Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br: 2/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-2-ZZ/zakup_z_19-21.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 18. srpnja 2019. godine do 10,00 sati.

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA br: 2/19

 
R.
br.
Početna cijena godišnjeg zakupa
i iznos jamčevine
u kunama
Površina u m2 Troškovi procjene
zakupa sa PDV-om
Opis nekretnine
1. cijena:
103.045,27
jamčevina:
10.304,53
2.305 6.531,25
 
ZEMLJIŠTE U SEGETU –površine 2.305 m2
Nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, označena kao čest.z.br. 3286/1, neplodno, površine 25.253 m², upisane u zk.ul.br. 1727 k.o. Seget, kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Trogir, u dijelu površine od 2.350 m², koja čest.zem. odgovara kat.čest.br. 2494/1, Barbušinac, kasarna,  površine 26223 m², upisane u posjedovni list br. 1484 k.o. Seget Donji, u dijelu površine od 2.350 m²,  sukladno situacijskoj karti, k.o. Seget, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Trogir.
 
Osim cijene zakupa kupac snosi i troškove procjene tržišne vrijednosti zakupa.

Nekretnina se daje u zakup na rok od 2 (dvije) godine, radi organizacije gradilišta (postavljanja strojeva, materijala i dr.).
Godišnji iznos zakupnine  plaća se unaprijed za  tekuću godinu.               
U ugovor će se unijeti odredba da zakupodavac može otkazati  ugovor o zakupu i prije isteka ugovorenog roka u slučaju davanja nekretnine u podzakup ili predaje na drugi način na korištenje trećim osobama, te privođenja nekretnine protivno namjeni.
Otkazni rok u navedenim slučajevima iznosi 30 (trideset) dana.
U slučaju raskida Ugovora o zakupu, zakupnik je  obvezan  nekretninu  vratiti u prvobitno stanje.
U ugovor će se unijeti odredbe kojima se isključuje obveza Republike Hrvatske osiguranja bilo kakvih uvjeta za obavljanje djelatnosti zakupnika na predmetu zakupa, podmirenja troškova s tog osnova te nadoknade zakupniku bilo kakvih ulaganja uloženih u uređenje nekretnine.  
U Ugovoru o zakupu biti će naznačeno da je Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, Služba za imovinsko pravne poslove, Ispostava Trogir donio rješenje, kojim se odbacuje zahtjev Mirka Sorića za povrat odnosno naknadu zk.č.br. 3286, zk.ul.br. 1727 k.o. Seget pokrenut temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („N.N.“, br.: 92/96, 39/99., 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01,34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02), te se isti Ugovor o zakupu raskida danom pravomoćnosti rješenja o povratu označene nekretnine podnositelju zahtjeva Mirku Soriću, te da zakupnik nema pravo na naknadu sredstava uloženih u označenu nekretninu iz točke I. ove Odluke koja je predmet zakupa.
U Ugovoru o zakupu također će biti naznačeno da je Županijski sud u Splitu donio pravomoćnu presudu poslovni broj Gžx-579/2014 od 2. ožujka 2016. godine,  kojom je odbijena žalba tužitelja Jakova Brkana iz Blizine Donje, Bristivica bb, OIB: 82170812660 protiv tužene Republike Hrvatske radi utvrđenja prava vlasništva zk.č.br. 3286 k.o. Seget kao neosnovana, da je potvrđena presuda Općinskog suda u Trogiru, broj 6 P-661/2008 od 22. svibnja 2014. godine, da je protiv navedene presude Županijskog suda u Splitu tužitelj Jakov Brkana dana 4. svibnja 2016. godine podnio reviziju Vrhovnom sudu, koja još nije riješena, te se isti Ugovor o zakupu raskida ukoliko se revizijom Vrhovnog suda preinači pravomoćna presuda Županijskog suda u  Splitu poslovni broj Gžx-579/2014 od 2. ožujka 2016. godine i pravomoćno utvrdi da je tužitelj Jakov Brkan vlasnik zk.č.br. 3286 k.o. Seget, te da zakupnik nema pravo na naknadu sredstava uloženih u označenu nekretninu iz točke I. ove Odluke koja je predmet zakupa.                       
Ugovor o zakupu nekretnine sklopit će se kao ovršna isprava sukladno odredbama  Ovršnog  zakona  („N.N.“,  br.: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)   i  Zakona o javnom bilježništvu („N.N.“, br.: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07,75/09 i 120/16), koje troškove solemnizacije će snositi zakupnik. 
 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 18. srpnja 2019. godine do 10,00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat ce se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 18. srpnja 2019. u 10,00 sati.
NEKRETNINA SE DAJE U ZAKUP U POSTOJEĆEM "VIĐENOM STANJU"
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati:  tel:  01/ 6448 887, 6471 206                                                                                   
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr  i www.hgk.hr
 
                                                                                                                                                                                            
UVJETI NATJEČAJA
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od zakupa nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od zakupa nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja nekretnine te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja nekretnine sukladno pozitivnim propisima.
Zakupnik ne može vršiti preinake predmetne nekretnine bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost nekretnine nakon isteka zakupa vlasništvo su Republike Hrvatske.
Zakupnik ne može nekretninu dati u podzakup.
Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom  zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
Ministarstvo državne imovine sve do zaključenja ugovora pridržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti natječaj te pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
Svaka ponuda mora sadržavati:
Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe, broj računa u banci na koji se vraća jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude te djelatnost koju će vršiti na zakupljenom prostoru kao i sljedeće dokumente:
- presliku izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva,
- presliku obrtnice za  obrtnike, odnosno presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
- za ostale pravne osobe presliku iz registra u koji su upisane,
- preslika osobne iskaznice ili  putovnice za ponuditelje fizičke osobe.
Izvornik ili ovjerena preslika potvrde izdane od Porezne uprave ne stariji od 30 dana iz kojeg je vidljivo da nema duga po osnovi  podmirenja obveza po osnovi javnih davanja.
Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne može biti manji od početnog.    
Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine  na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
 
 
PODNOŠENJE PONUDE
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku na urudžbeni zapisnik ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden redni broj  nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE" i upozorenje "NE OTVARATI DO 18. srpnja 2019. DO 10,00 SATI", koje se mora napisati na obje strane omotnice.
Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Ministarstvu državne imovine na adresi Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb.
Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju koje će biti primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda održat ce se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 18. srpnja 2019. u 10,00 sati.
 

Pisane vijesti

Dokumenti