Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekta te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi, obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome Ministarstvo, uz uvjet da dostavi isprave kojima se dokazuje:

  • pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe
  • da je pokrivena jamstvom, odnosno osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, pri čemu se priznaje jednakovrijedno jamstvo, odnosno osiguranje sklopljeno u državi sjedišta strane osobe.

Ujedno skrećemo pozornost da se pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekta te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Ministarstvo provodi postupak provjere podataka i o tome izdaje potvrdu.

NAPOMENA: Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora, zaposlenik strane pravne osobe koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekta, ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati navedene poslove u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru.

Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekata i o tome izdaje potvrdu.

Obrazac izjave s prilozima dostavlja se poštom na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili osobno u Pisarnicu Ministarstva na adresu Ulica Republike Austrije 14 u Zagrebu, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. U elektroničkom obliku obrazac izjave s prilozima može se dostaviti:


Dodatne informacije: