Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-02-Z/2-19-web-1.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  18. ožujka 2019. do 10 sati

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/19

 
R.
br.
Početna cijena
i iznos jamčevine
u kunama
Površina
u m2
Troškovi procjene i energetskog certifikata u kunama Opis nekretnine
1. cijena:
20.680.000,00
jamčevina:
1.034.000,00
22.397 1.000,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PULI – površine 22.397 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2414/3, površine 22.397 m2, upisana u z.k.ul. 19536, k.o. Pula, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
2. cijena:
36.500.000,00
jamčevina:
1.825.000,00
856.854 51.575,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SLAVONSKOM BRODU – ukupne površine 856.854 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2321, površine 122.893 m2, zk.č.br. 2322, površine 211.311 m2, zk.č.br. 2323, površine 193.068 m2, zk.č.br. 2324, površine 174.026 m2 i zk.č.br. 2325, površine 155.556 m2, ukupne površine 856.854 m2, sve upisane u z.k.ul. 5751, k.o. Brodski Varoš, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod.
3. cijena:
2.466.000,00
jamčevina:
123.300,00
680 3.606,25
8.750,00
KUĆA I ZEMLJIŠTE U MAKARSKOJ – ukupne površine 680 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 823 ZGR, površine 151 m2 i zk.č.br. 1712/6, površine 529 m2, ukupne površine 680,00 m2, obje upisane u z.k.ul. 1835, energetskog razreda C, k.o. Makarska-Makar, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska.
4. cijena:
44.100,00
jamčevina:
4.410,00
70 3.125,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ROGOZNICI KRAJ OMIŠA – površine 70 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2933/3, površine 70 m2, upisana u z.k.ul. 883, k.o. Rogoznica, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Omiš.
5. cijena:
39.300,00
jamčevina:
3.930,00
1.050 2.568,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA KUĆOM U OPĆINI PUNITOVCI – površine 1.050 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 65/1, površine 1.050 m2, upisana u z.k.ul. 1153, k.o. Punitovci, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Đakovo.
6. cijena:
34.200,00
jamčevina:
3.420,00
559 3.375,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NAŠICAMA – površine 559 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4960/1, površine 559 m2, upisana u z.k.ul. 4167, k.o. Našice, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Našice.
7. cijena:
366.000,00
jamčevina:
36.600,00
921 1.875,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZATONU KRAJ DUBROVNIKA – ukupne površine 921 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 688/1, površine 921 m2, upisana u z.k.ul. 4455, k.o. Zaton, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
8. cijena:
211.000,00
jamčevina:
21.100,00
600 3.500,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLAČA – površine 600 m2
Nekretnina označena kao k.č.br. 444/25, površine 600,00 m2, upisana u katastarskom operatu u posjedovni list 801, k.o. Tinj. Za k.o. Tinj ne postoji zemljišna knjiga budući nikada nije niti osnovana.
9. cijena:
160.800,00
jamčevina:
16.080,00
1.397 2.250,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VARAŽDINU – ukupne površine 1.397 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 8640/17, površine 200 m2 i zk.č.br. 8640/19, površine 1.197 m2, obje upisane u z.k.ul. 15056, k.o. Varaždin (u osnivanju), Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Varaždin.
10. cijena:
87.900,00
jamčevina:
8.790,00
128
čhv
1.375,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JASTREBARSKOM – površine 128 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1692/4, površine 128 čhv, upisana u z.k.ul. 2438, k.o. Cvetković, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Jastrebarsko.
11. cijena:
3.500,00
jamčevina:
350,00
22 1.312,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINOM NA OTOKU CRESU – površine 22 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 347 ZGR, površine 22 m2, upisana u z.k.ul. 1424, k.o. Beli, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
12. cijena:
2.940.000,00
jamčevina:
147.000,00
19.500 6.750,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA OTOKU CRESU – površine 19.500 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1517/5, površine 19.500,00 m2, upisana u z.k.ul. 27, k.o. Lubenice, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
13. cijena:
131.000,00
jamčevina:
13.100,00
2.000 3.875,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI GUNJA – površine 2.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2444/21, površine 1.428 m2 i zk.č.br. 2444/92, površine 572 m2, ukupne površine 2.000,00 m2, obje upisane u z.k.ul. 2130, k.o. Gunja, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Županja.
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 4. iznosi 17 kn, a za nekretninu pod rednim brojem 8. 600 kn. Osim kupoprodajni cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnina i izrade energetskog certifikata. Pregled nekretnine pod rednim brojem 3. biti će 7. ožujka 2019. između 11 i 14 sati.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  18. ožujka 2019. do 10 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 18. ožujka 2019. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10,00 sati 18. ožujka 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat ce se u Ministarstvu državne imovine 18. ožujka 2019. u 10,00 sati.
 
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje nekretnina izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 

SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
 

Pisane vijesti