliko se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.  
 11. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 7 dana po primitku obavijesti/poziva dostave nove ponude na način da u zatvorenoj omotnici dostave novu ponudu. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom i objavom na stranici trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 12. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj izrijekom odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, te ukoliko nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne postupi sukladno točki 2. Općih uvjeta za podnošenje ponuda, jamčevina mu se ne vraća. Ukoliko se iz ponašanja najpovoljnijeg ponuditelja može zaključiti da nema namjeru sklapanja ugovora (ne odaziva se na pozive na kontakt koji je naveo u ponudi, ne zaprima pošiljke poslane na adresu iz ponude, ne odgovara na e – mailove na e – mail adresu iz ponude) i ako ugovor zbog njegove pasivnosti ne bude sklopljen u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, smatrat će se da je odustao od ponude, odnosno od sklapanja ugovora te mu se jamčevina ne vraća. U gore navedenim slučajevima sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima iz njegove ponude, uz rok od 5 dana za očitovanje.
 13. Neće se razmatrati ponude:
- fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
- fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine ili DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.,
- pravne osobe čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima evidentirano dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 
 1. Ukoliko iz dostavljene dokumentacije te drugih podataka proizlazi da ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu nije solventan, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo ne izabrati istog kao najpovoljnijeg ponuditelja.
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
 1. Ponuda se podnosi na propisanom obrascu koji se nalazi na internet stranicama trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. te mora biti .na odgovarajući način sa cjelokupnom dokumentacijom numerirana i uvezana u cjelinu kojim se onemogućuje naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (numerirati na način da je označen broj stranice / ukupan broj stranica, npr: 1/3, 2/3, 3/3).
 2. Ponuda mora sadržavati:
- oznaku poslovnog prostora (redni broj objave, oznaka prostora, adresa),
- ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te e – mail adresu i broj telefona radi kontakta,
- presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
- presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je oglašena (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
- djelatnost koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašenih djelatnosti,
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju,
- broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,
- izvornik, ovjerenu presliku potvrde ili elektronski zapis izdan od Porezne uprave Ministarstva financija o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja,
- izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).
 1. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja, a koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra, da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena.
 2. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo pozvati ponuditelja prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, da dostavi dokaze o bonitetu i solventnosti. Ukoliko u ostavljenom roku pozvani ponuditelj ne dostavi traženi izvornik ili ovjerenu presliku, smatrat će se da je odustao od ponude. 
 3. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati.
 4. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju. 
 5. Ponude pristigle nakon vremena za otvaranje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu) i uvjetne ponude neće se razmatrati. 
 6. Zakupodavac do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup. Ukoliko od ponude za zakup odustanu prva tri najpovoljnija ponuditelja za poslovni prostor, čija je ponuda valjana, natječaj za predmetni poslovni prostor će se poništiti, odnosno neće se prihvatiti niti jedna pristigla ponuda za zakup.
 7. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Ministarstva državne imovinei internetskih stranica trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili e – maila na adrese navedene u ponudi.


Pisane vijesti