Javni poziv 5/21 – Dječje selo Promajna, k.o. Bast – Baška Voda

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/5_21_Baska_Voda/Promajna.png

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 20. rujna 2021. do 10:00 sati

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/72, URBROJ: 50301-26/09-20-2 od 19. ožujka 2020., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje
 

JAVNI POZIV br. 5/21
za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast – Baška Voda


PREDMET POZIVA

Kupoprodaja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast – Baška Voda, označene kao z.k.č.br. 2988/77, šuma površine 68.273 m², upisane u z.k.ul. 3598, na kojoj u naravi postoje devastirani smještajni objekti bivšeg dječjeg lječilišta za respiratorne bolesti „Dječje selo“

POČETNA CIJENA: 108.420.000,00 kn.
JAMČEVINA: bankarska garancija na iznos od 2.200.00,00 kuna

Predmetna nekretnina nalazi se najvećim dijelom unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Promajna, planiranog za urbanu preobrazbu, gospodarske namjene, ugostiteljsko turističke (T1 – hoteli), a manjim dijelom unutar koridora kolne prometnice i unutar planirane zone športsko-rekreacijske namjene, oznake R6 – uređena plaža, u području za koje je obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja.

Planski kapacitet turističke zone iznosi 800 kreveta. Postojeće objekte moguće je rekonstruirati ili srušiti i izgraditi nove, s tim što je u izgrađenim ili rekonstruiranim  objektima obvezno pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga visokog nivoa.

Predmetna nekretnina nalazi se u neposrednoj blizini morske obale, u području u kojem nije utvrđena granica pomorskog dobra te dio iste može predstavljati pomorsko dobro po samom zakonu, u kom slučaju taj dio nije predmet prodaje, a odabrani ponuditelj se  obvezuje prihvatiti  provedbu postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra  na predmetnoj čestici sukladno  planu upravljanja pomorskim dobrom  nadležnog upravnog tijela u Splitsko-dalmatinskoj županiji ili sam zatražiti  utvrđivanje iste  sukladno svojim planovima, bez mogućnosti umanjenja cijene.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 20.09.2021. do 10:00 sati

JAVNO OTVARANJE PONUDA: 20.09.2021. u 12:00 sati

Informacije putem e-pošte: natjecaj@midim.hr

Za razgledanje nekretnine potrebno je iskazati interes putem e-pošte: natjecaj@midim.hr;  o terminu razgledanja zainteresirani će biti obaviješteni putem e-pošte, a razgledanje će se  organizirati u  skladu s važećim epidemiološkim mjerama.
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE, JAVNI POZIV 5/21 - NE OTVARATI do 20.09.2021. do 12,00 sati».
 

Ponude se podnose u urudžbenu pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20,  10 000 Zagreb do 20.09.2021. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 20.09.2021. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, na adresi Ulica Republike Austrije 14 u dvorani u prizemlju (umjesto ranije objavljene adrese Ulica Ivana Dežmana 10), dana 20 rujna 2021. godine u 12,00 sati.


UVJETI NATJEČAJA
 
Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima ugovor o reciprocitet u stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude isključivo u obliku bankarske garancije.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene, ili istovjetna početnoj cijeni i izražena u kunama. Ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio  najveću cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine  vratit će ostalim ponuditeljima bankarske garancije, bez prava na naknadu troškova  istih.
 
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili se u ostavljenom roku ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o kupoprodaji  gubi pravo na povrat bankarske garancije  koju je predao kao jamstvo za ozbiljnost ponude, a Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je ovlašteno izvršiti njezinu naplatu.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora kupoprodaji. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine vratit će ponuditeljima  bankarske garancije  i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak. U navedenom slučaju ponuditelji nemaju pravo na naknadu troškova bankarske garancije niti bilo kojih drugih troškova  u postupku podnošenja ponuda.
  
Izabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave ugovora o kupoprodaji  isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 
Bankarska garancija na ime jamstva za ozbiljnost ponude vraća se izabranom najpovoljnijem ponuditelju kao kupcu u roku od osam (8) dana  nakon što uplata kupoprodajne cijene bude evidentirana žiro računu Državnog proračuna.
 
SADRŽAJ PONUDE I PRILOZI 
 
a) Ponuda
Ponuda  mora sadržavati:
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu u kunama
- podatke  o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja; ako je pravna  osoba, broj telefona, e-mail adresu)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- adresu  za povrat bankarske garancije u slučaju neprihvaćanja ponude ili obustave postupka prodaje

b) prilozi
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
-  bankarska garancija  na iznos od 2.200.000,00 kuna
Bankarska garancija mora biti u izvornom obliku, neopoziva, bezuvjetna i na prvi poziv naplativa, izdana u korist Republike Hrvatske, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od banke koja u godini koja prethodi godini u kojoj se objavljuje ovaj Javni poziv ima kreditni rejting najmanje BBB prema Standard and Poor's Bank Rating Guide ili banke koja posluje u Republici Hrvatskoj i koja je temeljem revidiranog financijskog izvješća na dan 31. prosinca 2020. iskazala vrijednost ukupne imovine veću od 10.000.000.000,00 kuna, s rokom važenja 6 mjeseci
- izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja i da se  obvezuje da će, u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju uključujući i bankarsku garanciju, koja mora biti uložena u prozirni plastični omot (prilozi), mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena  vrpcom (npr. jamstvenikom), a svaka stranica ponude i dokumentacije  numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3 itd.).
Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrat će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.